بررسی خصوصیات میکرومرفولوژیک خاک ها بر روی سطوح مختلف ژئومرفیک در پلایای رودبار جنوب (بخشی از اراضی منطقه جازموریان)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه جیرفت

چکیده

ژئومرفولوژی رابطه تنگاتنگی با پیدایش و میکرومرفولوژی خاک ها دارد. بنابراین، برای بررسی فرآیندهای پدوژنیک در سطوح مختلف ژئومرفیک، آگاهی از ویژگی های میکرومرفولوژیک خاک ها ضروری است. در این پژوهش ویژگی های میکرومرفولوژیک خاک های منطقه رودبار جنوب (بخشی از حوزه جازموریان) مطالعه و همچنین تأثیر ژئومرفولوژی بر این ویژگی ها بررسی گردید. برای انجام این مطالعه هفت خاکرخ در اشکال اراضی مخروط افکنه و پلایا که هر یک به چند سطح مختلف ژئومرفیک تقسیم می شود حفر و نمونه های دست نخورده برای تهیه مقاطع نازک برداشت شد. بررسی مقاطع نازک سطوح ژئومرفیک میانه و قاعده مخروط افکنه، نشان دهنده ی پوشش رس و بلورهای عدسی شکل، صفحات درهم قفل شده و پرشدگی گچ در افق های 2Bt1 و By می باشد. در حالی که در سطوح مختلف ژئومرفیک اشکال اراضی پلایا، پرشدگی گچ، پوشش پراکنده رس و هم چنین پدوفیچرهای مرکب، شامل پوشش رس و آهک مشاهده گردید. به طرف سطح ژئومرفیک پف کرده نمکی پلایا بر میزان بلورهای عدسی و ریزبلور گچ افزوده شده است. مشاهده پوشش رس در خاک های این منطقه با توجه به اقلیم کنونی منطقه شاهدی بر وجود بارندگی کافی و شرایط اقلیمی مرطوب برای آبشویی و انتقال رس در گذشته می باشد. از سوی دیگر، حضور پدوفیچرهای مرکب نشان دهنده پلی-ژنتیک بودن این خاک ها می باشد. مشاهده پوشش رس پراکنده، ویژه افق ناتریک می باشد که در اثر انتشار توسط یون سدیم، حرکت و تجمع می-یابد. به طور کلی، از شواهد و مشاهدات میکرومرفولوژیک ذکر شده می توان نتیجه گیری کرد که نتایج فوق نشان دهنده دوره های مرطوب گذشته و همچنین تکرار دوره های خشک و مرطوب در این خاک ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study Micromorphology Properties of Soils on Different Geomorphic Surfaces in South Roudbar Playa (Part of the Jazmoryan)

نویسندگان [English]

  • saleh sanjari
  • Saeid Barkhori
چکیده [English]

Geomorphologies have an important role in soil genesis and micromorphology. So for survey of pedogenic processes at different levels of geomorphic awareness of soil micromorphology a characteristic is essential. In this study micromorphological properties of soils in the south Roudbar region, part of Jazmoryan area study and affected geomorphology on this properties were investigated. In this study, seven soil profiles in playa and alluvial fans landforms that each of them was divided into several different surface geomorphic dug and samples were taken for preparation of thin sections. Geomorphic surfaces of thin sections in median geomorphic and base of alluvial fans represented clay coating, lenticular and interlocked plates of gypsum crystal and gypsum infilling in by and 2Bt1 horizons. While in the levels of different geomorphic surfaces landform playa were shown gypsum infilling and sporadic clay coating and composed pedofeatures included clay coating and calcite. Toward geomorphic surface playa saline puffy ground was added to lenicular crystals and gypsum microcrystals. The view of clay coating in paleosol according to current climate there is evidence of sufficient rainfall and humid paleoclimate for leaching and transport of clay. Also the presence of composed pedofeatures is indicated polygenetic of these soils. Observation of sporadic clay coating is showed natric horizon in effected of sodium ions diffusion were moved and accumulated. Overall, we conclude that presence of micromorphologic observations is showed paleoclimate and wet and dry periods in the last.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil micromorphology
  • Geomorphic surfaces
  • paleoclimate
  • Polygenetic soils
  • Jazmoryan
CAPTCHA Image