تعیین بهره‌وری آب و نیاز آبی خیار گلخانه‌ای در قزوین

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده

کشت­های گلخانه­ای نقش ویژه­ای در تولید محصولات کشاورزی دارند. آگاهی از میزان دقیق نیاز آبی در برنامه­ریزی توسعه گلخانه­ها از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این پژوهش ارزیابی و ارایه مدلی برای برآورد تبخیر و تعرق خیار در شرایط گلخانه­ای با استفاده از داده­های هواشناسی و مطالعه بهره­وری آب در تولید این محصول در قزوین است. در طی تحقیق، تغییرات دما، رطوبت، تشعشع، ارتفاع گیاه و رطوبت خاک اندازه­گیری شد. با بررسی مدل­های ریاضی مختلف، یک مدل توانی با پارامترهای دما، رطوبت نسبی و ارتفاع گیاه و با ضریب همبستگی 86/0 به عنوان بهترین مدل برای برآورد تبخیر و تعرق خیار گلخانه­ای انتخاب شد. همچنین مقایسه تبخیر و تعرق اندازه­گیری شده با روابط متداول تعیین تبخیر و تعرق نشان داد که در سطح اطمینان 99 درصد بین تبخیر و تعرق اندازه­گیری شده و تبخیر و تعرق برآورد شده با روش فائو پنمن مانتیث همبستگی وجود دارد. روش فائو پن‌من مانتیث با ضریب تبیین 42/0 از دقت بیشتری نسبت به سایر روش­ها برخوردار بوده و روش بلانی کریدل اصلاح شده با ضریب تبیین 24/0 کمترین دقت را دارد. همچنین بهره­وری آب در گلخانه­های کشت خیار فعال در استان قزوین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داده بهره­وری آب خیار در گلخانه­ها از 23/9 تا 44/22 کیلوگرم بر متر مکعب متغیر است. این دامنه تغییرات مساله اهمیت مدیریت و بهره­برداری در ارتقای بهره­وری آب در گلخانه­ها را خاطر نشان می‌سازد. طبق برآوردهای انجام شده در این تحقیق اگر میزان تولید فعلی خیار در استان در فضای آزاد در گلخانه­ها کشت شود، به 117 هکتار گلخانه نیاز خواهد داشت و با این عمل نزدیک به 15 میلیون متر مکعب آب صرفه‌جویی خواهد شد. با بررسی سایر جوانب اقتصادی و اجتماعی توسعه گلخانه­ها می‌تواند در تسکین مشکلات کم آبی در استان کمک­ساز باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Water Productivity and Greenhouse Cucumber Water Requirement in Qazvin

نویسندگان [English]

  • R. Najafipour
  • H. Ramezani Etedali
  • B. Nazari
, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Introduction: Greenhouses have a key role in agriculture productions. Given the ability of controlling production factors, there is the possibility of out-of-season cultivation in greenhouses, which is important in terms of food security, economics, and agricultural marketing. Estimation of water requirement for planning the development of greenhouses and their operation is very important. Awareness of the exact amount of water requirement is important both in terms of production and growth. Many studies have shown the usefulness of greenhouses in improving yield, physical and economical productivity. So far, comprehensive studies have not been carried out on the productivity of greenhouse cucumber cultivation and its effects on water resources in Qazvin province. Therefore, the goal of this study was to determine the greenhouse cucumber water requirement and provide a model for estimating evapotranspiration of cucumber under greenhouse condition. Also, determining greenhouse cucumber productivity in Qazvin province and evaluating the effect of this improvement on water resources were other objectives.
Materials and Methods: This research was carried out in a greenhouse near Qazvin city. The height of the greenhouse from the ground was 4 meters, and its plastic cover was made of polyethylene. Experiments were carried out in greenhouse with greenhouse seedling on 20-3-2015 in two rows of pot. The greenhouse was equipped with the necessary tools to measure temperature, maximum and minimum temperature, relative humidity, and solar radiation. Soil texture in this research was clay loam with 30, 32 and 38 percent of sand, silt and clay, respectively. The water content was, , 31% and 16 percent at field capacity (FC) and permanent wiling point (PWP) respectively. An irrigation interval of two days (a favorable condition) was considered. In this experiment, the seeds of the Royal cucumber were used to coincide with the planting time and harvesting length. The plastic pots with a diameter of 18 cm and a height of 23 cm were utilized. The pots were filled with equal quantities of fine and fine gravel (for drainage) and then with the agricultural soil prepared for cucumber cultivation. In order to provide conditions similar to the actual cucumber planting in the flower bed, the pots were placed close to the greenhouse. The irrigation of the plants was carried out manually for 83 days. The relative humidity, temperature and radiation were measured hourly. Further, the effects of irrigation on different characteristics of the test plants were observed and recorded. The moisture content was measured by weight and soil moisture reduction in full irrigation was compensated for the FC moisture content in each irrigation interval. Until 30 days after planting (Stages 4-6), the pots were irrigated with equal amounts. In order to evaluate the effects of deficit irrigation, four treatments were considered. These treatment were as follows: first treatment (FI): irrigation depth equal to 100% of the plant evapotranspiration with five replications, treatment (DI20): irrigation depth equal to 80% of the plant evapotranspiration with five replicates, treatment 3: (DI40) irrigation depth equal to 60% of the plant evapotranspiration with five replicates and the fourth treatment (DI60): irrigation depth equal to 40% of the plant evapotranspiration with five replications.
Results and Discussion: The maximum and minimum evapotranspiration was 8.7 and 1.06 mm/day in 61 and 13 days after transplanting, respectively. By investigation different mathematical models, the best models for estimation of cucumber evapotranspiration in greenhouse was the power model based temperature, humidity and height of crop with R2 of 0.86. The FAO-Penman-Monteith and Blaney-Criddle models exhibited the best and worst performance  with R2 of 0.42 and 0.24, respectively. The cucumber water productivities in greenhouses ranged from 9.23 to 22.44 Kilograms per cubic meter. This wide water productivity range shows the importance of management and operation in water productivity improvement in greenhouses.
Conclusion: Estimation of greenhouses cucumber water requirement and water productivity are very important. The best model for estimating cucumber evapotranspiration in greenhouse was the power model based on temperature, humidity and height of crop with R2 of 0.86. In this study, cucumber water productivity was estimated in Qazvin greenhouses. The results showed that cucumber water productivities ranged from 9.23 to 22.44 Kilograms per cubic meter. Consequently, 117 ha greenhouse is required for producing the present value of cucumber in the province. This option would save 15 millions of cubic meter water in this area. Development of greenhouses with regarding to various economic and social aspects can help decision-makers in solving water shortage problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evapotranspiration
  • Penman-montieth
  • Deficit irrigation
  • productivity
1- Abedi-Koupai J., Amiri M.J., and Eslamian S.S. 2009. Comparison of artificial neural network and physically based models for estimating of reference evapotranspiration in greenhouse. Aust. Journal Basic Appl. Sci. 3: 2528-2535.
2- Aly A.A., Al-Omran A.M., and Khasha A.A. 2015. Water management for cucumber: Greenhouse experiment in Saudi Arabia and modeling study using SALTMED model. Journal of Soil and Water Conservation 70(1): 1-11.
3- Asadi R., and Karandish F. 2016. Influence of irrigation management and drip irrigation laterlas on water use, yield and net benefits in greenhouse cucumber production. Iranian Journal of Soil and Water Research 47(1): 13-24. (In Persian)
4- Babtista J.F., Bailey B.J., and Meneses J.F. 2005. Measuring and modeling transpiration versus evapotranspiration of a tomato crop grown on soil in a Mediterranean greenhouse. Acta Horticulturae 691: 313–319. International Symposiom on Arid Region Soils, 21-24 Sep, Izmir, Turkey.
5- Baille A. 1994. Principles and methods for predicting crop water requirement in greenhouse environments. INRA-CIHEAM Cahiers Options Mediterraneennes 31: 177-187.
6- Blanco F.F., and Folegatti M.V. 2003. Evapotranspiration and crop coefficient of cucumber in greenhouse.Revista Brasileria de Engenharia Agricola e Ambiental 7(2): 285-291.
7- Buttaro D., Santamaria P., Signore A., Cantorea V., Boari F., Francesco F., Montesano F., and Parente A. 2015. Irrigation Management of Greenhouse Tomato and Cucumber Using Tensiometer: Effects on Yield, Quality and Water Use. Agriculture and Agricultural Science Procedia 4: 440–444.
8- Chartzoulakis K., and Drosos N. 1995. Irrigation requirements of greenhouse vegetables in Crete. INRA-CIHEAM Cahiers Options Mediterraneennes 31: 215-221.
9- Eliad G. 1988. Irrigation of greenhouse grown cucumbers. Journal of Horticultural Science 63(2): 235-239.
10- Harmanto Salokhe V.M., Babel M.S., and Tantau H.J. 2005. Water requirement of drip irrigated tomatoes grown in greenhouse in tropical environment. Agricultural Water Management 71: 225-242.
11- Hashem FA., Medany MA., Abd ElMoniem EM., and Abdallah MMF. 2011. Influence of green-house cover on potential evapotranspiration and cucumber water requirements. Annals of Agricultural Sciences 56(1): 49-55.
12- http://www.qazvin.ir/web/guest/14......(10/9/94)
13- Judah OM., and Rushdi Y. 1985. Yield response of cucumber to various levels of applied water under plastic houses in the Jordan valley. Dirasat Agricultural Science 12: 99-111.
14- Karimi N., Sadraddini SAA., Nazemi AH., Farsadizadeh D., Hossienzadeh Dalir A., and Dehghani F. 2010. Effects of Deficit Irrigation on Yield and Growth of Greenhouse Cucumber. Water and Soil Science 1(20): 15-25. (In Persian with English Abstract)
15- Kirda C., Cetin M., Dasgan Y., Topcu S., Kaman H., Ekici B., Derici MR., and Ozguven AI. 2004. Yield response of greenhouse grown tomato to partial root drying and conventional deficit irrigation. Agricultural Water Management 69: 191-201.
16- Kirda C. 1998. Evapotranspiration Measurments of Greenhouse Grown Tomato, Melon and Cucumber.
17- Liang X., Gao Y., Zhang X., Tian Y., and Zhang Z. 2014. Effect of Optimal Daily Fertigation on Migration of Water and Salt in Soil, Root Growth and Fruit Yield of Cucumber (Cucumis sativus L.) in Solar-Greenhouse. PLoS ONE 9(1): e86975. doi:10.1371/journal.pone.0086975
18- Litago G., Baptista F.J., Meneses J.F., Navas L.M., Bailey B.J., and Sanchez- Giron V. 2005. Statistical modelling of the microclimate in a naturally ventilated greenhouse. Biosystems Engineering 92(3): 365-381.
19- Lorenzo P., Medrana E., and Sanchez M.C. 1998. Greenhouse crop transpiration: an implement to soilless irrigation management. Acta Horticulturae 458: 113-119.
20- Mameli M.G., Sirigu A., Soddu A., Chessa F., and Meloni S. 2004. The use of microlysimeters for the measurement of ETM (maximum evapotranspiration) on camone tomato. Acta Hortic. 664: 377-382.
21- Mao X., Liu M., Wang X., Liu C., Hou Z., and Shi J. 2003. Effects of deficit irrigation on yield and water use of greenhouse grown cucumber in the North China Plain. Agricultural Water Management 61: 219-228.
22- Mazahreh N., Nejatian A., and Mousa M. 2015. Effect of different growing Medias on Cucumber Production and Water Productivity in Soilless Culture under UAE Conditions. Merit Research Journal of Agricultural Science and Soil Sciences 3(9): 131-138.
23- Medrano E., Lorenzo P., Sa´nchez-Guerrero M.C., and Montero J.I. 2005. Evaluation and modelling of greenhouse cucumber-crop transpiration under high and low radiation conditions. Scientia Horticulturae 105: 163-175.
24- Molden D. 1997. Accounting for water use and productivity. SWIM Paper 1. International Irrigation Management Institute, Colombo, Sri Lanka. 16 pp.
25- MÖller M., Tanny J., Li Y., and Cohen S. 2004. Measuring and predicting evapotranspiration in an insect-proof screenhouse. Agricultural and Forest Meteorology 127: 35-51.
26- Moslehi Sh., Najafi P., Tabatabaei SH., and Nourmahnad N. 2011. Effect of Soil Moisture Stress on Yield and Growth Indexes of Greenhouse Cucumber. Journal of Water and Soil 25(4): 770-775. (In Persian with English Abstract)
27- Salih A.M., and Sendi U. 1985. evapotranspiration under extremely arid environment. Journal Irrigation Drainge Engineering 110(3): 289-303.
28- Van Bavel C.H.M. 1967. Lysimeter measurments of evapotranspiration rates in the eastern states. Soil. Sci. Soc. Am. Proc. 25: 138-141.
29- Xuesen M., Mengyn L., and XinyuanW. 2003. Effectof deficit irrigation on yield and water use of greenhouse grown cucumber in the North China Plain Agricultural Water Management 61: 219-228.
30- Yang X., Short T.H., Fox R.D., and Bauerle W.L. 1990. Transpiration, leaf temperature and stomatal resistance of a greenhouse cucumber crop. Agricultural and Forest Meteorology 51: 197-209.
CAPTCHA Image