ارزیابی سناریوهای انتقال آب بین‌حوضه‌ای به فلات مرکزی ایران با روش تصمیم‌گیری چند معیاره COPRAS

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

به­منظور غلبه بر کمبود آب، تأمین افزایش تقاضا در بخش شرب، صنعت، کشاورزی، برقآبی و غیره و تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی یکی از راه کارهای نهایی و پر چالش برای رسیدن به تعادل منطقه­ای طرح­های انتقال آب بین حوضه­ای از طریق مرزهای بین­المللی، ملی، منطقه­ای و محلی می‌باشد که به عنوان یکی از روش­های کاهش بحران در کنار دیگر روش­ها نیز مطرح است. در این مطالعه، هشت سناریو به­منظور اولویت­بندی و ارزیابی سناریوهای انتقال آب بین حوضه­ای از حوضه‏ی کارون بزرگ به فلات مرکزی ایران با استفاده از چهار معیار مهم و تأثیرگذار در انتقال آب بین حوضه­ای با توجه به معیارهای یونسکو برای ارزیابی کمی و کیفی سناریوهای منتخب تعیین شد. در ادامه، وزن معیارها از سه روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) ، آنتروپی شانون و دیمتل (DEMATEL) بدست آمد. در نهایت، با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره کوپراس (COPRAS) که روشی کارآمد برای ارزیابی و رتبه­بندی کامل گزینه­ها براساس درصد با درنظر گرفتن معیارهای مثبت و منفی در تصمیم­گیری­های چند معیاره است، هشت سناریوی منتخب اولویت­بندی شد. نتایج نشان داد، انتقال آب از حوضه بهشت­آباد از طریق پمپاژ و تونل کوتاه از دبی پایه بهشت­آباد برای استان اصفهان و از حوضه خرسان-سد خرسان 3 برای استان­های یزد و کرمان به عنوان سناریوی هشتم با توجه به تغییر در روش­های وزن­دهی سناریوی برتر می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Inter-basin Water Transfer Project Scenarios to Central Plateau of Iran Employing COPRAS Multi-criteria Decision Making Method

نویسندگان [English]

  • H. Ghased
  • A. Roozbahani
  • M. Hashemy Shahedany
University of Tehran
چکیده [English]

Introduction: Inter-basin water transfer projects include essential, various, complex parameters where mostly have a qualitative inherent. Making an appropriate decision on these projects have not been convenient due to diverse impacts and effectiveness of the parameters as well as irregular and qualitative intrinsic of the criteria. The main objective of this study is the evaluating and prioritizing of the practical inter-basin water transfer scenarios to Central Plateau of Iran employing three approaches of the analytic hierarchy process (AHP), DEMATEL and Shannon Entropy, and proposing this approach for decision making in water resources.
Materials and Methods: In this study to supply municipal water consumption deficit of 580 Million cubic meters for three provinces of Esfahan, Yazd, and Kerman, eight practical inter-basin water transfer scenarios were selected. The scenarios transfer water from the great Karun watersheds, including Behesht-Abad, Bazoft, Khersan, and Gukan basins, to the mentioned provinces located in the Central Plateau of Iran. Four criteria, considering the proposed UNESCO criteria for the qualitative and quantitative evaluation of these projects, were assigned including technical risks and performance difficulty (C1); political and social obstacles (C2); environmental difficulties (C3); and prime cost of a cubic meter of water (C4). Upon employing three approaches of the AHP, Shannon Entropy, and DEMATEL, the criteria weights for decision making were determined. Finally, the selected eight scenarios of the study were prioritized, considering the positive and negative measures within the multi-criteria decision making, by using the COPRAS technique.
Results and Discussion: Regarding the results of the AHP method, criteria with the highest and the lowest importance were obtained as the technical risks and performance difficulty and the environmental challenges respectively. In the following, results of the DEMATEL method, considering cause and effect graphs, as well as the impact and influence ​​of the criteria, revealed that criteria of C1, C2, and C3, got the second, fourth, and the third ranks respectively, while the C4 criterion was placed in the first rank. Also, the results showed that the former criteria, C1 to C3, were considered as cause criteria, and the latter one, C4, was an effect criterion. In the following, the weight of the criteria was computed using the Shannon Entropy method. Accordingly, the C4 criterion, including the lowest weight (Wj ) and the highest Ej value, had a common impact on the scenarios. While, the C1, with the highest weight and the lowest Ej value, was selected as the most influential and essential criterion. Then, the COPRAS technique was employed to find out the best scenario. The obtained results revealed that the 8th scenario was selected as the best scenario and the most suitable one was based on the assigned criteria. Moreover, the results showed that, except the scenarios 5 to 8 and the second one, other scenarios had various weights by using the different weighting method.
Conclusion: In this study, eight inter-basin water transfer scenarios were evaluated upon four criteria, including technical risks and performance difficulty; political and social obstacles; environmental challenges; and prime cost of a cubic meter of water. In the following, weights of the mentioned criteria were determined to employ three approaches of the AHP, Shannon Entropy, and DEMATEL, and COPRAS technique was used to prioritizing of the criteria. The obtained results revealed that 8th scenario, including water transfer from the base flow of the Behesht-Abad basin to Esfahan province, through the pumping and short water conveyance tunnel, and from the Kheran-Kersan Dam 3 to Yazd and Kerman provinces was selected as the best scenario for water transfer to central plateau of Iran. Application of the approach is recommended in complex decision making in water resources management, mostly incorporated with conflicts and inhomogeneous qualitative and quantitative criteria, due to practical utilization of this method in the evaluation and prioritizing of scenarios. It is worth noting that the proposed method was conducted in forms of fuzzy and crisp configurations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inter-basin water transfer
  • Multi criteria decision making
  • COPRAS technique
  • Central Plateau of Iran
1- Alonso J., and Lamata M.T. 2006. Consistency in the Analytic Hierarchy Process: a New Approach. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 14: 445-459.
2- Abed-Elmdoust A., and Kerachian R. 2013. Potential for cooperation in inter basin transfers of water: Economic and political perspectives. 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE), Izmir-Turkey.
3- Azarnivand A., Hashemi-Madani FS., and Banihabib ME. 2015. Extended fuzzy analytic hierarchy process approach in water and environmental management (case study: Lake Urmia Basin, Iran). Environmental Earth Sciences 73(1): 13-26.
4- Ataei M. 2016. Multi-criteria Decision Making. Shahrood University of Technology Press, 342 pp.
5- Alinezhad A., Khalili J. 2017. Multiple Attribute Decisions Making. Amirkabir Industrial University Jihad Press. 80 pp.
6- Asgharpour M.J. 2018. Multiple Criteria Decisions Making. University of Tehran Press.
7- Cox WE. 1999. Determining when interbasin water transfer is justified: criteria for evaluation. Proceedings, International Workshop on Interbasin Water Transfer, UNESCO, Paris, pp. 173-178.
8- Calizaya A., Meixner O., Bengtsson L., and Berndtsson R. 2010. Multi-criteria decision analysis (MCDA) for integrated water resources management (IWRM) in the Lake Poopo Basin, Bolivia. Water Resources Management 24(10): 2267-89.
9- Fazlollahi H., Fattahi R., and Ebrahimi K. 2017. The Impact of Inter basin Water Transfer on the Economic Value of Water. Second National Conference on Hydrology of Iran. (In Persian)
10- Kefayati M., Saghafian B., Ahmadi A., and Babazadeh H. 2018. Empirical evaluation of river basin sustainability affected by inter-basin water transfer using composite indicators. Water and Environment Journal 32(1): 104-11.
11- Kamalian A. 2015. Identify and Ranking Key Indicators Performance of Green Supply Chain Using Combinational Method DEMATEL and ANP With Fuzzy Approach (The Case Food Industry in Iran). International Journal of Business and Development Studies Pp 116-136.
12- Mohammadi F., Fatahi R., Samadi Boroujeni H., and Javadi M. 2012. Assessment of the sensitivity of environmental and social criteria in the ranking of suggested alternatives for the Beheshtabad inter-basin Water Transfer Project using the AHP method. National Conference on Inter-basin Water Transfer (Challenges and Opportunities). (In Persian)
13- Razavi Toosi S., Samani J.M.V., and Koorehpazan Dezfuli A. 2007. Ranking Inter-basin Water Resources Projects Using Fuzzy Multiple Attribute Group Decision Making Method. Iran Water Resources Research 3(2): 1-9.) In Persian with English abstract(
14- Roozbahani A., Zahraie B., and Tabesh M. 2012. PROMETHEE with precedence order in the criteria (PPOC) as a new group decision making aid: an application in urban water supply management. Water Resources Management 26(12): 3581-99.
15- Raoofi y., Shorian M., and Attari C. 2014. Designing the Dimensions of Interconnecting Water Transfer System in terms of Decision-making Indicators in Origin and Destination Basins. Iran Water Resources Research 11(1): 60-49.) In Persian with English abstract(
16- Saaty T.L. 1980. The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill.
17- Zavadskas EK., Kaklauskas A., and Sarka V. 1994. The new method of multicriteria complex proportional assessment of projects. Technological and Economic Development of Economy 1(3): 131-9.
18- Zarghami M., Szidarovszky F., and Ardakanian R. 2009. Multi-attribute decision making on inter-basin water transfer projects. Scientia Iranica. Transaction E, Industrial Engineering 16(1): 73-80.
19- Zhu JW., Zhou LN., Zhai Z., and Wang C. 2016. Financing Model Decision of Inter-basin Water Transfer Projects. Frontiers of Engineering Management 4:013.
CAPTCHA Image