تأثیر مدیریت آبیاری (نوع سیستم و تنش کم ‌آبی) بر عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی انگور (مطالعه موردی منطقه ناغان)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

به منظور بررسی اثر نوع سیستم آبیاری و تنش کم­آبی بر میزان آب مصرفی، عملکرد و شاخص­های فیزیولوژیکی انگور رقم عسگری، پژوهشی در تابستان 1395 در قالب طرح بلوک­های کاملا تصادفی با 5 تیمار در یکی از باغ‌های انگور در منطقه ناغان انجام گرفت. تیمار­ها شامل آبیاری رایج در منطقه (شاهد)، آبیاری سطحی با 100 درصد نیاز آبی، آبیاری سطحی با 60 درصد نیاز آبی، آبیاری قطره­ای با 100 درصد نیاز آبی و آبیاری قطره­ای با 60 درصد نیاز آبی در 4 تکرار بود. سن گیاهان در حدود 60 سال و بافت خاک رس لومی تعیین شد. در انتهای آزمایش کارایی مصرف آب، عملکرد محصول، RWC، تعداد حبه و وزن 100 حبه در خوشه و همچنین صفات کیفی مانند مواد جامد محلول، اسید کل و pH آب انگور اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد، در هردو سیستم، تنش کم­آبی باعث کاهش محتوای نسبی آب برگ، عملکرد محصول، وزن 100 حبه و تعداد حبه در خوشه و همچنین اسید کل شده است. تیمار شاهد کمترین مقدار کارایی مصرف آب را داشته است. تیمار آبیاری قطره­ای 100 درصد در بیشتر پارامتر­ها اختلاف معنی­داری با تیمار شاهد ندارد و به مراتب ویژگی­های کیفی و کارایی مصرف آب آن از تیمار شاهد بهتر بوده است. سیستم آبیاری قطره­ای با جلوگیری از هدر­رفت آب به میزان حدود 40درصد ، موجب تولید محصولی با کیفیت­تر و بازار پسند نسبت به آبیاری سنتی شده است. بنابراین می­تواند جایگزین مناسبی برای آبیاری باغ­های انگور در منطقه باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Bertamini M., Zulini L., Muthuchelian K., and Nedunchezhian n. 2006. Effect of water deficit on photosynthetic and other physiological responses in grapevine (vitis venifera L. cv. Riesling) plants. photosynthetical, 44: 151-154.
2. Bravdo B. A., and Hepner Y. 1987. Irrigation management and fertigation to optimize grape composition and vine performance. acta Hort, 206:49-67.
3. Chaves M. M., Santos T. P., Souza C. R., Ortun M. F., Rodrigues M. L., Lopes C. M., Maroco J. P., and Pereira J. S. 2007. Deficit irrigation in grapevine improves water-use efficiency while controlling vigour and production quality. Annual Applied Biology, 150: 237–252.
4. Chiltivaichelan R., Shikhamang S. D., and Chudhu K. L. 1987. Effects of preharvest irrigation cut off on bunch size, ripening and quality of Anab Shahi grape. Indian Journal of Horticulture, 44 (2): 9-13.
5. Colapietra M. 1989. prodnctivity response of grapes to different seasonal irrigation rates, irrigazine-e-drenaggio, 36: 179-182.
6. Davarinejad G.H., Shirbani S., and Zarei M. 2015. Effects of deficient irrigation on some of the morpho-physiological characteristics of four fig cultivars. Journal of Horticulture Science, 29(4):501-517. . (in Persian with English abstract)
7. Di Vaio C., Cirillo C., Boselli M., and Masi E. 2001. Dry matter accumulation and partitioning of Cabernet Sauvignon pot-grown vines under different water regimes. Advanced in Horticulture Science, 15:25-30.
8. Dolati‌baneh H., and Norjoo A. 2011. Effect of deficit irrigation on quantitative and quality traits of fruit and water productivity of three grapevine cultivars. Journal of Seed and Plant Production , 27( 4). (in Persian with English abstract).
9. Du T. S., Kang S. Z., Zhang J. H., Li F. S., and Yan B. U. 2008. Water use efficiency and fruit quality of table grape under alternate partial root-zone drip irrigation. Agricultural Water Management, 95:659– 668.
10. Esteban M. A., Villanueva M. J., and J. R. Lissarrague. 1999. Effect of irrigation on changes in berry composition of Tempranillo during maturation, sugars, organic acids, and mineral elements. American Journal of Enology and Viticulture, 50:418-434.
11. Esteban M. A., Villanueva M. J., and J. R. Lissarrague. 2001. Effect of irrigation on changes in the anthocyanin composition of the skin of cv. Tempranillo (Vitis vinifera L.) grape berries during ripening. Journal of the Science of Food and Agriculture, 81:409-420.
12. Farshi A. A., Kheyrabi g., Siadat H., Mirlatifi M., Darbandi S., Salamat A., Entesari M. R., and Sadat‌mirei M. H. 2003. Irrigation Water Management in Field. Iranian National Committee of Irrigation and Drainage, Tehran, Issue Number 76.
13. Ghaderi N., Talaei A., Ebadi A., and Lesani. H. 2010. Effect of drought stress and irrigation on some physiological characteristics of three grape Sahani, Farkhi and Bidaneh White Blades. Iranian Journal of Horticulture, 41(2). 179-188. (in Persian with English abstract).
14. Ghanbari Z. S., and Moosavi S. G. 2016. Grain Yield of Maize Influenced by Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) and Zinc under Water Deficit Stress. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 26(3):21-41.
15. Golberg D., Gornat B., and Rimon D. 1976. Drip Irrigation Principles, Design and Agricultural Practices. Drip Irrig. Scientific Pub., Kfar Shmaryahu, Israel.
16. Goodwin I., and Jerie P. 1992. Regulated deficit irrigation: from concept to practice. Australian and New Zealand Wine Industry Journal, 7(4):258-261.
17. Godarzi K. 2007. Relationship of nutritional balance index(NBI) with yield and quality indices of grapes. Journal of Seeds and Plant , 23(1):75-85. (in Persian with English abstract).
18. Haman D. Z. 1985. Principles of Trickle Irrigation, Agric. Eng. Ext. Rep. 85-15. Univ. of Florida, Gainesville. Fla.
19. Javadi T., and arzani K. 2003. Study of proline accumulation and leaf water relations in 9 asian pear genotype (Pyrus serotine Rehd) under different irrigation regimes. Journal of Agricultural Science and Natural Resources, 10(3): 87-97. (in Persian with English abstract).
20. Jindal P. C., Dhawan S. S., and Chauhan K. S. 1982. Effect of girdling alone and in combination with boric acid on berry set, drop, yield and quality of grapes (Vitis vinifera L.) cultivar Gold. Journal of Haryana Agricultural University Research, 4:663-666.
21. Jones H. G., and Cortlett J. E. 1992. Current topics in drought physiology.The Journal of Agricultural Science, . 119: 291-296.
22. Joleini M. 2006. Investigation on the effect of drip irrigation methods and different levels of water on yield and water use efficiency of grape. Journal of Agricultural Engineering Research, 7 (28): 69-78. (in Persian with English abstract).
23. Kochaki A., and Nasiri-Mahallati M. 1992. Crops Ecology. ACECR Publication, 389 pages.
24. Mohebi M. 2010. Necessity of evaluation of agricultural utilization systems in accordance with the designs of the development of pressure-sensitive irrigation networks in the country, Third Conference on Sustainable Development of Pressure Irrigation Methods, Engineering and Engineering Research Institute, Feb. 27, Karaj, 10 pages. (in Persian).
25. Nadal M., and Arola L. 1995. Effects of limited irrigation on the composition of must and wine of cabernet sauvignon under semi-arid conditions. Vitis, 34: 151-154.
26. Nikanfar R., and Rezaei R. 2015. Responses of old grapevines to switch irrigation system from surface to drip or babbler , Iranian Journal of Horticultural Science and Technology, 16 (2): 161-170. (in Persian with English abstract).
27. Rabiei V., Talaei A. R., Peterlonger A., Ebadi A., and Ahmadi A. 2003. Effect of late season deficit irrigation on fruit composition in grape (Vitis vinifera L.) cv. Merlot. Iranian Journal of Agricultural Science, 34(4): 961-968. (in Persian with English abstract).
28. Rezaei T., Gholami M., Ershadi A., and Mossadeghi M. R. 2007. Effect of water stress on growth and physiological characteristics of five grapevine cultivars (vitis venifera L.). Journal of Agricultural Research,number 7(4):199-210.(in Persian with English abstract).
29. Torknejad A., Aghaeisarfarze M., Jafari H., Shirvani A. R., Roeintan R., and Shahbazi Kh. 2008. Technical and economic evaluation of drip (tape) irrigation method on wheat compared to surface irrigation in water limited areas. Journal of Research and Development in Agriculture and Horticulture. 72. 36-44. (in Persian with English abstract).
30. Zabihi H. R., and Azarpajouh E., 2004. Grape response to different soil moisture regimes. Journal of Soil and Water Science, 18 (1):71-79. (in Persian with English abstract).