بررسی زیست‌محیطی پراکنش آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های منطقه ششتمد (شمال‌شرق ایران)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

منطقه مورد مطالعه در بخش غربی استان خراسان رضوی قرار دارد و دربرگیرنده شهر ششتمد و دهستان­های آن است. تنوعی از واحدهای سنگی رسوبی و آذرین که عمدتاَ منسوب به کرتاسه و یا جوان­تر می­باشد، در این منطقه رخنمون دارند. وجود رخساره­های سنگی مختلف همراه با فعالیت­های معدن­کاری، صنعتی و کشاورزی می­توانند زمینه­های لازم برای آلودگی خاک به عناصر سنگین را فراهم نمایند. در این مقاله با توجه اهمیت سلامت خاک از دیدگاه زیست­محیطی، حضور و پراکنش این عناصر در رسوبات منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این بررسی تعیین میزان و نحوه توزیع فلزات سنگین بر اساس نقشه‌های پهنه‌بندی عناصر و همبستگی بین آنها در محیط خاک بود. برای دستیابی به این هدف، نتایج تجزیه شیمیایی 1248 نمونه خاک و رسوب آبراهه­ای با استفاده از روش­های آماری چند متغیره و شاخص­های فاکتور غنی­شدگی (EF)، زمین­انباشتگی (Igeo)، ضریب آلودگی (CF) و شاخص آلودگی (PI) مورد بررسی و تفسیر قرار گرفت. بر اساس ارزیابی­های صورت گرفته، کبالت با نیکل و کروم همبستگی خوب و مثبت نشان می­دهد که حاکی از منشاء مشترک و احتمالاً مرتبط با واحدهای سنگی مافیک است. عناصر سرب و روی نیز با یکدیگر و همچنین با کبالت و وانادیوم همبستگی مثبت نشان می­دهند، درحالی­که آرسنیک همبستگی منفی با اکثر این عناصر نشان می­دهد که حاکی از منشاء جداگانه برای این عنصر در مقایسه با سرب و روی، مس، نیکل و کبالت است. بر اساس شاخص آلودگی، آرسنیک در جنوب و بخش­هایی از غرب منطقه دارای آلودگی بالایی بوده و در بقیه مناطق فاقد آلودگی است و یا آلودگی پایینی نشان می­دهد. بر اساس ضریب آلودگی، بخش­های مرکزی و جنوب غرب منطقه دارای آلودگی متوسط کروم است. بررسی­های انجام شده حاکی از خطر حضور آرسنیک بالا در رسوبات رودخانه­ای بخصوص در بخش­های جنوبی منطقه است. عناصر مس، وانادیوم، آنتیموان، سرب، روی و کبالت فاقد آلودگی قابل توجه بوده و بعید است با غلظت فعلی مشکلات زیست­محیطی خاصی را ایجاد نمایند. نتایج حاصل از مطالعات این پژوهش حاکی از آن است که آلودگی­های فلزات سنگین در منطقه زمین­زاد و عمدتاً ناشی از سازندهای زمین­شناسی است و آلودگی­های انسان­زاد، باستثنای فعالیت­های معدن­کاری در رابطه با عنصر مس، در دیگر موارد نقش موثری نداشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Study of the Distribution of Heavy Metals Contamination in Soils of Sheshtamad Area (Northeastern Iran)

نویسندگان [English]

 • S. Salavati-Nik
 • S. Saadat
 • M. Alameh
Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Sheshtamad area is located in the western part of Khorasan Razavi province and includes Sheshtamad city and its surrounding villages. A variety of sedimentary and igneous rock units, mainly belonging to the Cretaceous or younger age, are found in the area. A series of orogenic movements, lithofacies changes and magmatic activities led to the distribution of heavy elements that can cause environmental problems in the area. This study aimed to assess the heavy metal contamination of the soil in the extent of the study area. It has been attempted to investigate the origin of pollution and its impact on the environment using geochemical data.
Materials and Methods: In this study distribution and possibility of contamination from arsenic (As), lead (Pb), zinc (Zn), copper (Cu), chromium (Cr), nickel (Ni), cobalt (Co), antimony (Sb), strontium (Sr) and vanadium (V) were investigated. These variables were determined using chemical analysis of the sediments. For this purpose, network sampling was carried out at 1.5×1.5 km and 3 to 4 samples were taken from each cell. Throughout the study area (geological sheet of 1:100,000 Sheshtamad), 1248 samples of sediments were collected by Jiangxi Company and analyzed by ICP-MS method. The analysis results were summarized in ArcGIS software and elemental concentration zoning was performed by Kriging and Inverse Distance Weighting methods. Some indices have been proposed to evaluate heavy metal contamination in sediments and soils. In order to determine soil contamination with heavy metals, some parameters such as Contamination Factor and Pollution Index were calculated. Multivariate statistical analyses such as correlation analysis have been applied to identify the geochemical behaviors of different geochemical groups.
Results and Discussion: Surface distribution of As with values above 270 mg kg-1 was observed in the drainages of the southern part of the study area. Sr and Sb were measured with values above 2900 mg kg-1 in the drainages from south to eastern part, and above 4 mg kg-1 in south and central drainages, respectively. Surface dispersion of Zn above 210 mg kg-1 was present in the drainages from central, south, southwest and northwestern parts of the region. Cu and Pb were measured with values greater than 240 mg kg-1 in North and Northwestern parts, and greater than 110 mg kg-1 in East, Central and southwest, respectively. Surface distribution of Co element with values above 58 mg kg-1 from drainages in central, north and southwest and V with values higher than 85 mg kg-1 in central and southwest part were also observed. Finally, distribution of Cr element with values above 7400 mg kg-1 in east central and southwestern part and Ni with values higher than 890 mg kg-1 in center and north section were found.
Pb had significant contamination only in a small area of the central part. Cu also showed little pollution only in a small area of the center of the region on the fringes of mining activities. According to the Pollution Index, As had a high pollution in the south and west parts. The central and southwestern parts of the study area show moderate Cr pollution, based on the Contamination Factor. Based on the correlation matrix used to determine the relationship of heavy elements with each other, some elements have a positive correlation with each other, which may indicate their common origin. For example, Co had a positive correlation with Ni and Cr indicating a common origin associated with the distribution of mafic rock units in the region. Pb and Zn have a positive correlation with each other as well as with Co and V, whereas the absence or negative correlation of As with these elements indicates a separate source for this element compared to Pb, Zn, V and Co. The presence of Cu element, despite its limited correlation with zinc, appears to be independent and likely to be more closely related to mineralization processes and mining activities in the region. Sr was negatively or very weakly correlated with most elements. It is chemically similar to calcium and can be present in carbonate sediments with gypsum in addition to substituting for plagioclases. The results of correlation coefficients with elemental zoning maps, geological maps and results of pollution coefficients showed very good agreement. The results of this study indicated that heavy metal contamination in the region was mainly due to the geological characteristics of this area. In other words, that was  mainly “lithogenic”.
Conclusion: The results showed that Cr in the central and southwestern parts of the region had moderate contamination and it should be considered by experts and residents of the area to prevent Cr entering the biological cycle of the region in the future. It is one of the most toxic heavy metals and contaminated areas should receive proper attention. Studies were also indicated the presence of As in the stream sediments, especially in the southern parts of the region, and it is necessary to measure the permeability of this element into groundwater and surface waters in addition to the soil. V, Sb, Zn and Co had no significant contamination and specific environmental problems at current concentrations, is unlikely. Anthropogenic contamination, except from limited mining activities, did not play a significant role in the contamination of this region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environment
 • Heavy metals
 • Northeast of Iran
 • Pollution
1- Abrahim G. 2005. Holocene sediments of Tamaki Estuary: Characterization and impact of recent human activity on an urban estuary in Auckland, New Zealand. Doctoral dissertation, ResearchSpace @ Auckland.
2- Abrahim G.M.S., and Parker R.J. 2008. Assessment of heavy metal enrichment factors and the degree of contamination in marine sediments from Tamaki Estuary, Auckland, New Zealand. Environmental Monitoring and Assessment 136 (1-3):227-238.
3- Adamo P., Arienzo M., Imperato M., Naimo D., Nardi G., and Stanzione D. 2005. Distribution and partition of heavy metals in surface and sub-surface sediments of Naples city port. Chemosphere 61(6): 800-809.
4- Adomako D., Nyarko B.J.B., Dampare S.B., Serfor-Armah Y., Osae S., Fianko J.R., and Akaho E.H.K. 2008. Determination of toxic elements in waters and sediments from River Subin in the Ashanti Region of Ghana. Environmental Monitoring and Assessment 141(1-3): 165-175.
5- Aghanabati S.A. 2004. Geology of Iran. Geological Survey of Iran. (In Persian)
6- Azimzadeh B., and Khademi H. 2013. Estimation of background concentration of selected heavy metals for pollution assessment of surface soils of Mazandaran Province, Iran. Journal of Water and Soil 27(3): 548-559. (In Persian with English abstract)
7- Banaei M.H. 2002. Soil Resource Map of Iran. Iran Soil and Water Research Institute, Tehran.
8- Barbieri M., Nigro A., and Sappa G. 2015. Soil contamination evaluation by Enrichment Factor (EF) and Geoaccumulation Index (Igeo). Senses and Sciences 2(3): 94-97.
9- Barzin M., Kheirabadi H., and Afyuni M. 2015. An investigation into pollution of selected heavy metals of surface soils in Hamadan Province using pollution index. Journal of Water and Soil Science 19(72): 69-80. (In Persian with English abstract)
10- Bhuiyan M.A., Parvez L., Islam M.A., Dampare S.B., and Suzuki S. 2010. Heavy metal pollution of coal mine-affected agricultural soils in the northern part of Bangladesh. Journal of Hazardous Materials 173(1-3): 384-392.
11- Daniel B., and Edward A.K. 1995. Environmental Science, Earth as a Living Planet.
12- Forstner U. 2004. Sediments dynamics and pollutant mobility in rivers: An interdisciplinary approach. Lakes and reservoirs: Research and Management 9(1): 25-40.
13- Gonzales-Macias C., Schifter I., Liuch-Cota D., Endez-Rodriguez L., and Hernandez-Vasquez S. 2006. Distribution, enrichment and accumulation of heavy metals in coastal sediments of Salina Cruz Bay, Mexico. Environmental Monitoring and Assessment 118(1-3): 211-230.
14- Guo K., Liu Y.F., Zeng C., Chen Y.Y. and Wei X.J. 2014. Global research on soil contamination from 1999 to 2012: A bibliometric analysis. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B Soil & Plant Science 64(5): 377-391.
15- Guo Y., Huang C., Pang J., Zha X., Li X., and Zhang Y. 2014. Concentration of heavy metals in the modern flood slackwater deposits along the upper Hanjiang River valley, China. Catena 116: 123-31.
16- Hakanson L. 1980. An ecological risk index for aquatic. Pollution control: A sedimentological approach. Water Research 14: 975–1001.
17- Huisman D.J., Vermeulen F.J.H., Baker J., Veldkamp A., Kroonenberg S.B., and KlaverG.T. 1997. A geological interpretation of heavy metal concentrations in soils and sediments in the southern Netherlands. Journal of Geochemical Exploration 59(3): 163-174.
18- Jafarian M., Jalali M., Mohammadi O., and Nozari A. 2000. Geological map of Sheshtamad, 1:100000 scale. Tehran: Geological Survey of Iran.
19- Kabata-Pendias A., and Mukherjee A.B. 2007. Trace Elements from Soil to Human, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
20- Kesler S.E., Simon A.C., and Simon A.F. 2015. Mineral resources, economics and the environment. Cambridge University Press.
21- Kowalska J.B., Mazurek R., Gasiorek M., and Zaleski T. 2018. Pollution indices as useful tools for the comprehensive evaluation of the degree of soil contamination–A review. Environmental Geochemistry and Health 40(6): 2395–2420.
22- Luoping Z., Huan F., Tong O., Ronguan L., and Weiqi C. 2007. Heavy metal contamination in western Xiamen Bay sediments and its vicinity, China. Marine Pollution Bulletin 54: 974-982.
23- Mazhari A. 2017. The investigation of surface soil geochemistry and mineralogical role in the heavy metal bioavailability of Sabzevar area. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 25(2): 279-294. (In Persian with English abstract)
24- McLaughlin M.J., Parker D.R., and Clarke J.M. 1999. Metals and micronutrients–food safety issues. Field Crops Research 60(1-2): 143-163.
25- Mousavi E., Soffianian A., Mirghafari N., and Khodakarami L. 2012. Investigation of spatial distribution of heavy metals in Surface soil of Hamadan province. Iranian Journal of Soil Research (Formerly Soil and Water Sciences) 25(4): 323-336.
26- Muller G. 1979. Heavy metals in the sediments of the Rhine. Review 79(24):133-149.
27- Naeimi Marandi S., Ayoubi S., and Azimzadeh B. 2013. Use of multivariate statistics and geostatistics to differentiate the lithologic and anthropogenic sources of some heavy metals in Zobahan industrial district, Isfahan province. Journal of Water and Soil 27(3): 560-596. (In Persian with English abstract)
28- Schiff K.C., and Weisberg S.B. 1999. Iron as a reference element for determining trace metal enrichment in Southern California coastal shelf sediments. Marine Environmental Research 48(2): 161-76.
29- Taheri M., Esmaeili Aftabdari M., Khoshzaman T., Tokasi M., and Abbasi M. 2015. Total and available heavy metal concentrations and assessment of soil pollution indices in selected soils of Zanjan. Journal of Water and Soil 29(5): 1297-1308. (In Persian with English abstract)
30- Turekian K.K., and Wedepohl K.H. 1961. Distribution of the elements in some major units of the earth's crust. Geological Society of America Bulletin 72(2): 175-92.
31- Weissmannova H.D., and Pavlovský J. 2017. Indices of soil contamination by heavy metals – methodology of calculation for pollution assessment (minireview). Environment Monitoring Assessment 189(616): 1-25.
32- World Health Organization (WHO), 2017. Arsenic in Drinking-water. Guidelines for Drinking-water Quality, 11 p.
33- World Health Organization (WHO), 2019. Chromium in Drinking-water. Guidelines for Drinking-water Quality, 21 p.
34- Zhang W., Feng H., Chang J., Qu J., Xie H., and Yu L. 2009. Heavy metal contamination in surface sediments of Yangtze River intertidal zone: an assessment from different indexes. Environmental Pollution 157(5): 1533-1543.
CAPTCHA Image
دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 71
مرداد و شهریور 1399
صفحه 721-735
 • تاریخ دریافت: 08 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 08 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1399