اندازه گیری و شبیه سازی آبشویی نیتروژن نیتراتی بوسیله مدل LEACHN

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

شیراز

چکیده

در اغلب مناطق، کشاورزی منبع اصلی آلودگی منابع آب های سطحی و زیرزمینی به نیتروژن می باشد و مدل های شبیه سازی ابزار مفیدی در تعیین سهم نیتروژن کشاورزی در آلودگی منابع آب هستند. در این تحقیق نیتروژن نیتراتی آبشویی شده در یک خاک با بافت لوم تا لومی سیلت اندازه گیری و پس از واسنجی مدل LEACHN شبیه سازی شد. طرح آزمایشی این پژوهش به صورت بلوک های کامل تصادفی و شامل 15 لایسیمتر (ستون خاک) از جنس PVC به ارتفاع 120 و قطر 40 سانتی متر در ایستگاه صحرایی بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی شیراز بود. در لایسیمترها گیاه ذرت رقم سینگل کراس 704 کاشته شد. تیمارها شامل پنج تیمار کود اوره به میزان صفر (شاهد)، 150، 200، 250 و 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود که در سه تکرار انجام شدند. نتایج اندازه گیری ها در انتهای فصل رشد در عمق 120 سانتی متر نشان داد که با افزایش کود اوره، مقدار آبشویی نیتروژن نیتراتی در تیمارهای کودی 150 ، 200 ، 250 و300 کیلوگرم در هکتار بترتیب 132، 174، 134 و 182 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. به طور کلی مقادیر شبیه سازی شده همواره بزرگتر از مقادیر اندازه گیری شده بود و خطای نسبی بین 3/11 درصد (تیمار 300 کیلو گرم در هکتار) تا 6/88 درصد (تیمار شاهد) بدست آمد. ارزیابی نتایج مدل نشان داد که بهترین شبیه سازی ها برای تیمارهای کودی بترتیب 300، 200، 150، 250 و شاهد بوده است. به طورکلی شبیه سازی های انجام شده توسط مدل LEACHN بیانگر دقت نسبتا خوب مدل در شبیه سازی مقدار نیترات آبشویی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and Simulation of Nitrate Leachate Using LEACHN Model

چکیده [English]

In many areas, the main source of surface and groundwater nitrogen pollution is agriculture and simulation models are useful tools in determining the contribution of nitrogen produced by agriculture in pollution of water resources. In this research, leaching of nitrate on a loam-silty to loam soil was measured and simulated using LEACHN model after calibration. The experimental design was complete randomize block. The planting media consist of 15 PVC lysimeters (soil column) with 40 cm diameter and 120 cm height. In these lysimeters, maize (Singel Cross 704) was planted. The nitrogen treatments were 0.0 (control), 150, 200, 250 and 300 kg N/ha as urea with three replications. The results were showed that at 120 cm soil depth and the end of growing season, the nitrate leachate in 150, 200, 250, and 300 kg ha-1 treatments were increased 132, 174, 134 and 182% relative to control, respectively. Comparison between the measured and simulated results showed that LEACHN overestimated the leached nitrate in drainage water with the relative error between 11.3% (300 kg ha-1 treatment) and 88.6% (control). The order of accuracy in simulations was obtained in 300, 200,150 and 250 kg ha-1, respectively. In general, the evaluation of LEACHN model showed that the accuracy of this model for simulation of nitrate leachate was relatively good.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaching
  • Soil column
  • Pollution
  • simulation
CAPTCHA Image