تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زابل

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات کودهای آلی و بیولوژیک برعملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم پر مصرف بولانی و کراس بولانی بومی منطقه سیستان انجام پذیرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زابل انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل عامل کودی: ورمی‌کمپوست (F1) ، ورمی‌کمپوست+ کمپوست (F2)، ورمی‌کمپوست+ میکوریز (F3)، ورمی‌کمپوست+ میکوریز+ کمپوست (F4)، کمپوست (F5)، کمپوست + میکوریز (F6)، میکوریز (F7) و نمونه شاهد (عدم کاربرد کود F8) به همراه دو رقم گندم بولانی (C1)و کراس بولانی (C2) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد دانه (13/1 گرم در گلدان) از ترکیب تیمارهای (F7C2) به دست آمد. همچنین برای شاخص برداشت هم بیشترین مقدار از ترکیب (F7C2) به میزان 355/0 بدست آمد. همچنین ضریب همبستگی بالا و معنی‌داری بین وزن تک بوته با ارتفاع بوته و طول سنبله و همین‌طور عملکرد دانه و شاخص برداشت مشاهده شد. بطور کلی استفاده از کاربرد توام ورمی‌کمپوست و میکوریز در رقم کراس بولانی جهت تولید دانه مناسب تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Organic Fertilizers Application on Yield Components of Two Wheat Cultivars

نویسندگان [English]

  • Ahmad Gholamalizadeh Ahangar
  • B. Kermanizadeh
  • S.K. Sabbagh
  • A. Sirousmehr
University of Zabol
چکیده [English]

This investigation was conducted in order to evaluate the direct effects of organic and bio - fertilizers on yield components of two native wheat cultivars, Bolani and cross - Bolani. The experiment conducted as a factorial in a completely randomized design with three replications. Treatment includes fertilizer factor: vermicompost (F1), vermicompost + compost (F2), vermicompost + mycorrhiza (F3), compost + vermicompost + mycorrhiza (F4), compost (F5), mycorrhiza + compost (F6), mycorrhiza (F7) and control (no fertilizer application F8) and cultivar factor includes two cultivar Bolani (C1) and cross - Bolani (C2). The results showed that the interaction effect of combined treatments (F7C2) of high yield (1.13 g.pot-1) obtained. The treatment combination (F7C2) of (0.355) was highest harvest index. The high correlation between weight per plant with plant height, spike length, grain yield and harvest index were observed. Generally the combined application of vermicompost and mycorrhiza cultivar cross - Bolani is more suitable for grain production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vermicompost
  • Compost
  • Mycorrhiza
  • wheat
1- زادوریان گ.، خدارحمی م.، امینی ا.، و مصطفوی خ. 1390. بررسی تاثیر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر بیوماس ارقام تجارتی گندم نان در مرحله گیاهچه‌ای. جلد 7. شماره 1. 83-69.
2- زارع زرگر ج. 1389. اثر کم آبیاری بر ویژگی‌های کمی و کیفی سه رقم ماش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل. 101-47.
3- سرمدنیا غ.، و کوچکی ع. 1369. فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 467 صفحه.
4- عبد میشانی س.، و بوشهری ش.ن. 1377. اصلاح نباتات تکمیلی، جلد دوم (بیوتکنولوژی گیاهی). انتشارات دانشگاه تهران.
5- علی احیائی م.، و بهبهانی‌زاده ع.ا. 1372. شرح روش‌های تجزیه خاک(جلد اول). موسسه تحقیقات خاک و آب، تهران. نشریه شماره 893.
6- کوچکی ‌ع.، راشد محصل م.ح.، نصیری م.، و صدرآبادی ر. 1374. مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی (ترجمه). چاپ سوم . انتشارات دانشگاه امام رضا. مشهد، 230-228.
7- کوچکی ‌ع.، محمد حسینی، م.، و هاشمی دزفولی، ا. 1379. کشاورزی پایدار (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد. ص 279.
8- میرآخوری م.، پاک نژاد ف.، اردکانی م.، پازکی ع.، ناظری پ.، و جهرمی م. 1388. ارزیابی اثر تنش خشکی بر مقدار پروتئین و روغن دانه، سرعت و دوره پرشدن دانه سویا (L17). مجله تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی. جلد 2. شماره 2. 183- 171.
9- Adediran J.A., Taiwo L.B., Akande R.A., Sobulo M.O. and Idowu O.J. 2004. Application of organic and inorganic fertilizer for sustainable maize and cowpea yields in Nigeria. Journal of Plant Nutrition, 27: 1163 - 1181.
10- Adsemoye A.O. and Kloeppe J.W. 2009. Plant-microbes interactions in enhanced fertilizer-use efficincy.Appl Microbial Biotechnol, 85:1 – 12.
11- Anon Y. 2006. Annual report of agriculture in 2004- 2005. Statistics and information technology office. Ministory of gihad-e-Agricalture, Iran- Tehran.
12- Arancon N.Q., Edwards A., Cannon J. and Galvis P. 2008. Influences of vermicomposts, produced by earthworms and microorganisms from cattle manure, food waste and paper waste, on the germination, growth and flowering of petunias in the greenhouse. Applied Soil Ecology, 39: 91 – 99.
13- Atiyeh R.M., Arancon N., Edwards C.A. and Metzger J.D. 2001. The influence of earthworm processed pig manure on the growth and productivity of marigolds. Bio Resource Technology, 81:103 - 108.
14- Atiyeh R.M., Subler S., Edwards C.A., Bachman G. and Metzger J. D. 2000. Effects of vermicomposts and composts on plant growth in horticultureal container media and soil. Pedobiologia, 47: 741 - 744.
15- Behera U.K., Sharma A.R. and Pandey H.N. 2007. Sustaining productivity of wheat-soyabean cropping system through integrated nutrient management practices on the vertisols of central India. Plant Soil, 297: 185 - 199.
16- Cavender N.D., Atiyeh R.M. and Knee M. 2003. Vermicompost stimulates mycorrhizal colonization of roots of sorghum bicolor at the expense of plant growth. Pedobiologia, 47: 85-89.
17- Dominguez J., Edwards C.A. and Subler S. 1997. A comparison of vermicomposting and composting. BioCycle, 38: 57 - 59.
18- Edwards C.A. and Neuhauser E.F. 1998. Earthworm in waste and environmental management. Earthworm casting as plant growth media. The Hague, The Netherlands: SPB Academic Publishing.
19- Ghosh P.K., Ramesh P., Bandyopadhaya K.K., Tripathi A.K., Hati K.M., Misra A.K and Acharya C. L. 2004. Comparative effectiveness of cattle manure, poultry manure,phosphocompost and fertilizer-NPK on three cropping systems in vertisols of semi-arid tropics. I. Crop yields and system performance. Bioresource Technology, 95: 77-83.
20- Jackson A., Jakobsen I. and Jensen E.S. 1992. Hyphal transport of N-labelled nitrogen by a vesiculararbuscular mycorrhizal fungus and its effect on depletion of inorganic soil N. New Phytologist, 123: 61 - 68.
21- Lewis J.D. and Koide R. 1990. Phosphorus supply , mucorrhizal infection and plant off spring vigour. Functional Ecology, 4: 695-702.
22- Maggio A. and Reddy M.P. 2001. Leaf gas exchange and soluble accumulation in the halophyte Salvadora persica at moderate salinity. Environ EXP Bot, 44: 31-38.
23- Marschner H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. London, UK: Academic Press.
24-Orozco F.H., Cegarra J., Trujillol M. and Roig A. 1996. Vermicomposting of coffee, pulp using the earthworm (Eisenia fetida): effects on C and N contents and the availability of nutrients. Biology and Fertility of Soils, 22: 162 - 166.
25- Rejali F., Alizadeh A., Malakuti M. and Salehrastin N. 2007. Effect of mycorrhiza symbiotic relationship arbescular on growth, yield and nutrient uptake in wheat plants under drought stress. Journal of Soil and Water Sciences, 21(2): 241 - 259.
26- Rilling M.C., Wright S.F. and Eviner V. 2002, The role of arbuscular mycorrhizal fungi and glomalin soil aggregation comparing effects of five plant species.Plant and Soil, 228: 325-33.
27- Sangwan P., Garg V.K. and Kaushik C.P. 2010. Growth and yield response of marigold to potting media containing vermicompost produced from different wastes. Environmentalist, 30: 123 - 130.
28- Shi-Wei Z. and Fu-Zhen H. 1991. The nitrogen uptake efficiency from 15N labeled chemical fertilizer in the presence of earthworm manure (cast). In: Veeresh, G. K., Rajagopal, D., Viraktamath,(eds) Advances in Management and Conservation of Soil Fauna. Oxford and IBH publishing Co., New Delhi, Bombay, pp: 539 - 542.
29- Singh S. and Kapoor K.K. 1999. Inoculation with PSM and a VAM fungus improves dry matter yield and nutrient uptake by wheat grown in a sandy soil. Biology of Fertility Soils, 28: 139-144.
30- Srivastava P.K., Gupta M., Upadhyayr K., Shikha S. and Singh N. 2012. Effects of combined application of vermicompost and mineral fertilizer on the growth of (Allium cepa L) and soil fertility. Journal of Plant Nutrient Soil Science, 175: 101 - 107.
CAPTCHA Image