بررسی اثرات زیست محیطی هجوم جبهه های آب شور به آبخوان های کویری (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی- آبخوان سرایان)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

تغییرات کیفیت آب زیرزمینی یکی از معضلاتی است که بخصوص در مناطق خشک با توجه به روند برداشت زیاد آب و کاهش تغذیه سبب بروز نگرانی در بین مدیران و برنامه ریزان منابع آب شده است. همچنین بیش از 70درصد آبخوان های ایران علاوه بر مشکل کم آبی بحران زیست محیطی نیز داشته و در مناطق کویری هجوم جبهه های آب شور کویری براثر برداشت بی رویه آب سبب شده تا غلظت املاح افزایش یافته و سبب بروز مشکلات زیست محیطی شود. در این مطالعه با استفاده از مدل کیفی MT3D که یکی از ماژول های مدل MODFLOW می باشد شبیه سازی کیفی آبخوان با استفاده از غلظت TDS در چاه های منطقه انجام گرفت. یک دوره آماری 5 ساله با گام زمانی 6 ماهه جهت شبیه سازی انتخاب و واسنجی این مدل با درنظر گرفتن ضریب 5/0 برای نسبت افقی به پخش طولی، 2/0 برای نسبت عمودی به پخش طولی، 1 متر برای ضریب پخش مولکولی موثر و 20 برای پخشیدگی طولی انجام گردید. پیش بینی آتی وضعیت کیفی آبخوان نشان داد که ادامه روند برداشت آب سبب هجوم جبهه های آب شور کویری و افزایش غلظت TDS در طی 5 سال آینده خواهد شد. لذا نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مدیریت برداشت از آب زیرزمینی با استفاده از سناریو مدیریتی کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی به منظور بهبود کیفیت آب آبخوانهای کویری و ممانعت تهاجم آب شور کویری به آنها با توجه خشکسالی های اخیر ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Interference of Salt water in Desert Aquifers (Case study: South Khorasan, Sarayan Aquifer)

نویسندگان [English]

  • Hamid Kardan Moghaddam
  • Mohammad Ebrahim Banihabib
University college of Aburaihan, University of Tehran
چکیده [English]

Introduction: Due to the increase in water consumption resulting from climate change and rapid population growth, overexploitation of groundwater resources take place particularly in arid regions. This increased consumption and reduced groundwater quality is a major problem especially in arid areas of concern among water resources managers and planners. The use of modern simulation tools to evaluate the performance of an aquifer could help the managers and planners to decide. In this research, finite difference method was used to simulate the behavior of the quality and quantity of groundwater.

Materials and Methods: Increasing the concentration of salts in the groundwater aquifers intensifies with severe water withdrawing and causes the uplift of salt water in aquifers. This is much more severe in adjacent aquifers of saline aquifers in deserts and coastal areas. Front influx of saltwater into freshwater aquifers causes interference and disturbance in water quality and complex hydro-chemical reactions occurs in the joint border area including the process of cation, groundwater flow, the reduction of sulfate, the reaction of Carbonatic and changes in the dolomitic calcite. Sarayan Aquifer has a negative balance and the annual groundwater table drawdown of 62 cm.
In this study, Total Dissolved Solids (TDS) as a groundwater quality factor was simulated to investigate the effect of the overexploitation on the saline interface of desert aquifer using MT3D module of GMS model for a period of 5 years with time steps of 6 months. One of the most important steps of the simulation of groundwater quality is to use qualitative model to predict the groundwater level which in this study were performed by quantitative models in two steady and unsteady flow states with time steps of 6 months The four basic steps of a proper modeling of the groundwater quality are sensitivity analysis of the input parameters, calibration of the sensitive parameters of the model, validation of the time step and groundwater quality forecast for the future periods. These modeling steps were carried out for steady and unsteady states by GMS software.
Aquifer hydraulic conductivity and the specific yield of aquifers were selected as two critical parameters of quantitative model in steady and unsteady states. The model was calibrated based on these two parameters and then using pest method, the value of these parameters was finalized. In order to evaluate the response of the aquifer to different periods of droughts, the verification of the model was conducted during the ten periods. The results show that observed water level has suitable correlation with simulated water level. In the same period, the simulation of water quality for TDS parameter carried out using the results of the quantitative model. After identification of sensitive parameters in the model, calibration of the model was carried out taking into account the factor of 0.5 for the ratio of horizontal to vertical distribution, vertical diffusion length of 0.2, 1 meter for effective molecular diffusion coefficient, and 20 for longitudinal diffusion.

Results and Discussion: In the total area of the aquifer, the water demand of all sectors are supplied using groundwater resources. This water withdrawal trend exacerbated the decline in groundwater levels and reduced water quality. Also in the southern strip of the aquifer, there is a desert saline groundwater aquifer, which causes the intrusion of salt water to the aquifer and negative effects on its quality. The factors influencing the salinity of groundwater in the Sarayan Aquifer are geological formations, supplying the aquifer from salty formations in the region, evaporation from the shallow part of the aquifer especially in the southern strip that leaves salt and reducing the volume of water, existence of fine soil in the media of groundwater flow. Front influx is from saltwater desert aquifer to the Sarayan Aquifer. Due to the osmotic pressure of the soil layers in the aquifer, the pollutants transferred from the higher concentration to lower concentration and an influx of salt water into the aquifer will occur from outside of the aquifer. Since the direction of groundwater flow is from the north to the south of the aquifer and salt water intrusion is from the south to the north, the velocity of saltwater intrusion dropped so quickly water. However, overexploitation of groundwater and negative aquifer balance caused uplift of the salt water in aquifer.

Conclusion: Review of the result of forecasted TDS concentration in Sarayan Aquifer, shows an increase in TDS concentration. This increase indicates that there is no potential for more water withdrawing in the southern parts of the aquifer by urban and agricultureal sectors. The variaty of TDS changes between 712 mg/lit in the northern strip of the aquifer to 8500 mg/lit in the southern strip shows that due to the increased concentration of TDS, the border area of water users will be changed. The forecasting of the future status of aquifer water quality showed that continuing withdrawing of water intensifies salt water interference from the desert and concentration of TDS will increase during the next 5 years. To manage aquifer quality and quantity, three scenarios of water withdraw reduction were used. The results are shown restoration of the aquifer quality and quantity using these scenarios.
Therefore the result of this research shows that the management of groundwater is necessary to improve the quality of desert aquifers and prevent salt water interference from desert considering recent droughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquifer
  • Calibration
  • Interference saltwater
  • MT3D model
  • Quality
1. Abd-Elhamid H.F. and Javadi A.A., 2011. A cost-effective method to control seawater intrusion in coastal aquifers. Water resources management, 25(11), pp.2755-2780.
2. Almasri M.N., and Kaluarachchi J.J., 2007. Modeling nitrate contamination of groundwater in agricultural watersheds. Journal of Hydrology, 343(3), pp.211-229.
3. Anderson M.P., Woessner W.W. 1992. Applied Groundwater Modeling: Simulation of flow and Advective Transport. San Diego, California: Academic press, 391pp.
4. Appelo C.A.J., and Postma D. 2004. Geochemistry, groundwater and pollution. CRC press.
5. Arslan H., Cemek B., and Demir Y. 2012. Determination of seawater intrusion via hydrochemicals and isotopes in Bafra Plain, Turkey. Water resources management, 26(13), pp.3907-3922.
6. Arslan H., 2014. Estimation of spatial distrubition of groundwater level and risky areas of seawater intrusion on the coastal region in Çarşamba Plain, Turkey, using different interpolation methods. Environmental monitoring and assessment, 186(8), pp.5123-5134.
7. Faust C.R., and Mercer J.W. 1980. Groundwater Modeling. Journal of Groundwater. 18:486-496.
8. Green N.R., and MacQuarrie, K.T.B., 2014. An evaluation of the relative importance of the effects of climate change and groundwater extraction on seawater intrusion in coastal aquifers in Atlantic Canada. Hydrogeology Journal, 22(3), pp.609-623.
9. Hanshaw, B.B., and Back W. 1979. Major geochemical processes in the evolution of carbonate—Aquifer systems. Journal of Hydrology, 43(1), pp.287-312.
10. Hem J.D., 1985. Study and interpretation of the chemical characteristics of natural water (Vol. 2254). Department of the Interior, US Geological Survey.
11. Jayasekera D.L., Kaluarachchi J.J., and Villholth K.G. 2011. Groundwater stress and vulnerability in rural coastal aquifers under competing demands: a case study from Sri Lanka. Environmental monitoring and assessment, 176(1), pp.13-30.
12. Jones B.F., Vengosh A., Rosenthal E., and Yechieli Y. 1999. Geochemical investigations. In Seawater intrusion in coastal aquifers—concepts, methods and practices (pp. 51-71). Springer Netherlands.
13. Konikow L.F., and Reilly T.E. 1999. Seawater intrusion in the United States. In Seawater Intrusion in Coastal Aquifers—Concepts, Methods and Practices (pp. 463-506). Springer Netherlands.
14. Langevin C.D., Thorne Jr, D.T., Dausman A.M., Sukop M.C., and Guo W. 2008. SEAWAT Version 4: A computer program for simulation of multi-species solute and heat transport (No. 6-A22). Geological Survey (US).
15. Langevin C.D., 2008. Modeling axisymmetric flow and transport. Groundwater, 46(4), pp.579-590.
16. Loaiciga H.A., Pingel T.J., and Garcia E.S. 2012. Sea Water Intrusion by Sea‐Level Rise: Scenarios for the 21st Century. Groundwater, 50(1), pp.37-47.
17. Lu C., and Werner, A.D., 2013. Timescales of seawater intrusion and retreat. Advances in water resources, 59, pp.39-51.
18. McDonald M.G., and AW H. 1988. MODFLOW, A Modular 3D Finite-Difference Ground-Water Flow Model USGS. Tec. Water-Resources Inv.
19. Ministry of Power. 2011. Prohibition discharge in Sarayan plain. (in Persian)
20. Panteleit B., Hamer K., Kringel R., Kessels W., and Schulz H.D. 2011. Geochemical processes in the saltwater–freshwater transition zone: comparing results of a sand tank experiment with field data. Environmental Earth Sciences, 62(1), pp.77-91.
21. Piper, A.M., 1944. A graphic procedure in the geochemical interpretation of water‐analyses. Eos, Transactions American Geophysical Union, 25(6), pp.914-928.
22. Rahnama M.B., and Zamzam A. 2013. Quantitative and qualitative simulation of groundwater by mathematical models in Rafsanjan aquifer using MODFLOW and MT3DMS. Arabian Journal of Geosciences, 6(3), pp.901-912.
23. Rhoades J.D., Kandiah A., and Mashali A.M. 1992. The use of saline waters for crop production (Vol. 48). Rome: FAO.
24. Kreitler C.W. 1993. Geochemical techniques for identifying sources of ground-water salinization. CRC press.
25. Singhal B.B.S., and Gupta R.P. 2010. Applied hydrogeology of fractured rocks. Springer Science & Business Media.
26. Sivsankar V., Ramachandramoorthy T., and Kumar M.S. 2013. Deterioration of coastal groundwater quality in Rameswaram Island of Ramanathapuram District, Southern India. Journal of Water Chemistry and Technology, 35(2), pp.91-98.
27. Todd D.K. 1980. Groundwater hydrology 2ed. John Wiley.
28. USGS Groundwater software: MODFLOW 2000. Available at: (http://water.usgs.gov/nrp/ gwsoftware/modflow2000/modflow2000.html)
29. Wallis I., Prommer H., Post V., Vandenbohede A., and Simmons C.T. 2013. Simulating MODFLOW‐Based Reactive Transport Under Radially Symmetric Flow Conditions. Groundwater, 51(3), pp.398-413.
30. Wang H.F., and Anderson M.P. 1995. Introduction to groundwater modeling: finite difference and finite element methods. Academic Press.
31. Zheng C., and Wang P.P. 1999. MT3DMS: a modular three-dimensional multispecies transport model for simulation of advection, dispersion, and chemical reactions of contaminants in groundwater systems; documentation and user's guide. Alabama Univ University.
CAPTCHA Image