تخصیص بهینه بار آلودگی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه و تحلیل تصمیم چند معیاره

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت رودخانه‌ها و حفظ کیفیت آب‌، مدیریت کیفیت آب و ارائه راهکارهای کاهش آلودگی مورد توجه قرار دارد. هدف از برنامه‌ریزی و مدیریت کیفیت سامانه ‌های رودخانه‌ای، تدوین و اجرای مجموعه‌ای هماهنگ از راهکارها و سیاست‌های کاهش یا تخصیص بار آلودگی ورودی به رودخانه است، به طوری که کیفیت آب با میزان قابل قبولی با استانداردهای زیست‌محیطی منطبق گردد. در این‌گونه مسائل، تصمیم‌گیرندگان و تأثیر‌پذیرندگان متعددی با مطلوبیت‌های متفاوت وجود دارند. برای مطالعه رفتارهای رقابتی تصمیم‌گیرندگان در چنین وضعیت‌هایی، از ابزاری ریاضی با نام نظریه بازی‌ها، استفاده می‌گردد. در این تحقیق، ابتدا اهداف تصمیم‌گیرندگان که شامل حداقل‌سازی مقدار تخطی از استاندارد کیفیت آب و مجموع هزینه‌های تصفیه و جریمه قابل پرداخت توسط تخلیه کنندگان می‌باشند، مشخص می‌‌گردد. سپس بر اساس مطلوبیت تصمیم‌گیرندگان، استراتژی‌هایی بر اساس توافق ایشان بر روی منحنی تعامل بین اهداف بدست آمده از روش بهینه‌سازی چند هدفه بر پایه الگوریتم حرکت ذرات، تعیین می‌شود. بدین ترتیب سیاست‌های اولیه مدیریت کیفیت آب به گونه‌ای تدوین می‌شوند که مطلوبیت تا حد امکان تامین گردد. سپس با استفاده از تئوری بازی‌های غیر همکارانه، از بین سناریوهای مطرح شده، بهترین آن‌ها با توجه به معیارهای در نظر گرفته ‌شده مشخص می‌شود. در این مدل از روش چانه‌زنی نش برای حل اختلاف استفاده شده است. اجرای روش پیشنهادی در رودخانه سفیدرود که شرایط کنونی درصد تصفیه تمامی منابع آلاینده برابر با صفر و BOD در نقطه کنترل 59/26 میلی‌گرم در لیتر است، بهینه‌ترین جواب بدست آمده از تئوری بازی‌ها مقدار BOD را تا 16/6 میلی‌گرم در لیتر کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Waste Load Allocation Using Multi-Objective Optimization and Multi-Criteria Decision Analysis

نویسندگان [English]

  • L. Saberi
  • M.H. Niksokhan
  • A. Sarang
University of Tehran
چکیده [English]

Introduction: Increasing demand for water, depletion of resources of acceptable quality, and excessive water pollution due to agricultural and industrial developments has caused intensive social and environmental problems all over the world. Given the environmental importance of rivers, complexity and extent of pollution factors and physical, chemical and biological processes in these systems, optimal waste-load allocation in river systems has been given considerable attention in the literature in the past decades. The overall objective of planning and quality management of river systems is to develop and implement a coordinated set of strategies and policies to reduce or allocate of pollution entering the rivers so that the water quality matches by proposing environmental standards with an acceptable reliability. In such matters, often there are several different decision makers with different utilities which lead to conflicts.
Methods/Materials: In this research, a conflict resolution framework for optimal waste load allocation in river systems is proposed, considering the total treatment cost and the Biological Oxygen Demand (BOD) violation characteristics. There are two decision-makers inclusive waste load discharges coalition and environmentalists who have conflicting objectives. This framework consists of an embedded river water quality simulator, which simulates the transport process including reaction kinetics. The trade-off curve between objectives is obtained using the Multi-objective Particle Swarm Optimization Algorithm which these objectives are minimization of the total cost of treatment and penalties that must be paid by discharges and a violation of water quality standards considering BOD parameter which is controlled by environmentalists. Thus, the basic policy of river’s water quality management is formulated in such a way that the decision-makers are ensured their benefits will be provided as far as possible. By using MOPSO, five alternatives and their performances under criteria are found. Values that are calculated by MOPSO are applied to form the cardinal Multi-Criteria Decision Making (MCDM) matrix. Afterwards, the cardinal MCDM matrix is transformed into the ordinal form. For studying competitive behaviors in such situations, a mathematical tool called game theory is used. Hence the transition matrix is formed for solving the problem by game theory and qualitative data. Finally the best non-dominated solution is defined using the Nash conflict resolution theory.
Results and Discussion: The interaction point of the Sefidrood River and Caspian Sea is considered as a checkpoint and the standard amount of BOD considering the Iranian Protection Agency’s standards is equivalent to 5 mg/l. In the studied area, none of waste load dischargers perform current wastewater treatment. Under this circumstance, the BOD has the value of 26.59 mg/l which violated its standard amount. By MOPSO algorithm and Nash theory five alternatives, which each of them includes both the amount of BOD in checkpoint and treatment and penalty total cost, are obtained for two decision makers. The best and final alternative, that is preferred by both of decision-makers, reduces the BOD amount and the total payable cost to 6.16 mg/l and 296,293 $/year respectively.
Conclusion: The practical utility of the proposed model in decision-making is illustrated through a realistic example of the Sefidrood River in the northern part of Iran. As a final alternative, that suggests the most economical measurement by minimizing of treatment and penalty total cost, there are acceptable percentage of treatment per discharge and the violation of standard for BOD parameter is negligible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MOPSO Algorithm
  • Nash Bargaining Theory
  • Waste Load Allocation
1- Abrishamchi A., Danesh-Yazdi M., and Tajrishy M. 2011. Conflict Resolution of water resources allocations using Game Theoretic approach: The case of Orumieh River Basin in Iran. AWRA 2011 summer specially conference, Utah, USA.
2- Akbari N. 2012. Quantitative and Qualitative Management of the River System using Conflict Resolution Approach. Master Thesis, Environment Faculty, University of Tehran, Iran (in Persian).
3- Alikhan A., Rubia Z., Tyagi V.K., Anwar K., and Lew B. 2011. Sustainable Options of Post Trestment of USAB effluent Treating Sewage: A review. Resources, Conservation and Recycling, 55: 1232-1251.
4- Azadnia A., Zahraei, B. 2009. The Calibration of Non-linear Muskingum Method using Multi-Objective Particle Swarm Optimization (MOPSO). The Eighth International River Engineering Proceeding, 8-10 Juli 2009, Ahvaz, Iran (in Persian).
5- Azimi M., Ghavasiye A., Hashemi H., Barkatein S., Jafarigol F. 2010. Evaluation of River Self-Purfication Capacity using Qualitative Simulation, Case Study: The Sefidrud River.Natinal Water Conference (in Persian with English Abstract).
6- Environmental Protection Agency. 2010. Technical Report of the Prevention, Control and Reduce of the Pollution of TheSefidrud River (in Persian).
7- Environmental Protection Agency, Department of Marine Environemnt. 2012. Identification of National Standards and Prevention of Environmental Pollution in The Caspian Sea (in Persian).
8- FallahMehdipoor A. and Bozorg Haddad A. 2012. Optimization of Utilisation of Multi PurposeReserviours using Multi Objective Particle Swarm Optimization, Water and Waste Journal, 97-105:84 (in Persian).
9- Ganji A., Khalili D., and Karamouz M. 2007. Development of stochastic dynamic Nash game model for reservoir operation. I. The symmetric stochastic model with perfect information. Advances in Water Resources, 30: 528–542.
10- Hosseinzade H., Afshar A., Sharifi F. 2010. Optimization of Waste Load Allocation using Ant Colony Optimization Algorithem, Water Resource Research Journal, 1-13:17 (in Persian).
11- Jamshidi S., BadaliansGholikandi G., and Ahmadiar A. 2013. An Assessment of Using Water Quality Trading to Improve Water Quality Management. 3rd International Conference on Environmental Management and Planning, Tehran, Iran.
12- Kassab G., Halalsheh M., Klapwijk A., Fayyad M., and Vanlier J.B. 2010. Sequential Anaerobic Treatment for Domestic Wastewater-A review. Bioresource Technology, 101: 3299-3310.
13- Kerachian R., and Karamouz M. 2006. Optimal Reservoir Operation considering the Water Quality Issues: A Stochastic Conflict Resolution Approach. Water Resources Research, 42: 1-17.
14- Kerachian R., and Karamouz M. 2007. A stochastic conflict resolution model for water quality management in reservoir-river systems. Advances in Water Resources, 30: 866-882.
15- Madani K. 2010. Game theory and Water Resources. Journal of Hydrology, 381: 225_238.
16- Madani K., and Lund J.R. 2011. A Mont-Carlo game theoretic approach for Multi-Criteria Decision Making under uncertainty. Advances in Water Resources, 34: 607-616.
17- Malekpoorstalki S. 2010. Obtaining River Water Quality Management Policies using the Evolutionary Game Theories, Master Thesis, Civil Engineering Faculty, University of Tehran (in Persian).
18- Nash J.F. 1953. Two-person cooperative game. Econometria, 21: 128-140.
19- Niksokhan M.H., Kerachian R., and Amin P. 2009. A Stochastic Conflict Resolution Model for Trading Pollutant Discharge Permits in River Systems. Environmental Monitoring and Assessment, 154: 219-232.
20- Qods Consulting engineering company, 2012. Environmental studies report on great basin of the Sefidrud (in Persian).
21- U.S. Environmental Protection Agency. 2004. Biological Nutrient Removal and Costs. Office of Wastewater Management, Municipal Support Division, Municipal Technology Branch.
22- U.S. Environmental Protection Agency. 2008. Municipal Nutrient Removal Technologies Reference Document”, Office of Wastewater Management, Municipal Support Division, Municipal Technology Branch.
CAPTCHA Image