تأثیر پلاسمای سرد بر عملکرد و غلظت آهن و روی در ذرت (Zea mays L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

چکیده

امروزه در بخش کشاورزی، استفاده از فن­آوری­های پیشرفته و کارآمد به‌منظور افزایش بهره­وری و کسب موقعیت اقتصادی بهتر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می­آید. در میان روش­های متعددی که در جهت بهبود، افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته­اند، پلاسمای سرد، تکنیکی جدید، دوست­دار محیط‌زیست و اقتصادی است که افق­های امیدبخشی را در این حوزه ایجاد کرده است. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر پلاسمای سرد بر عملکرد و جذب عناصر آهن و روی در ذرت انجام گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل سه نوع بذر (غیر پلاسمائی، پلاسمائی خشک و پلاسمائی مرطوب)، دو نوع آب آبیاری (آب مقطر و آب پلاسمائی) و دو سطح محلول­پاشی (عدم محلول­پاشی و محلول­پاشی دو عنصر آهن و روی) بود که به‌صورت فاکتوریل در قالب یک طرح کاملاً تصادفی و با 3 تکرار، در گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی اجرا شد. هشت هفته پس از کشت، اندام هوائی گیاهان مربوط به هر گلدان به‌طور مجزا از یک سانتی­متری سطح خاک برداشت، به آزمایشگاه منتقل، عملیات شستشو، خشک کردن، اندازه‌گیری وزن خشک و اندازه‌گیری غلظت آهن و روی نمونه‌ها، توسط دستگاه جذب اتمی انجام گردید. نتایج نشان داد که مصرف آب پلاسمائی تأثیر معنی­داری بر غلظت آهن، روی و مقدار عملکرد اندام هوائی ذرت نداشت ولی پلاسمائی نمودن بذور به روش مرطوب تأثیر معنی­داری بر غلظت عنصر روی و میزان عملکرد داشت به‌طوری‌که بالاترین غلظت روی و مقدار عملکرد در گیاهانی مشاهده شد که بذور آنها پلاسمائی مرطوب بوده، و همزمان محلول­پاشی شده بودند. با این وجود برای افزایش غلظت روی و آهن، پلاسمائی نمودن بذور نتوانست جایگزین روش محلول­پاشی گردد. در مجموع و براساس نتایج حاصل، پلاسمائی نمودن مرطوب بذور، به طریقی- غیر از افزایش غلظت دو عنصر آهن و روی- می­تواند سبب بهبود عملکرد گیاه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cold Plasma Treatment Effects on Corn (Zea mays L.) Yield and Iron and Zinc Concentration

نویسندگان [English]

 • B. Atarodi
 • M. Zangiabadi
Soil and Water Research Department, Khorasan-Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Today, it is an inevitable necessity to make use of advanced and efficient technologies in order to increase productivity and gain a better economic status. Among different methods attracted the attention of researchers for enhancement in quantity and quality yield, cold plasma technique as a modern procedure has shown a promising prospects. Despite the importance of using cold plasma in agriculture, studies have focused more on the effect of this technique on reducing microbial load in agricultural products, less on absorption of nutrients in plants. Therefore, the objectives of this experiment were to evaluate the impacts of plasma treatment of corn seeds and plasma activated water (PAW) on growth and concentration of zinc and iron in the shoots of corn.
 
Materials and Methods
This research was conducted as a factorial experiment based on completely randomized design (CRD) with 3 replications in a research greenhouse in agricultural and natural resources research and education center of Khorasan Razavi. The factors of experiment were three types of seed (control seeds, seeds treated with dry plasma and wet plasma), two kinds of irrigation water (distilled water and PAW) and two levels of foliar spray (without foliar spray and foliar spray with iron and zinc). Required mass of soil, was gathered, air-dried, sieved from 5 mm mesh and weighted in 6 packs. Based on the soil test values the required macro, micronutrients (except for iron and zinc) was calculated and added to the soil, and then the soil samples were moved to the pot. PLASMA BIOTEC Company located in Khorasan Razavi Park of Sciences and Technology, Mashhad, Iran performed plasma treatment of seeds and water. Plasma treated corn seeds were planted on May 18th with a density of 6 seeds in each pot. Plantlets were reduced to 2 plants after germination and establishment and irrigation was continued with desired treatments. Shoots of each pot was cut 8 weeks after sowing, 1 cm above the ground and delivered to the laboratory, where the samples were washed, dried, grounded  and the concentration of zinc and iron were measured using the atomic absorption device (Perkin Elmer, 2380) in dry ash digested in 2 N HCl acid. Data were statistically analyzed by SAS statistical software (version 9.4). Comparison of means for the main effects and interactions was performed by Tukey’s test at 5 percent confidence interval.
 
Results and Discussion
Comparison of means for the interaction effects of water × seed × foliar spray showed that the minimum concentration of iron (147.67 mg/kg) was observed in plants grown from non-treated seeds, not foliar sprayed and irrigated with non-PAW (treatment 1 in Table 7). On the other hand, plants grown from wet plasma treated seeds and received foliar spray showed the highest concentration of iron regardless of irrigation water type (treatments 10 and 12 in Table 7). Comparison of means also shows that iron concentration in plants grown from dry plasma treated seeds had no significant difference with that of non-treated seeds (treatments 1 and 5 or 2 and 6). The mean comparison results for zinc concentrations showed that the minimum value was related to plants grown from non-treated seeds, not foliar sprayed and irrigated with non-PAW (treatment 1 in Table 8). The comparison of the simple effects of the type of seed on the concentration of zinc in shoots (Table 6) showed that wet plasma seeds caused a significant increase in the concentration of zinc. However, comparison of means for the interaction effects of water × seed × foliar spray showed that the effect of plasma treatment on zinc concentration was effective only in treatments that received foliar spray (comparison of treatment 2 with 10 in table 8). Based on these results the highest zinc concentration was observed in plants grown from wet plasma seeds and received foliar spray at the same time (treatment 12 in Table 8). In addition, the comparison of treatment 1 with treatment 4 and treatment 9 with treatment 2 indicates that in order to increase the concentration of zinc in plant, plasma treatment of seeds cannot replace the foliar spray method. Comparison of means for the interaction effects of water × seed × Foliar spray showed that the minimum yield was observed in plants grown from non- treated seeds, irrigated with non- activated water and not sprayed with iron and zinc solution (treatment 1 in Table 9). However, the similar treatment which grown from wet plasma treated seeds (treatment 9), showed significantly higher yield. Dry plasma, without foliar spray and without PAW (treatment 5) had no significant priority over the control. Plants grown from seeds treated with wet plasma and without foliar spray could not significantly show more iron and zinc content over the control, while their shoot yield was higher.
 
Conclusion
Based on the findings of this study, it can be inferred that irrigation with PAW and utilizing seeds treated with dry plasma exhibited no significant impact on augmenting zinc and iron content, as well as shoot yield. Conversely, wet plasma treatment, while not yielding significant enhancements in the concentration of iron and zinc within the plant, did result in increased yield. It is crucial to note that the extent of influence exerted by factors such as frequency and duration of seed exposure to plasma conditions on the observed outcomes may vary significantly. Therefore, optimizing methodology and conducting further research in this domain are imperative for a comprehensive understanding of these processes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Concentration
 • Dry plasma
 • Nutrition
 • Plant
 • Wet Plasma

©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 1. Arazmjoo, E., Behdani, M.A., Mahmoodi, S., & Sadeghzade, B. (2018). Response of some bread wheat cultivars to foliar application of Zn and Fe different forms in two Locations with different soil properties. Iranian Journal of Field Crops Research, 16(1), 203-216. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22067/gsc.v16i1.61570
 2. Emami, A. (1996). Methods of plant analysis, 982, 80-93. (In persian)
 3. Goudarzi, S., Ghafoorifard, H., Ghasemi, S.A., & Mazandarani, A. (2021). The effect of atmospheric cold plasma on the rates of germination and root length and shoot length of sesame seed. P1-7. In 27th Iranian nuclear conference, 30 February 2021. Nuclear Society of Iran, Mashhad, Iran.
 4. Hashizume, H., Kitano, H., Mizuno, H., Abe, A., Yuasa, G., Tohno, S., Tanaka, H., Ishikawa, K., Matsumoto, S., Sakakibara, H., Nikawa, S., Maeshima, M., Mizuno, M., & Hori, M. (2020). Improvement of yield and grain quality by periodic cold plasma treatment with rice plants in a paddy field. Plasma Processes and Polymers, 18(1), 1-11. https://doi.org/10.1002/ppap.202000181
 5. 5. Iranbakhsh, A., Ghoranneviss, M., Oraghi Ardebili, Z., Oraghi Ardebili, N., Hesami Tackallou, S., & Nikmaram, H. (2017). Non-thermal plasma modified growth and physiology in Triticum aestivum via generated signaling molecules and UV radiation. Biologia Plantarum, 61, 702–708. https://doi.org/10.1007/s10535-016-0699-y
 6. Jiang, J., Li, J., & Dong, Y. (2018). Effect of cold plasma treatment on seedling growth and nutrient absorption of tomato. Plasma Science and Technology, 20(4), 1-4. https://doi.org/10.1088/2058-6272/aaa0bf

7- Lamichhane, P., Veerana, M., Lim, J.S., Mumtaz., S., Shrestha, B., Kaushik, N.K., Park, G., & Choi, E.H. (2021). Low-temperature plasma-assisted nitrogen fixation for corn plant growth and development. International Journal of Molecular Sciences, 22(10), 1-20. https://doi.org/10.3390/ijms22105360

 1. Ling, L., Jiangang, L., Minchong, S., Jinfeng, H., Hanliang, S., Yuanhua, D., & Jiafeng, J. (2016). Improving seed germination and peanut yields by cold plasma treatment. Plasma Science and Technology, 18(10), 1027-1033. https://10.1088/1009-0630/18/10/10
 2. Mildaziene, V, Ivankov, A., Pauzaite, G., Naucienė, Z., Zukiene, R., Degutyte-Fomins, L., Pukalskas, A., Venskutonis, P., Filatova, I., & Lyushkevich, V. (2020). Seed treatment with cold plasma and electromagnetic field induces changes in red clover root growth dynamics, flavonoid exudation, and activates nodulation. Plasma Processes and Polymers, 18(1), 1-10. https://doi.org/10.1002/ppap.202000160
 3. Moreno-Jiménez, E., Plaza, C., Saiz, H., Manzano, R., Flagmeier, M., & Maestre, M. (2019). Aridity and reduced soil micronutrient availability in global drylands. Nature Sustainability, 2(5), 371-377. https://doi.org/10.1038/s41893-019-0262-x
 4. Moshiri, F., Ardalan, M., Tehrani, M.M., & Savaghebi, Gh. (2010). Zinc efficiency of wheat cultivars in a calcareous soil with low zinc status. Journal of Water and Soil, 24(1), 145-153. (In Persian with English abstract)
 5. Nabavi Moghadam, R., Saberi, M.H., & Sayyari, M.H. (2013). Effect of soil application of iron and manganese sulphate on quantitative and qualitative characteristics of forage maize hybrid single cross 704. Journal of Crop Improvement, 15(2), 75-86. https://doi.org/10.22059/jci.2013.36100
 6. Najafi-Ghiri, M., Ghasemi-Fasaei, R., & Farrokhnejad, E. (2013). Factors affecting micronutrient availability in calcareous soils of Southern Iran. Arid Land Research and Management, 27(3), 203-215. https://doi.org/10.1080/15324982.2012.719570
 7. Porto, C. L., Ziuzina, D., Los, A., Boehm, D., Palumbo, F., Favia, P., Tiwari, B., Bourke, P., & Cullen, P. (2018). Plasma activated water and airborne ultrasound treatments for enhanced germination and growth of soybean. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 49, 13-19. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2018.07.013

15-Randeniya, L.K., & Groot, G. (2015). Non-Thermal plasmatreatment of agricultural seeds for stimulation of germination, removal of surface contamination and other benefits: A review. Plasma Processes and Polymers, 12, 608-623. https://doi.org/10.1002/ppap.201500042

 1. Rasooli, Z., Barzin, G., Davari Mahabadi , T., & Entezari, M. (2021). Stimulating effects of cold plasma seed priming on germination and seedling growth of cumin plant. South African Journal of Botany, 142, 106-113. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2021.06.025
 2. Rathore, V., Tiwari, B., & Nema, S. (2022). Treatment of pea seeds with plasma activated water to enhance germination, plant growth, and plant composition. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 42(1), 109-129. https://doi.org/10.1007/s11090-021-10211-5
 3. Rathore, V., & Nema, S.K. (2021). Optimization of process parameters to generate plasma activated water and study of physicochemical properties of plasma activated solutions at optimum condition. Journal of Applied Physics, 129, 901-924. https://doi.org/10.1063/5.0033848
 4. Saberi, M., Ghomi, H., & Andreasen, C. (2022). Eco-friendly approach to improve traits of winter wheat by combining cold plasma treatments and carbo.nization of subtropical biomass waste. Scientific Reports, 12, 1-12. https://doi.org/10.1038/s41598-022-15286-4.
 5. Safari, N., Iranbakhsh. A., & Oraghi ardeblil, Z. (2017). Non-thermal plasma modified growth and differentiation process of Capsicum annuum PP805 Godiva in in vitro conditions. Plasma Science and Technology, 19(5), 1-6. https://doi.org/10.1088/2058-6272/aa57ef
 6. Shainsky, N., Dobrynin, D., Ercan, U., Joshi, S.G., Ji, H., Brooks, A., Fridman, G., Cho, Y., Fridman, A., & Friedman, G., 2012. Plasma acid: water treated by dielectric barrier discharge. Plasma Processes and Polymers, 9, 6-13. https://doi.org/10.1002/ppap.201100084
 7. Shahsavandi, F., & Eshghi, S. (2021). Effects of bicarbonate and Fe sources on vegetative growth and physiological traits of four grapevine cultivars. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 52(20), 2401-2413. https://doi.org/10.1080/00103624.2021.1928172
 8. Yodpitak, S., Mahatheeranont, S., Boonyawan, D., Sookwong, Ph., Roytrakul, S., & Norkaew, O. (2019). Cold plasma treatment to improve germination and enhance the bioactive phytochemical content of germinated brown rice. Food Chemistry, 289, 328-339. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.03.061
 9. Yousefpour, A., & Farajzadeh Memari Tabrizi, E. (2018). Evaluation of micronutrient application at different growth stages on yield and yield components and grain quality of Sweet Corn. Journal of Crop Ecophysiology, 12(2), 287-302. (In Persian with English abstract)

 

CAPTCHA Image