تعیین حوضه آبگیر و حریم حفاظتی چشمه چله خانه علیا (صوفیان)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

شناسایی حریم کمی یا محدوده آبگیری چشمه­ها جهت اعمال برنامه­های مدیریتی برای جلوگیری از افزایش بهره‌وری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی یکی از اقدامات بسیار مهم و حائز اهمیت محسوب می­شود. ارتفاعات روستای چله خانه علیا و کارخانه سیمان صوفیان واقع در کوه مورو با داشتن پوشش قابل توجهی از واحدهای آهکی کرتاسه تامین کننده­ی بخش عمده­ای از آب شرب روستاهای منطقه می­باشد. کارخانه سیمان صوفیان به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی شمال‌غرب کشور می­تواند بر کمیت و کیفیت آب چشمه واقع در این منطقه موثر باشد. با تعیین حریم حفاظتی چشمه چله خانه علیا به عنوان اصلی­ترین چشمه موجود در منطقه، می­توان از اثرات منفی این کارخانه بر روی منابع آب جلوگیری کرد. نتایج اندازه‌گیری ماهانه دبی و مقادیر هدایت الکتریکی چشمه چله خانه علیا، تجزیه و تحلیل هیدروگراف چشمه در سال آبی 1399-1398 و مقدار ضریب فرود بدست آمده در دراز مدت  (α=0.002)بیانگر غالب بودن سیستم جریان افشان می­باشد که از عدم خلوص آهک و تراکم بالای درز و شکستگی منطقه ناشی می­گردد. جهت تعیین محدوده حوضه آبگیر و حریم حفاظتی چشمه مذکور، مرزهای هیدروژئولوژیکی تعیین و با استفاده از روش SCS و محاسبات بیلان، مرز مزبور مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از محاسبات عدم تطابق مرز هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی را نشان داد. از این رو اقدام به تهیه نیمرخ زمین‌شناسی و محاسبه مساحت حوضه آبگیر گردید. بر اساس یافته‌های این پژوهش و محدوده‌های محاسبه شده، حریم حفاظتی چشمه چله خانه علیا شامل محدوده هیدورژئولوژیکی بدست آمده از محاسبات بیلان در اطراف چشمه چله خانه علیا و مرز حفاظتی تعیین شده برای آهک‌های موجود در پایین‌تر از تراز چشمه چله خانه علیا (بخش غیر اشباع آهک‌های منطقه) می‌باشد که مساحت آن تقریبا 18 هکتار برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of the Catchment Area and the Capture Zone of Chelleh Khanehe Olya Spring (Soufiyan)

نویسندگان [English]

 • Abdorreza Vaezihir
 • Vahede Aghaie
 • Mehri Tabarmayeh
Department of Earth Sciences
چکیده [English]

Introduction
Determining the capture zone of water resources is a strategic approach proposed at the national level of water resources management in Iran. One of the important actions for this purpose is protection of karst water resources, which are considered one of the vital sources for supplying water due to the widespread karst formations in this country and the limitation of groundwater resources in alluvial aquifers. Generally, water flows out through the springs in the karst system. The land area where the water contributes to the spring is called the spring's capture zone. The study and analysis of the recession curve of the springs, the area extending from a discharge peak to the base of the next rise, along with the other physical characteristics of springs such as electrical conductivity is a useful indicator for getting knowledge about the condition of the catchment area and other properties of the heterogeneous karst terrain. In estimating the water budget, unlike the non-karst areas where the surface runoff or the outflow is considered the main factor in the estimated water budget, the recharge component is an important factor in the karst domain. The difference between hydrogeological and hydrological (topographic) catchments is one of the obvious features in karst landscapes. The identification of these basins or their boundaries is possible by combining geology and topography information. Soufiyan Cement Company in the vicinity of Chelleh Khanehe Olya spring located in Moro Mountain is associated with the creating social problems due to the expansion of mining activities and the negative impact on spring water in this area. Therefore, this study aims to determine the catchment area and the capture zone of the Chelleh Khanehe Olya spring by determining the protective boundary for the extraction of limes by the Soufiyan cement factory to prevent the negative impact of this factory on the spring.
Materials and Methods
In this research, the hydrograph of the recession curve related to a rainfall event has been analyzed by taking into account the mean monthly discharge rate of spring to determine the sub-regimes of diffuse and conduit flow by employing the following equation:
Qt=Q0e-αt                          (1)
Where Qt is the discharge rate at time t, Qo reveals the discharge at the initial time, and α is a recession coefficient.
In addition, The Qmax/Qmin ratio has been calculated to estimate the flow type and the degree of karstification in the catchment area.
In the next step, to determine the Chelleh Khanehe Olya spring catchment area and its capture zone, spring hydrogeological boundaries were determined and investigated using the SCS method and estimating the area's water budget. Due to the lack of sufficient rainfall and groundwater discharge information in this region, the water budget for a given period (2019-2020) has been computed indirectly by measuring the monthly discharge rate from the selected stations. After collecting the required data, the following equation developed by Milanovich (1989) has been used to estimate the water budget as follows:
P=E+R+I                          (2)
Where P, E, R, and I denote precipitation (P), evaporation at the basin level (E), runoff (R), and recharge to the aquifers (I). All the parameters are in mm units.
Results and Discussion
Analyzing the variation of electrical conductivity along with the discharge rate indicates that by decreasing the discharge rate from 2.5 l/s to 8.1 l/s, the electrical conductivity increase from 463 µs/cm to 500 µs/cm, reflecting an increase in the volume of the reservoir, the dilution of the aquifer. The hydrograph recession curve during 2019-2020 indicated two laminar and turbulent sub-regimes. Micro regimes α1 (01.002) and α2 (0.013) represented that the dominant system of karst development in the region is diffuse. The high density of fractures and the lack of purity of lime are the main reasons for the weak development of the karst fracture in the region, which the Chelekhaneh Alia spring recession curve analysis,  maximum to minimum ratio of discharge, and karstification coefficient confirmed this issue. Determining the catchment basin using geological, hydrogeological information, and water budget showed that the hydrological and hydrogeological boundary of the spring is different. The protected zone of Chelekhane Alia spring, which includes the total hydrogeological basin and the Cretaceous limestone area below the level of the spring, was estimated to be about 184,000 square meters (18 hectares). According to the findings of this research, Sufian Cement Factory does not have the right to enter the hydrogeological boundary to extract limes, and on the other hand, to prevent the water level from decreasing due to the excessive extraction of lime as a result of the excavation depth reaching the level of the water table, it suggests to extract from the unsaturated part of the aquifer (unsaturated limes) to prevent the flow rate of Chele Khana spring from decreasing and even drying it up.
Conclusion
Analyzing the discharge rate, electrical conductivity, hydrograph recession curve, and its recession coefficient(α=0.002), revealed that the dominant flow in the system is diffuse, which results from the high density of fractures and region lithology consisting of impure cretaceous limestone. Since the result revealed the inconsistency between hydrological and hydrogeological boundaries, the geological profile of the site was prepared and the spring of the catchment was estimated. Based on the findings of this research, the Chelle Khanehe Olya capture zone consists of the hydrogeological area, obtained from the groundwater budget estimation, and the protective boundary for the limestone below Cheleh Khaneh Olya spring (the unsaturated zone of the area's limestones), which covers an area of about 18 hectares.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ardabil
 • Cave
 • Electrical conductivity
 • Karst
 • Karst spring
 1. Alizadeh, A. (2013). The principles of applied hydrology. 36th Edition, Imam Reza (AS) University, Mashhad. (In Persian with English abstract)
 2. Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper, No. 56, Rome, Itally, 3
 3. Asadian, A. (1991). Geological map of Tabriz (1:100000). Geological Survey and Mineral Exploration of Iran, Tehran.
 4. Bonacci O., & Andrić, I. (2015). Karst spring catchment: an example from Dinaric karst. Environmental earth Sciences74(7): 6211-6223. https://doi.org/10.1007/s12665-015-4644-8.
 5. Gadimi, M., Ahmadi, H., Moghimi, A., & Jafar Biglu, M. (2012). Hydrogeochemical investigation of Ashtrankuh karst springs related to the geological formations of the region, Journal of Natural Resources of Iran 67(2): 263-278. (In Persian)
 6. Kand Chini, M. (2015). Investigating actual evaporation and transpiration in Gilan province using Sabal algorithm and Landsat satellite imagesin, Master thieses in Hydrology and Meteorology, Faculty of Geography, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran. (In Persian with English abstract)
 7. Maillet, E. (1905). Essais d`hydraulique souterraine et fluviale. Paris. 218 pp.
 8. Maleki, A., Ovaisi, M., & Bagheri, A. (2016). Investigating the potential of ground water resources in the karst formation of Koh Khorin, Kermanshah, using GIS and geophysical methods.Geography and Environmental Planning 28(1): 135-150. (In Persian). https://doi.org/22108/GEP.2017.98020.0.
 9. Milanovic, P.T. (1981). Karst Hydrology, Water Resources Publications, Littleton Co.
 10. Ministry of Energy, guidelines for determining the quantitative boundaries (capture zone) of wells and Qanats, 2017, Number 747. (In Persian)
 11. Paydar, R., Rezaei, M., Ashjari, J., & Afshar, S. (2015). Determination of the water catchment area of Gurgor spring located in Ardabil province using estimated water budget method and MIF, International Specialized Congress of Science and Earth, Tehran, Iran. (In Persian)
 12. Rashed, K.A. (2012). Assessing degree of karstification: A new method of classifying karst aquifers, Sixteenth International Water Technology Conference, IWTC 16 2012, Istanbul, Turkey.
 13. Tavakkoli, S., & Kerami, G. (2021). The evaluation of dominant flow system and discharge mechanism of karst springs in West Mojen. Iranian Water Research Journal 15(1): 13-21. (In Persian with English abstract)
 14. Zarvash, N., Vaezihir, A., Karimi, H., & Asghari Moghadam, A. (2014). Comparison of underground water flow system for Sarab and Siah cow springs in Abdanan (Ilam province), 13th hydraulic conference. Tabriz, Iran. (In Persian)

 

 

CAPTCHA Image