بکارگیری مدل اگرواکولوژیکی فائو برای مکان‌یابی مناطق مستعد کشت پسته در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دانشجوی سابق دکتری مدیریت منابع خاک، گروه خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 گروه خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 کارشناس اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی، تبریز

چکیده

مدل اگرواکولوژیکی فائو تعیین توان بالقوه و تخصیص کاربری­های متناسب با توان سرزمین است که می­تواند بین توان طبیعی محیط، نیاز جوامـع، کـاربری­هـا و فعالیـت­هـای انسـان رابطه­ای منطقی و سازگاری پایداری بوجود آورد. این پژوهش به منظور مکانیابی مناطق مستعد کاشت پسته با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با در نظر گرفتن نیازهای اگرواکولوژیکی این محصول در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفت. داده­های مورد استفاده شامل اطلاعات مربوط به زمین، خاک و داده­های اقلیمی با طول دوره آماری مشترک30 ساله از ایستگاه­های سینوپتیک استخراج شدند. داده­ها در قالب بانک اطلاعاتی جمع­آوری و پس از پردازش به صورت لایه‌های رقومی در محیط سامانه آرک‌جی‌ای‌اس ذخیره شد. برای تحلیل فضایی، اطّلاعات به نرم‌افزار اکسپرت چویس وارد و خوشه­بندی، ارزش­گذاری معیارها و تلفیق اطّلاعات انجام و در نهایت لایه نهایی به صورت نقشه ارائه شد. بیشترین وزن زیر معیارها بترتیب به شیب زمین، میانگین دمای حداقل سردترین ماه سال و شوری خاک و کمترین وزن به میانگین دما در مرحله گرده‌افشانی تعلق گرفت. نتایج نشان داد 3887 کیلومتر مربع یا 8/5 درصد از سطح استان با محدودیت کم برای کشت این محصول در کلاس نسبتاً مناسب قرار دارند. این اراضی عمدتاً منطبق بر اراضی کشاورزی غرب استان است. 6250 کیلومتر مربع (13/6 درصد) از اراضی در کلاس تناسب بحرانی و 35663 کیلومتر مربع (77/9 درصد) اراضی در کلاس نامناسب قرار دارند به استثنای دشت میانه بقیه اراضی مستعد کاشت پسته در شرق استان و در حاشیه دریاچه ارومیه قرار دارند. الباقی مناطق استان برای کاشت این محصول در کلاس­های تناسب بحرانی و نامناسب قرار دارند. محدودیت­های شاخص این مناطق برای کشت پسته محدودیت­های دمایی، رطوبت نسبی بالا در مرحله گرده­افشانی، شوری خاک و شیبدار بودن اراضی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of FAO Agro-ecological Model for Locating Areas Prone to Pistachio Cultivation in East Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

 • A. Farajnia 1
 • K. Moravej 2
 • P. Alamdari 2
 • M. Eslahi 3
1 Scientific Member of Soil and Water Research Department, East Azerbaijan Aagricultureal and Natural Rresources Research and Education Center and Ph.D. Graduate, Department of Soil Science, Faculty of agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Department of Soil Science, Faculty of agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Expert of the General Meteorological Department of East Azerbaijan Province, Tabriz
چکیده [English]

Introduction: FAO agro-ecological model determines the production capacity, creating a logical relationship between the natural potential of the environment, the needs of communities, human activities, and sustainable adaptation. With the development of plant growth simulation models, researchers have begun a large-scale effort to agroecological zoning of various crops on a regional scale. In this method, an area was divided into homogeneous units with maximum similarity in terms of climate and land characteristics. Then, the potential yield map predicted by a simulation model is used for zoning. Pistachio is a subtropical plant that has long been cultivated in the central areas of Iran. With the occurrence of drought in the last two decades, farmers cultivated Pistachio in East Azerbaijan province without considering this crop requirement. This study aimed to use the AHP model to evaluate the suitability of East Azerbaijan lands for cultivating pistachio.
Methods and Materials: East Azerbaijan province is located in the northwest of Iran, between the latitudes of 36˚ and 45' to 39˚ and 26' N and the longitudes of 45˚ and 5' to 48˚ and 22' E based on the geographic coordinate system. The area of the province is 45800 square kilometers. The climate is generally cold and semi-arid, but it has different climates due to its diverse and extensive topography. The area of agricultural lands is estimated to be 18,000 square kilometers, which is about 39% of the total area. In this research, climatic data were collected for 30 years from Tabriz, Jolfa, Mianeh, Sarab, Maraghe, and Malekan synoptic stations, and from four neighboring stations of Orumieh, Khoy, Miandoab, and Parsabad. Three criteria (i.e. climate, land, and soil) and 11 sub-criteria were studied. The sub-climatic criteria included the average temperature of the growing season, average temperature in the pollination stage, absolute minimum temperature in the coldest month of the year, and average percentage of relative humidity in the flowering stage. Land criteria were land use sub-criteria, land slope, and slope directions, and soil criteria were salinity (electrical conductivity of saturated extract), pH, soil texture, and soil lime content (CaCO3). The results of the analysis of about 9000 soil samples were prepared for zoning of soil factors from East Azerbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center. Land characteristics of slope map and aspects were prepared from the digital elevation map of the study area and land use map was obtained base on the map provided by the Forests and Rangelands Research Institute of Iran. The parameters were then weighted upon AHP by the parameter importance for each region. Data were transferred to Expert Choice software and clustered, rated, integrated for producing the final layer.
Results and Discussion: According to the AHP model, there are no entirely suitable class areas for pistachio cultivation in East Azerbaijan province. Because one or more factors or sub-criteria created low restrictions for the cultivation of this crop. The results showed that 3887 square kilometers or 8.5% of the area was classified as a relatively suitable class. Although this area has low restrictions for pistachio planting, the profitability of this complex has increased the area of pistachio orchards rapidly. The suitable lands are mainly located by the agricultural lands and if water requirement could be met, they can be allocated for planting. The low water requirement and tolerance to salinity compared to other crops can be considered as the advantages of cultivating pistachio. Since 1998, droughts have occurred in different areas of the province. It caused a decrease in agricultural products by up to 35%. The declining water level of Lake Urmia is one of the consequences of the recent droughts, deteriorating the groundwater quantity and quality. The 6250 square kilometers (13.6%) of the province's lands was classified as the critically suitable class. Some of the sub-criteria studied in these lands such as the average temperature of pollination period, the average temperature of the growth period, amount and direction of slope, and soil texture were in the critical classes. The 35663 square kilometers (77.9%) of the studied lands were found to be unsuitable (N). The main reason for the unsuitability was the very high salinity of lands, as seen in the soil salinity map. Although it is a modifiable factor, the lack of quality for leaching, heavy soil texture, and the impossibility of draining drainage due to flatness, render the reclamation of these lands impossible. Under the current situation, East Azerbaijan province is much more capable of planting this crop. However, it is necessary to conduct more detailed studies to avoid pistachio cultivation in marginal suitable lands.

کلیدواژه‌ها [English]

 • AHP
 • Agro-ecological model
 • East Azerbaijan province
 • Land suitability
 • Pistachio
 • Abdel Rahman M., Natarajan E., and Hegde R. 2016. Assessment of land suitability and capability by integrating remote sensing and GIS for agriculture in Chamarajanagar district, Karnataka, India. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences 19(1): 125-141.
 • Alavizadeh S., Monazam Ismailpour A., and Hoseinzadeh Kermani M. 2013. Possibility study of areas with potential cultivation of saffron in Kashmar plain using GIS. Saffron Agronomy & Technology 1(1): 71-95. (In Persian with English abstract)
 • 2016. East Azerbaijan meteorology statistics. East Azerbaijan meteorology Organization. (In Persian)
 • 2015. Statistics of Jihad-e-Agriculture Organization of East Azerbaijan province. Statistics of Jihad-e-Agriculture Organization of East Azerbaijan province. (In Persian)
 • 2004. Preparation of country vegetation map. Organization of forests, pastures and watershed management. Ministry of Agriculture. (In Persian)
 • Boriss H. Pistachio Profile. 2015. Agricultural Marketing Resource Center. 
 • Bown W.M. 1993. AHP, Multiple Criteria Evaluation in Klosterman, Spreadsheet Models for Urban and Regional Analysis. New Brunswick Center for Urban Policy Research. Springer. USA.
 • Dengiz O., and Usul M. 2018. Multi-criteria approach with linear combination technique and analytical hierarchy process in land evaluation studies. Eurasian Journal Soil Science 7(1): 20-29.
 • ArcGIS10.3 for Desktop. 2015. Environmental Systems Research Institute: ESRI Redlands, CA, USA.
 • Fal Soleyman M., Hajipour M., and Sadeghi H. 2013. Comparison of the efficiency of multi-criteria decision making methods (AHP) and TOPSIS in order to determine the susceptible areas for pistachio cultivation in Mokhtaran plain of Birjand city in GIS environment. Journal of Applied Research in Geographical Sciences 31: 133-155. (In Persian with English abstract)
 • Farajnia A., and Zeinadin A. 2018. Rating of crop requirements and land charachtristics of pistachio in East Azarbaijan Provinces. Final provincial research report. East Azarbaijan Agricultur and Natural center.
 • 1996. Agro-ecological zoning: Guidelines. FAO Soils Bull: 73.
 • Ferguson L., Polito V., and Kallsen C. 2015.  The Pistachio Tree; Botany and Physiology. Fruits and Nuts. UC Davis.
 • Fischer G., and Nachtergaele F.O., Prieler S., Teixeira E., Toth G., Van Velthuizen H., Verelst L., and Wiberg D. 2012. Global Agro-Ecological Zones – Model Documentation GAEZ. V. 3. 0. IIASA/FAO, Laxenburg, Austria/Rome, Italy.
 • Girmay G., Sebnie W., and Reda R. 2018. Land capability classification and suitability assessment for selected crops in Gateno watershed, Ethiopia. Cogent Food & Agriculture.
 • Ismailpour A., Emami Y., Basirat M., Tajabadipour A., Javanshah A., Hakmabadi H., Hosseini Fard J., Hagdal M., Shaker Ardakani A., Sedaghat R., Sedaghati N., Mohammadi A., Mehrnejad M., and Hashemi Rad H. 2016. Pistachio: From production to consumption. Agricultural Education Publishing Publications. (In Persian)
 • Jahanbakhsh S. 2011. Drought monitoring and forecasting and its effects on the agricultural sector of East Azerbaijan province. Deputy of Development, Management and Human Resources of the Governor's Office of Education and Research. (In Persian)
 • Jamil M., Ahmed R., and Sajjad H. 2018. Land suitability assessment for sugarcane cultivation in Bijnor district, India using geographic information system and fuzzy analytical hierarchy process. Geo Journal 83(3): 595-611.
 • Kamali A., and Owji A. 2016. Agro ecological requirements for growing pistachio trees: A literature Review. Elixir Agriculture 96: 41450-41454.
 • Khoshhal Dastjerdi J., and Shahsavari S. 2005. Investigation of environmental conditions and calculation of heat needs of killed pistachios in Borkhar plain, Research of Humanities, University of Isfahan. 18 (Special issue of Geography) 193-210. (In Persian)
 • Lashkari H., and Kaykhosravi Q. 2009. Locating suitable places for pistachio cultivation in Sabzevar city by using the GIS method, along with models (Boolean and AHP models). Journal of Geography and Planning 27: 95-139. (In Persian with English abstract)
 • Layomi Jayasinghe S., Kumar L., and Sandamali J. 2019. Assessment of Potential Land Suitability for Tea (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) in Sri Lanka Using a GIS-Based Multi-Criteria Approach. Agriculture.
 • Mahmoudabadi M. 2010. Agricultural Climate Zoning for Pistachio in Kerman Province. Master Thesis, Department of Geography, Faculty of Humanities of Yazd University. (In Persian with English abstract)
 • Mamet N.J.Z., and Daniel J.K. 2007. Statistical analyses on time complexity and rank consistency between singular value decomposition and the duality approach in AHP: A case study of faculty member selection. Mathematical and Computer Modelling 46: 1099–1106.
 • Marinoni O. 2007. Some Words on the Analysis Hierarchy Process and the Provided Arc GIS extension 2007”, ext-ahp, Retrieved.
 • Mirmosavian S.H., and Mirian M. 2014. Study and zoning of geographical features of Pistachio cultivation in Zanjan province. Journal of Geography and Planning, Volume 18, Number 49: 295-315. (In Persian with English abstract)
 • Naini M.R. 2016. Familiarity with planting and holding Pistachios. Qom Agricultural and Natural Resources Research Center Publications. (In Persian)
 • Nasrallahi N., Kazemi H., Kamkar B., and Sadeghi S. 2014. Agroecological evaluation of Aq-Qala Township (Golestan Province) for dry land wheat cultivation using geographical information system (GIS). Agronomy Journal 110: 83-94.
 • Owji A. 2011. Geostatistical zoning of land quality fit for pistachios in Hormozabad region of Rafsanjan. Master's thesis, Faculty of Agriculture, Valiasr University of Rafsanjan. (In Persian with English abstract)
 • Ozden-Tokatli Y., Akdamir H., Tilkat E., and Onay A. 2010. Current status and conservation of pistachio germplasm. Biotecnological Advance 28: 130-141.
 • Portaheri M., Ahmadabadi A., and Rahbari M. 2015. Feasibility study of areas prone to pistachio cultivation in Damghan city using Vickor approach. Journal of Regional Planning 5(2): 110-97. (In Persian with English abstract)
 • Saaty T.L. 1987. The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York, NY, USA.
 • Sys C., Vanrast E., and Debavey J. 1991. Land evaluation Parts I, II, III general administration for development cooperation agricultural Pub. No. 7. Brussels, Belgium
 • Zeinadin A., Tumanian N., Navidi M.N., Farajnia A., and Seyed Jalali S.A. 2019. Crop requirements of garden plants. Agricultural Research and Education Organization and Natural Resources.
 • Zeinadin A., Eskandari M., Hoseinifard S., Farajnia A., Tumanian N., and Qasemzadeh Ganjaei M. 2019. Rating of crop requirements and land charachtristics of pistachio in Kerman, Khorasan Razavi, Fars, Isfahan and East Azarbaijan provinces. Final Report No: 56765. Agricultural Research and Education Organization and Natural Resources. (In Persian with English abstract)
CAPTCHA Image