مقایسه تثبیت فسفر در نانورس های آلوفانی و غیرآلوفانی سازند کرج

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

نوع مواد مادری به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک ها نقش اساسی بازی می کند. سازند کرج متشکل از خاکسترهای آتشفشانی می باشد که شکل گیری کانی های آلوفانی و بروز خصوصیات اندیک در آن ها به اثبات رسیده است. علیرغم دارا بودن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مطلوب، مشکل اصلی خاک های به وجود آمده بر روی خاکسترهای آتشفشانی تثبیت بیش از حد فسفر در آن هاست. این خصوصیت عمدتا به نوع رس و نانورس های موجود در این خاک ها نسبت داده می شود. نانورس ها به طور موثر در جذب و حذف فسفات از محلول های دارای غلظت متفاوت نقش دارند. خاک های دارای خصوصیات اندیک حاوی کانی های رسی آمورف نظیر آلوفان هستند. در این تحقیق پنج پروفیل خاک دارای خصوصیات اندیک و ویتریک تشکیل شده بر روی خاکستر آتشفشانی سازند کرج مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان نانورس و آلومینیوم قابل استخراج توسط محلول های پیروفسفات (Alp)، اگزالات آمونیوم (Alo) و سیلیسیوم قابل استخراج با اگزالات آمونیوم (Sio)، اندازه گیری شدند. نتایج بدست آمده از مطالعات SEM در خاک های اندیسول حاکی از وجود انواع متفاوتی از نانوذرات آلومینوسیلیکاتی با مورفولوژی نانو بال (آلوفان) و نانو تیوب (ایموگولایت) و نیز کانی های اسمکتایتی در بخش نانوذرات رس می باشد. نانوذرات جدا شده از خاک های غیراندیک بر اساس نتایج SEM از نوع فیلوسیلیکات ها (احتمالا مونتموریلونیت) می باشند. خاک های دارای مقادیر بیشتری Alp و Sio دارای نانورس بیشتر (8/25 گرم در کیلوگرم) و تثبیت فسفر بالاتری بودند (55%). مقادیر Sio، با مقدار Alo همبستگی مثبت و معنی دار (**97/0= r) نشان داد. نسبت در خاک های دارای خصوصیات اندیک با افزایش مقدار مواد آلی افزایش یافت (حداقل02/0 و حداکثر 11/0). با افزایش مقدار آلوفان میزان تثبیت فسفر فزونی (**97/0 = r) یافت، به طوری که در خاک حاوی بیشترین مقدار آلوفان، حداکثر تثبیت فسفر به دست آمد. تثبیت فسفر در خاک های مورد مطالعه با (**99/0= Alo; r) و (**93/0= Alo +½Feo; r) همبستگی مثبت و معنی دار نشان داد. همچنین با افزایش درصد نانورس میزان تثبیت فسفر افزایش یافت و در خاک دارای نانورس بیشتر، حداکثر تثبیت فسفر بدست آمد. کارآیی نانورس آلوفانی در حذف فسفات از محلول های با غلظت بالا، زیاد است و مقادیر کم آن قابلیت حذف مقادیر زیادی از فسفر را دارا می باشد. اندی سول ها نسبت به انتی سول ها و اینسپتی سول های مورد مطالعه، به دلیل داشتن مقادیر زیادی مواد آمورف یا نانورس آلوفان بیشترین میزان تثبیت فسفر را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Phosphate Retention in some Allophanic and Non-Allophanic Nano-Clays from Karaj Formation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Monajjem
  • Ahmad Heisari
  • Gholam Bagheri Marandi
University of Tehran
چکیده [English]

Introduction: Nanoclays, due to their high specific surface area (SSA) chemical and mechanical stabilities, and a variety of surface and structural properties are widely applied. Some of their applications are using them as nano composite polymers, heavy metal ions absorbents, catalysts, photochemical reaction fields, ceramics, paper fillings and coatings, sensors and biosensors. Nano clays and Clays are the most important components constructing soil ecosystems. The physical and chemical properties of soils are mainly depending on the type and amount their clay fraction pertaining to considerable nanoclays. Nano clays have been frequently used to eliminate environmental contaminants from soil and water. Nano clays have also an effective role in the phosphate sorption and desorption from soil solution. Phosphate retention is highly affected by the chemical bonds of the materials, cristalographic properties and pH. In clay size particles there are different structures of nano particles such as alominosilicates with nano ball and nano tube construction. Soils with andic properties have amorphous clay minerals such as allophone. Allophane has a diameter of 3 to 5 nano meter under a transmission electron microscope (TEM) and its atomic Si/Al ratio ranges between 0.5 and 1. Allophane shows variable charge characteristics and high selectivity for divalent cations, and is highly reactive with phosphate.
Materials and Methods: The objective of this research was to inspect the effect of soil components particularly clay and nanoclay on the sorption of phosphate. To achieve this goal, we studied the amount of phosphate sorption by the natural nanoclays. Samples with andic and vitric properties which were previously formed on volcanic ash in Karaj were chosen in 5 pedons as two Andic ( > 5 percent volcanic glass, > 25 percent P retention, pH NaF > 8.6 and Alo +½ Feo > 0.4) and non Andic soils.. After removal of organic materials, soluble salts, carbonates and iron oxides from the soil, clay fraction was prepared for X-ray diffraction analyses. The nanoclay fraction was extracted using the method described by Li and Hu (2003). The specific surface area were determined using EGME method. Different forms of extractable aluminum, including pyrophosphate (Alp) and ammonium oxalate (Alo) extractable forms, as well as silica extractable by ammonium oxalate (Sio) were measured. Routine chemical analyses for organic carbon (OC), cation exchange capacity (CEC) were determined by standard methods. Particle size distribution was determined by the hydrometer method (after ultrasound dispersion). Allophane percentage was calculated using the formula provided in the soils under study by Mizota and Van Reeuwijk (1989). Nano particles were inspected using scanning electron microscope (SEM).
Results and Discussion: The studied soils were classified as Entisols, Andisols and Inceptisols. The results showed that the bulk of soil mineralogy was consisted of combination of illitic, chloritic, smectite and hydroxy interlayer minerals. In addition to sesquioxides, the crystallization degree of soil minerals was also important in phosphate retention. Results of SEM studies of Andisols implied the existence of different types of aluminosilicate nano particles as nano ball (Allophane), nano tubes (imogolite) and smectitic minerals. Hollow spherical structure was proposed for allophane. According to the SEM results, nano particles extracted from non andic soils were dominated by layered silicates (probably montmorillonite). Among physical properties which are effective on phosphate retention, the shape, size and porosity of the particles can be mentioned, all of which have impacts on the specific surface area of the particles. Soils with higher amounts of Alp and Sio were comprised more nanoclay (25,8 g per kg) and higher phosphate retention (%55). Various mechanisms were suggested by soil scientists for phosphate sorption on allophane (Nanoclays). Some of are ligand interchange, silicate replacing by phosphate in high phosphate concentration, and replacing phosphate by weak silicon bonds. There was a positive and significant relation between Sio and Alo amounts (R2= 0,976). The ratio of Alp/Alo in andic soils increased by increasing organic material (at least 0,02 and at most 0,11).
Conclusions: Phosphate retention in the studied soils had a significant relation with Alo (R2 = 0,991).The more percentage of nanoclay showed higher phosphate retention thus the highest amount of phosphate retention was determined in the sample containing highest nanoclays. Nanoclay shows high performance in removal of phosphate from solutions. Little amounts of nanoclays can remove great amounts of phosphate from solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allophane
  • Andisol
  • Nano-clay
  • SEM
1- Abbasi Gharaei E. 2012. Investigation on soils developed on glacial deposits in central Alborz zone. A thesis submitted to the degree of Master of Science in Soil Science. University of Tehran (in Persian with English abstract).
2- Andriesse J.P., van R osmalen H. A., and Muller A. 1976. On the variability of amorphous andosols and the relationship to irreversible drying and P retention Geoderma. 16: 125-138.
3- Antelo J., Fiol S., Perez C., Marin S., Arce F., Gondar D., and Lopez R. 2010. Analysis of phosphate adsorption onto ferrihydrite using the CDMUSIC model. Journal of Colloid and Interface Science. 347: 112.Y. 119.
4- Arnalds O. 2004. Volcanic soil of Iceland Catena. 56 (1): 3– 200.
5- Bascomb C.L. 1968. Distributions of pyrophosphate extractable iron and organic carbon in soils of various groups. Journal of Soil Science, 19: 251–268.
6- Blakemore L.C., Searle P.L., and Daly B.K. 1987. Methods forchemical analysis of soils. New Zealand. Soil bureau scientific report. 80, 44–45.
7- Calabi-Floody M., Theng B.K.G., Reyes P., and Mora M.L. 2009. Natural nanoclays: applications and future trends– a Chilean perspective. Clay Minerals. 44, 161–176.
8- Calabi-Floody M.F., James S., Bendall Alejandra A., Jarae F., Mark E., Welland B., Benny K.G., Theng, Cornelia Rumpel., and Maria dela Luz Mora. 2011. Nanoclays from an Andisol: Extraction, properties and carbon stabilization. Geoderma 161: 159 –167.
9- Dalhgren R.A., and Saigusa M. 1994. Aluminum release rates from allophanic and non allophanic Andosols. Soil Science and Plant Nutrition 40: 125– 136.
10- Drissen P.M., and Dudal R (Editors). 1989. Major soil of the world. Agricultural university of Wageningen and Khatholieke university of Leuven, wageningen, 269 p.
11- Eger A., and Hewitt A. 2008. Soils and their relationship to aspect and vegetation history in the eastern southern Alps. Canterburg high country, south Island. New Zealand Catena – 75: 297- 307.
12- Evans L.J., and Smillie G.W. 1976. Extractable iron and aluminum and their relationship to phosphate retention in Irish soils. Irish Journal of agricultural research. 15: 65- 73.
13- Farmer V.C., Fraser A.R., and Tait J.M. 1977. Synthesis of imogolite: a tubular aluminium silicate polymer. Journal of the Chemical Society, Chemical Communications. 6: 462– 463.
14- Garcia E.R., Nova J.C., Pontevedra X., Antonio M.C., and Buurman P. 2004. Aluminium fraction ation of European volcanic soils by selective dissolution techniques. Catena. 56: 155– 183.
15- Garrido-Ramirez E.G., Theng B.K.G., and Mora M.L. 2010. Clays and oxide minerals as catalysts and nanocatalysts in Fenton-like reactions—a review. Clay Science. 47: 182–192.
16- Gebhardt H., and Coleman N.T. 1974. Anion adsorption by allophanic tropical soils, Phosphate adsorption. Soil Science Society of America. 38: 263-267.
17- Halford I.C.R. 1997. Soil phosphorus: Its measurement and its uptake by plants. Australian Journal of Soil Research. 35: 227- 239.
18- Hall P.L., Churkman G.J., and Theng B.K.G. 1985. Size distribution of allophane unit particles in aqueous suspensions. Clays and Clay Minerals. 33, 345– 349.
19- Henmi T., and Wada K. 1976. Morphology and composition of allophane. Mineral Society of America. 61: 379-390.
20- Hiemstra T., and Van Riemsdijk W.H. 2009. A surface structural model for ferrihydrite: I. Sites related to primary charge, molar mass, and mass density. Geochimica et Cosmochimica Acta.73: 4423-4436.
21- Ishiguro M. 2005. Ion transport and permeability in an allophanic Andisol at low pH. Soil Science and Plant Nutrition. 51(5): 637-640.
22- Jara A.A., Violante A., Pigna M., and Mora M.L. 2006. Mutual interactions of sulfate, oxalate, citrate, and phosphate on synthetic and natural allophanes. Soil Science Society of America. Journal 70, 337–346.
23- Li Z., and Hu N. 2003. Direct electrochemistry of hemeproteins in their layer-by-layer films with clay nanoparticles. Journal of Electroanalytical Chemistry. 558, 155– 165.
24- Lopez. D.H., and Burnham C.P. 1974. The Effect Of pH On Phosphate Adsorption In Soils. Journal of Soil Science. Volume 25, Issue 2, pages 207–216.
25- Maeda H., Hashimoto Y., and Ishida E.H. 2009. Solidification mechanism of allophane by hydrothermal reaction. Applied Clay Science. 44: 71- 74.
26- McKeague J. A., and Day J.H. 1966. Dithionite and oxalate-extractable Fe and Al as aids in differentiating various classes of soils. Canadian Journal of soil Science, 46(1): 13-22.
27- McKeague J.A., Brydon J.E., and Miles N.M. 1971. Differentiation of forms of extractable iron and aluminum in soils. Soil Science Society of America. 35: 33- 38.
28- McQuarrie F., Rock S., and Galloglly H. 2011. General chemistry, phosphorous. University Science book.
29- Mizota C. 1976. Relationships between the primary mineral and the clay mineral composotitions of some recent Andosols. Soil Science and Plant Nutrition, 22(3): 257-268.
30- Mizota C., Van Reeuwijk L.P. 1989. Clay mineralogy and chemistry of soils formed under volcanic material in diverse climatic regions. Soil Monograph. 2 ISRIC, Wageningen.
31- Mohtasham F. 2014. The role of mineralogical properties of nanoclays on the phosphate retention of Andisols. A thesis submitted to the degree of Master of Science. in Soil Science. University of Tehran. (in Persian with English abstract).
32- Monajjem M.A. 2013. An investigation the role of nanoclays on some soil physico-chemical properties. A thesis submitted to the degree of Master of Science. in Soil Science. University of Tehran. (in Persian with English abstract).
33- Nanzyo M., Yamasaki C. P., and Honma T. 2003. Changes in content of trace and ultra trace elements with an increase in non crystalline minerals in volcanic ash soils of Japan. Clay Science. 12: 25–32.
34- Nanzyo M. 2002. Unique properties of volcanic ash soils. Global environmental research 6: 99- 112.
35- Parfitt R.L. 1990. Allophane in New Zealand—a review. Australian Journal of Soil Research 28, 343–360.
36- Parfitt R.L., and Kimble J.M. 1989. Conditions for formation of allophane in soils. Soil Science Society of America Journal. 53, 971–977.
37- Parfitt R.L., Hart P.B.S., Megriek K.F., and Russell M. 1982. Response of ryegrass and white clover to phosphorous on an allophonic soil. Egmont black loam. New Zealand journal of agricultural research. 25: 549-555.
38- Paterson E., Clark L., and Birnie C. 1993. Sequential selective dissolution of iron, aluminium, and silicon from soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 24, 2015– 2023.
39- Rajan S.S.S., Perrott K.W., and Suaders W.M.H. 1974. Identification of phosphate – reactive site of hydrous aluminum from proton consumption during phosphate adsorption at constant pH values. Soil Science, 25: 438- 447.
40- Ransom B., and Kim D. 1998. Organic matter preservation on continental slopes: Importance of mineralogy and surface area. Geochimica Et Cosmochimica Acta 62 (8): 1329-1345.
41- Richardson A.E., George T.S., Hens M., and simpson R.J. 2005. Utilization of soil organic phosphorous by higher plants.
42- Sanchez P.A. 1976. Properties and management of soil in tropics. Wiley. New York.
43- Shoji S., Nanzyo M., and Dahlgren R.A. 1993. Volcanic ash soils: genesis, properties and utilization. Developments in Soil Science, vol. 21. Elsevier, p. 287.
44- Soil Survey Staff. 2014. Keys to Soil Taxonomy, United States Department of Agriculture. 11nd ed. Natural Resources Conservation Service.
45- Soil survey staff. 2014. Soil survey field and laboratory methods manual. Soil survey investigations report. No. 51. Version 20. Department of agriculture, natural resources conservation service.
46- Soil Genesis and Classification. Heidari. H. 2014. According to World Reference Base For soil Resources.
47- Syers J.K., and Cornforth I.S. 1983. Chemistry of soil fertility. Read of the New Zealand institute of chemistry annual conference. Hamilton.
48- Takahashi T., Fukuoka T., and Dahlgren R.A. 1995. Aluminum solubility and release rates from soil horizons dominated by aluminum– humus complexes. Soil Science and Plant Nutrition 41, 119– 131.
49- Takahashi T., and Shoji S. 2003. Distribution and classification of volcanic ash soils. Global.Environment Resources. 6, 83–97.
50- Tan K.H. 2011. Principles of soil chemistry. Fourth Edittion.
51- Tisdal S.L., Nelson W.L., and Beaton N.J.D. 1985. Soil fertility and fertilize Australian center for international agricultural researcher mac millian. Inc.
52- Vaanaanen R. 2008. Phosphorous retention in forest soils and functioning of buffer zones used in forestry. Phd Thesis, university of Helsinky. 42pp.
53- Volcanic Ash Soils. Genesis, Properties and Utilization. 1993. Developments in Soil Science 21.
54- Wada K. 1989. Allophane and imogolite, In: J.B. Dixon and S.B. Weed (eds.), Minerals in Soil Environments, 2nd Ed., Soil Science Society America Inc., Madison, Wisconsin, pp.1051-1087.
55- Walkley A., and Black C.A. 1934. An Examination of the degtjareff method for determining soil organic matter, And a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Sci. 37. 29-38.
56- Wang X., Liu F., Tan W., Li W., Feng X., and Sparks DL. 2013. Characteristics of Phosphate Adsorption-Desorption Onto Ferrihydrite: Comparison With Well-Crystalline Fe (Hydr) Oxides. Soil Science. Volume 178. 1.
CAPTCHA Image