تأثیر EDTA و اسید سولفوریک بر استخراج سرب از خاک آلوده توسط گیاه تربچه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

اصلاح زمین های آلوده به فلزات سنگین جهت جلوگیری از ورود آن ها به چرخه غذایی انسان ضروری به نظر می رسد. گیاه پالایی فناوریی مبتنی بر استفاده از گیاهان برای پالایش آلودگی از محیط‌زیست است که روشی موثر، ارزان قیمت و سازگار با محیط زیست می باشد. هدف این مطالعه بررسی پتانسیل گیاه تربچه برای پاکسازی فلز سنگین سرب از خاک آلوده و تأثیر سطوح مختلف سرب و تشدید کننده های جذب بر رشد و نمو و غلظت این فلز در گیاه تربچه می باشد. بدین منظور یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 سطح عنصر سرب (0، 200، 400، 600، 800، 1000 و 1200 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک)، 3 سطح اسید سولفوریک (0، 750 و 1500 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) و 3 سطح EDTA(0، 10 و 20 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) با 3 تکرار در گلخانه گروه خاکشناسی اجرا شد. نتایج نشان داد که تأثیر سطوح مختلف سرب و نوع و مقدار افزودنی های مختلف بر غلظت سرب ، وزن خشک غده و غلظت سایر عناصر در گیاه تربچه معنی‌دار بود و با افزایش سطوح سرب در خاک، غلظت آن در بخش هوایی و زیرزمینی گیاه تربچه افزایش ولی وزن خشک بخش هوایی و زیرزمینی گیاه کاهش یافت. کاربرد افزودنی های مختلف نیز منجر به افزایش غلظت سرب در بخش هوایی و زیرزمینی گیاه گردید. کاربرد اصلاح کننده ی EDTA غلظت سرب در بخش هوایی گیاه تربچه را بیش از اسید سولفوریک افزایش داد ولی توانایی سطح پایین افزودنی اسیدسولفوریک در جذب سرب بیش از EDTA بود. همچنین یک اثر آنتاگونیستی بین جذب فسفر و سرب توسط گیاه تربچه مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of EDTA and H2SO4 on Phyto-extraction of Pb from contaminated Soils by Radish

نویسندگان [English]

  • T. Mansouri
  • A. Golchin
  • J. Fereidooni
University of zanjan
چکیده [English]

Introduction: Soil contamination by heavy metals is one of the most important environmental concerns in many parts of the world. The remediation of soil contaminated with heavy metals is necessary to prevent the entry of these metals into the human food chain. Phyto-extraction is an effective, cheap and environmental friendly method which uses plants for cleaning contaminated soils. The plants are used for phytoremediation should have high potential for heavy metals uptake and produce enormous amount of biomass. A major problem facing phyto-extraction method is the immobility of heavy metals in soils. Chemical phyto-extraction is a method in which different acids and chelating substances are used to enhance the mobility of heavy metals in soil and their uptake by plants. The aims of this study were: (a) to determine the potential of radish to extract Pb from contaminated soils and (b) to assess the effects of different soil amendment (EDTA and H2SO4) to enhance plant uptake of the heavy metal and (c) to study the effects of different levels of soil Pb on radish growth and Pb concentrations of above and below ground parts of this plant.
Materials and Methods: Soil samples were air dried and passed through a 2 mm sieve and analysed for some physico-chemical properties and then artificially contaminated with seven levels of lead (0, 200, 400, 600, 800 and 1000 mg/kg) using Pb(NO3)2 salt and then planted radish. During the growth period of radish and after the initiation of root growth, the plants were treated with three levels of sulfuric acid (0, 750 and 1500 mg/kg) or three levels of EDTA (0, 10 and 20 mg/kg) through irrigation water. At the end of growth period, the above and below ground parts of the plants were harvested, washed, dried and digested using a mixture of HNO3, HCl, and H2O2. The concentrations of Pb, N, P and K in plant extracts were measured. Statistical analysis of data was performed using MSTATC software and comparison of means was carried out using duncan's multiple range test.
Results and Discussion: The results showed that the effects of the type and rate of soil amendment and Pb levels of polluted soils were significant on dry weight and Pb concentrations of above and below ground parts of radish (p< 0.01). The dry weights of above and below ground parts of radish decreased as the Pb levels of polluted soils increased. By increasing the soil pollution level (1200 mg Pb/kg soil), the total dry weight of plant decreased by %47.3 which was probably due to phytotoxicity of lead and deficiency of several essential nutrients such as phosphorus. When the Pb levels of the polluted soils increased up to 400 mg/kg soil, the concentrations of Pb in above and below ground parts of the plant increased. But when the Pb levels of the polluted soils were higher than 400 mg/kg soil, the Pb concentration in above ground part of the plant decreased but in below ground part of the plant significantly increased. The decrease in Pb concentration in above ground part of radish was probably due to formation of insoluble lead complexes in soil. the use of soil amendments increased the concentrations of Pb in above and below ground parts of radish. The Application of EDTA increased the concentration of Pb in aerial part of radish more than the application of H2SO4. Also, the application of EDTA and H2SO4at low concentrations increased dry weight of plant since, the availability of micro- and macro elements enhanced and plant uptake of nutrients increased. But at the high concentrations of these amendments the increased availability of lead caused the reduced plant growth due to phytotoxicity. But the ability of the low level of sulfuric acid to absorb lead was more than EDTA. An antagonistic effect between phosphorus and lead uptake was also observed.
Conclusion: The results of the experiment showed that the Radish plant had the ability to absorb and accumulate the high concentration of lead in its tissues and so can be used for the phytoremediation of lead-contaminated soils. The EDTA application had higher potential for enhancing lead mobility and phytoavailability than H2SO4, But the ability of the low level of sulfuric acid to absorb lead was more than EDTA. The rate of amendment also had a significant effect on phyto-extraction process and the process was adversely affected by high concentrations of the amendments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EDTA
  • H2SO4
  • phytoremediation
  • Pb
  • Radish
1- Albasel N., and Cottenieb A. 1985. Heavy metals uptake from contaminated soils a affected by peat, lime, and chelates. Soil Science Society of American journal, 94: 386-390.
2-Blaylock M.J. 1999. Field demonstrations of phytoremediation of lead contaminated soils. p. 1-12. In N, Terry,. and G. Banueloss (ed.) Phytoremediation of contaminated soils and water. CRC Press LLC.
3-Blaylock M.J., and Huang J.W. 2000. Phytoextraction of metals. p. 53-70. In B. Raskin and d. Ensley .(ed). Phytoremediation of Toxic Metals: Using Plants to Clean up the Environment. John Wiley & Sons Inc, New York, NY.
4- Bremner J.M. 1996. Nitrogen – Total. P. 1085-1122. In D.L. Sparks et al. (ed.) Methods of Soil Analysis. SSSA, Inc. ASA, Inc. Madison, WI.
5- Brown A.L., Krantz B.A., and Eddying G.L. 1970. Zinc- phosphorus interactions as measured by plant response and soil analysis. Soil Science, 110(6): 415-420.
6-Cooper E.M., Sims J.T., Cunningham S.D., Huang J.W., and Berti W.R. 1999. Chelate-Assisted Phytoextraction of lead from contaminated soils. Journal of Environmental Quality, 28: 1709-1719.
7- Day, R. 1965. Particle fractionation and particle size analysis. p. 545-566. In C. A. Black et al .(ed.) Methods of soil analysis. Part 1. Ser. No. 9. ASA, Madison, WI.
8- Fazal H., Asghari B., and Fuller M.P. 2010. The improved phytoextraction of lead (Pb) and the growth of maize (Zea mays L.): the role of plant growth regulators (GA3 and IAA) and EDTA alone and in combinations. Chemosphere, 80: 457-462.
9-Helmke P.H., and Spark D.L. 1996. Potassium. P. 551-574. In D.L., Sparks et al. (ed.) Methods of Soil Analysis. SSSA, Inc. ASA, Inc. Madison, WI.
10- Huang J.W., Chen, J.J., Berti,W.R., and Cunningham.,S.D. 1997. Phytoremediation of lead- contaminated soils: Role of synthetic chelates in lead phytoextraction. Environmental Science and Technology, 31:800–805.
11-Hutzinger O. 1980. Antropogenic compounds . P. 59-107. The hand book of environmental chemistry”.Vol. 3 part A, Berlin: Springer Verlag.
12-Kayser A., Wenger K., Keller A., Attinger W., Felix H.R., Gupta S.J., and Schulin R . 2000. Enhancment of phytoextraction of Zn, Cd and Cu from calcareous soil:The use of NTA and S ulphur amendments. Environmental Science and Technology, 34:1778- 1783.
13- Khan D.H., and Frankland B. 1983. Effect of cadmium and lead on radish plant with particular reference to movement- of metals through soil profile and plant. Plant and soil, 70: 335-345.
14-Khan S., and Khan N.N. 1983. Influence of lead and cadmium on growth and nutrient concentration of tomato and egg- plant. Plant and Soil, 74:387-344.
15-Kuo S. 1996. Phosphorus. p. 869-920. In D. L. Sparks et al. (ed.) Method of soil Analysis. SSSA, Inc. ASA, Inc. Madison, WI.
16-Lambi E., Zhao F.J., Dunham J., and Mcgrath S.P. 2001. Phytoremediation of heavy metal contaminated soils: Natural hyperaccumulation versu chemically enhanced phytoextraction. Journal of Environmental Quality, 30 : 1919-1926.
17-Marchiol L., Fellet G., Perosa D., Zerbi G. 2007. Removal of trace metals by Sorghum bicolor and Helianthus annuus in a site polluted by industrial wastes: a field experience. Plant Physiology and Biochemistry; 45(5): 379-387.
18- Nelson R.E. 1982. Carbonate and gypsum. P. 181-196. In A.L. Page .(ed.) Methods of soil analysis. Part 2.2nd ed. Chemical and microbiological properties. Agronomy monograph no.9. SSSA and ASA, Madison, WI.
19-Page A.L., Miller R.H., and Keeney D.R. 1982. Methods of soil analysis. Part 2. Chemical microbiological properties. American Society of Agronomy. Inc. Soil Science of America. Inc. Madison. Wisconsin USA.
20-Page A.L. 1985. Trace elements in wastewater: their effects on plant growth and composition and their behavior in soils. SSSA.
21-Shen Z.G., Zhao F.J., and McGrath S.P. 1997. Uptake and transport of zinc in the hyperaccumulator Thlaspi caerulescens and the nonhyperaccumulator Thlaspi ochroleucum. Plant Cell and Environment, 20:898–906.
22-Sparks D.L. 2003. Environmental Soil Chemistry. Second Edition, Academic Press.
23-Tandy S., Schulin, R., and Nowack B. 2005. Uptake of metals during chelant-assisted phytoxtraction related to the solubilized metal concentration. Environmental Science and Technology, 38: 937-944.
24-Topp G.C., Galynou B.C., Ball B.C., and Carter M.R. 1993. Soil water adsorption curve. p. 569-579. In M.R. Carter .(ed.) Soil sampling and methods of analysis. Lewis Publishers, Boca Raton, FL.
25-Walker W.M., Miller J.E., and Hassett J. 1977. Effect of lead and cadmium upon the calcium, mangnesium, potassium and phosphorus concentrations in young corn plants. Soil Science, 124 (3): 145-151.
26-Westerma R. E. L. 1990. Soil testing and plant analysis. SSSA, Madison Wisconsin, USA.
27-Wood P.A. 1997. Remediation methods for contaminated sites. P. 47-72. In R.E. Hester and R.M. Harrisom. (ed.) Issues in environment science and technology. Contaminated land its remediation. The Royal Society of chemistry, Letchworth, U. K.
28-Wu J., Hsu F.C., and Cunninghuam S.D. 1999. Chelate-assisted Pb phytoextraction: Pb availability, uptake and translocation constraints. Environmental Science and Technology, 33: 1898- 1904.
CAPTCHA Image