روندیابی تغییرات نیاز آبی گیاه مرجع و متغیرهای هواشناختی مرتبط با آن در آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه آزاذ اسلامی سمنان

چکیده

در این مطالعه به منظور بررسی روند تغییر در نیاز آبی گیاه به مثابه جلوه‌ا‌ی از تغییر آب و هوای استان آذربایجان شرقی، با اتخاذ تبخیر ـ تعرق گیاه مرجع به روش فائو ـ پنمن ـ مونتیس و 15 متغیر مرتبط با آن، این مهم با استفاده از روش‌های ناپارامتری اسپیرمن، من ـ کندال و تخمین‌گر شیب سن در 12 سری ماهانه و یک سری سالانه مورد کنکاش قرار گرفت. نتایج حاصل از آماره‌های این دو آزمون حاکی از آن است که از لحاظ معناداری روند پدیده ذیربط، ایستگاه‌های مورد بررسی در دو خوشه جداگانه قرار می‌گیرند. به طوری که خوشه اول شامل ایستگاه‌های تبریز و مراغه بوده که در تمامی سری‌های زمانی آنها، به جزء سری زمانی آوریل تبریز، مابقی سری‌ها دارای روند معنادار افزایشی در سطوح 95% و 99% اطمینان هستند. خوشه دوم شامل ایستگاه‌های اهر، سراب، میانه و جلفا است که پدیده مذکور به طور مشترک فقط در سری زمانی مارس دارای روند معنادار از نوع افزایشی در همان سطوح اعتماد است. از سویی، نتایج ناشی از آزمون سایر متغیرها، مبین آن است که به‌رغم آنکه در برخی از سری‌های زمانی هیچ یک از متغیرهای هواشناختی روند معناداری نداشتند، اما تبخیر ـ تعرق گیاه مرجع به دلیل متأثر شدن از ترکیب و اثر متقابل آنها، دارای روند معناداری بوده است. در نهایت باید اذعان نمود که جهت بررسی تغییر در آب و هوای هر منطقه تنها نباید به متغیرهای اصلی جو اتکاء کرد چه بسا علی‌رغم معنادار نبودن آنها، ممکن است متغیرهای منبعث از آنها روند معناداری را بیان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trending Changes of the Reference Crop Water Requirement and its Associated Meteorological Variables in East Azerbaijan

نویسنده [English]

  • Hamid Mirhashemi 1
چکیده [English]

In this study, in order to analyze the changes trend of the crop water requirement as the aspect of climate change in East Azerbaijan, we have adopted FAO Penman- Monteith reference crop evapotranspiration and 15 variables associated with it. By using nonparametric methods of Spearman, Man- Kendall and Sen’s Estimator in twelve monthly and annual series for each station, the trends have been explored. The results of these two test statistics indicate that the significance of the respective phenomenon is being studied in two separate clusters. The first cluster consists of Tabriz and Maragheh stations the entire time series, the time series exceptions of April in Tabriz, the rest of the series with the significant increase in confidence levels are 95% and 99%. The second cluster consists of Ahar, Sarab, Mianeh and Julfa stations that mentioned phenomenon of jointly in the time series in March with a significant increase in the same levels of trust. Also the test results from other variables show that despite a series of meteorological variables, no significant trends were, but due to the influence of the reference crop evapotranspiration and the significant impact it has on the superposition. Finally, we should acknowledge that the study of climate change in the region, is not just dependent on the climate variables and could be caused by other variables too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azerbaijan East
  • Evapotranspiration
  • Man- Kendall
  • Sen’s Estimator
CAPTCHA Image