تحلیل شاخص‎های بهره‎وری فیزیکی آب و انرژی محصولات یونجه و جو در دو اقلیم متفاوت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

10.22067/jsw.2024.85576.1360

چکیده

در دنیای امروز، مشکلات مرتبط با کشاورزی، امنیت غذایی، منابع آب و انرژی، بهره‎وری و انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌عنوان چالش‌های مهمی برای جوامع جهانی ظاهر شده‌اند. هدف مطالعه حاضر بررسی شاخص‎‎های بهره‎وری، انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی محصولات عمده زراعی در دو اقلیم متفاوت در دشت ساری و دشت شریف‎آباد بود. برای بررسی این شاخص‎ها در محصول یونجه و جو از داده­های مقطعی سال زراعی 1401-1400 استفاده شد. ابتدا حجم نمونه براساس رابطه کوکران مشخص شد. سپس نمونه­گیری براساس پرسشنامه طرح شده توسط خود محققان انجام گردید. تعداد 250 پرسشنامه تهیه شد که اطلاعات جمع­آوری شده شامل مقدار مصرف نهاده­ها و مقدار تولید بود. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که بالاترین میزان انرژی ورودی در دشت شریف‎آباد برای محصول یونجه برابر با 5/67450 مگاژول در هکتار به‌دست آمد. نتایج بهره‎وری انرژی نشان داد که محصول یونجه در دشت شریف‎آباد با 19/0 کیلوگرم بر مگاژول بیشترین میزان را به خود اختصاص داده که میزان این شاخص برای محصول یونجه در دشت ساری برابر با 13/0 کیلوگرم بر مگاژول بود. همچنین میزان بهره‎وری انرژی برای محصول جو در دشت شریف‎آباد برابر با 13/0 کیلوگرم بر مگاژول و برای دشت ساری برابر با 12/0 کیلوگرم بر مگاژول بود که تا حدودی برابر هم بودند. نتایج بهره‎وری فیزیکی آب نشان داد که بیشترین و کمترین میزان بهره‎وری به‌ترتیب برای محصول جو در دشت ساری برابر با 96/0 کیلوگرم بر متر مکعب و محصول یونجه در دشت شریف‎آباد برابر با 57/0 کیلوگرم بر متر مکعب بود. همچنین میزان این شاخص برای محصول یونجه در دشت ساری برابر با 67/0 کیلوگرم بر متر مکعب و برای محصول جو در دشت شریف‎آباد برابر با 8/0 کیلوگرم بر متر مکعب به‌دست آمد. نتایج حاصل برای انتشار گازهای گلخانه‎ای نشان داد که میزان انتشار گازهای گلخانه‎ای در دشت ساری بیشتر از دشت شریف‎آباد بوده که علت این امر استفاده بیش‌ازحد کود و سموم در دشت ساری می‎باشد، به‌طوری‌که بالاترین میزان انتشار گازهای گلخانه‎ای در دشت ساری برای محصول یونجه برابر با 65/2681 و در دشت شریف‎آباد برابر با 85/2351 کیلوگرم CO2 در هکتار به‌دست آمد. نتایج کلی نشان داد که عملکرد محصول در مناطق مرطوب بیشتر از مناطق خشک و نیمه‎خشک نبوده و این شاخص به پارامترهای مختلفی از جمله مصرف آب و بحث‎های مدیریتی بستگی دارد. اما مصرف آب در مناطق معتدل و مرطوب به دلیل برخورداری بیشتر از بارش، به‌مراتب کمتر از مناطق خشک و نیمه‎خشک است که این امر باعث افزایش بهره‎وری در مناطق معتدل و مرطوب می‎شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Physical Efficiency Indices of Water and Energy in Alfalfa and Barley Crops in Two Different Climates

نویسندگان [English]

 • S. Habibi
 • M. Khoshravesh
 • R. Nouri Khajebelagh
Water Engineering Department, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

Introduction
In today's world, challenges related to agriculture, food security, water and energy resources, productivity, and greenhouse gas emissions have emerged as significant issues for global societies. Through their international impacts, these challenges have led to economic, social, and environmental changes on a global scale. One of the most crucial issues that should be highlighted is the shortage of water resources. Water, as a vital factor in agriculture and food production, holds special importance. Therefore, in order to achieve sustainable agriculture, it is necessary to pay attention to the energy indicators, the efficiency of water consumption in the production of agricultural products and the amount of greenhouse gas emissions. In general, a combination of energy indicators, water efficiency and reduction of greenhouse gas emissions in agriculture can help to develop sustainable agriculture and preserve the environment and help to provide safe and accessible food for the society. The aim of the present study was to investigate the indicators of physical water, energy efficiency, and greenhouse gas emissions on alfalfa and barley crops in two different climates: a warm and arid climate (Shahr-e-Qom Plain, Qom) and a temperate and humid climate (Sari Plain, Mazandaran). This was done to assess the impact of climate on the outcomes of these indicators.
 
Materials and Methods
To investigate the physical water efficiency and evaluate energy indicators in this study, major agricultural products in Sari and Sharifabad Plains, including barley and alfalfa, were analyzed using cross-sectional data from the agricultural year 2021-2022. Initially, the sample size was determined based on the Cochran formula and the Bartlett method (2001). Subsequently, sampling was carried out using a questionnaire designed by the researchers themselves. The questionnaires totaled 250 (Sari Plain: 150, Sharifabad Plain: 100), and the collected information included the amount of input consumption and production quantity. The questionnaire, designed by the researcher, was validated for validity and reliability by experts and specialists. The inputs used in the study of water efficiency and energy indicators for the mentioned products in Sari and Sharifabad Plains included person-days of human labor, machine working hours, fuel consumption of machines, the quantity of nitrogen, phosphorus, potassium fertilizers per hectare, the quantity of various chemical pesticides (herbicides, fungicides, and insecticides) per liter per hectare, the amount of water consumption in cubic meters per hectare, and the amount of seed consumption in kilograms per hectare.
Results and Discussion
The results of the descriptive statistics of input consumption in Sari and Sharifabad Plains in barley and alfalfa crops showed that the highest input consumption of manpower in the cultivation of alfalfa crops in Sharifabad Plains with an average of 225 hours per hectare, the highest amount of fertilizer consumption related to the alfalfa crop in Sharifabad Plain is related to nitrogen fertilizer with an average of 130 kg per hectare, the highest amount of fuel consumption of machinery related to alfalfa crop in Sari Plain with an average of 405 liters per hectare, the highest amount of water consumption related to alfalfa crop in Sharifabad Plains with an average of 17500 cubic meters per hectare and the highest yield of alfalfa was obtained in Sharifabad Plains with an average of 11550 kg per hectare. The obtained results indicated that the highest input energy level in Sharifabad Plain for alfalfa was 5,674.50 MJ per hectare. The results of energy efficiency indicated that alfalfa production in Shahrifabad Plain had the highest value with 0.19 kilograms per MJ, while this index for alfalfa in Sari Plain was 0.13 kilograms per MJ. Additionally, the energy efficiency for barley in Shahrifabad Plain was 0.13 kilograms per MJ, and for Sari Plain, it was 0.12 kilograms per MJ, showing a somewhat similar level. The physical water use efficiency results revealed that the highest and lowest efficiency levels were observed for barley in Sari Plain, amounting to 0.96 kilograms per cubic meter, and for alfalfa in Shahrifabad Plain, amounting to 0.57 kilograms per cubic meter, respectively. Furthermore, this index for alfalfa in Sari Plain was 0.67 kilograms per cubic meter, and for barley in Shahrifabad Plain, was 0.8 kilograms per cubic meter. The results for greenhouse gas emissions demonstrated that the level of emissions in Sari Plain was higher than Sharifabad Plain, attributed to excessive fertilizer and pesticide use in Sari Plain. The highest greenhouse gas emissions in Sari Plain for alfalfa were 2681.65 kilograms of CO2 per hectare, while in Sharifabad Plain, was 2351.85 kilograms of CO2 per hectare.
 
Conclusion
The overall results indicated that crop performance in humid regions was not higher than in dry and semi-arid regions, and this index depends on various parameters, including water consumption and managerial considerations. However, water consumption in temperate and humid regions is significantly lower than in dry and semi-arid areas due to higher precipitation. This result is increased efficiency in temperate and humid regions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alfalfa
 • Barley
 • Energy productivity
 • Sari
 • Sharifabad

©2024 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 1. Acaroglu, M. (1998). Energy from biomass, and applications. University of Selcuk, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey. 43 pp.
 2. Aghkhani, M.H., Ahmadipour, S., Soltanali, H., & Rohani, A. (2018). Greenhouse gas emission, energy use and cost analysis of citrus production: case study of Mazandaran province. Journal of Energy Planning and Policy Research,4(3), 181-229. (In Persian)
 3. Ararssa, A.A., Gebremariam, A.G., Mulat, W.L., & Mekonnen, M.M. (2019). Effects of irrigation management on yield and water productivity of Barley Hordeum vulgare in the upper Blue nile basin: case study in northern Gondar. Water Conservation Science and Engineering4, 113-121. https://doi.org/10.1007/s41101-019-00071-8
 4. Baccour, S., Albiac, J., & Kahil, T. (2021). Cost-effective mitigation of greenhouse gas emissions in the agriculture of Aragon, Spain. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(3), 1084. https://doi.org/10.3390/ijerph18031084
 5. Bartlett, J.E., Kotrlik, J.W., & Higgins, C.C. (2001). Organizational research: determining appropriate sample size in survey research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19(1), 43-50.
 6. Beheshti Tabar, I., Keyhani, A., & Rafiee, S. (2010). Energy balance in Iran's agronomy (1990–2006). Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 849-855. https://doi.org/10.1016/j.rser.2009.10.024
 7. Dargahi, M., Jahan, M., Naseri, M., & Ghorbani, R. (2016). Energy balance evaluation and economical analysis of canola production in Golestan Province. Applied Field Crops Research29(3), 50-62. https://doi:10.22092/aj.2016.112697
 8. Dastan, S., Siavoshi, M., Zakavi, D., Ghanbaria-malidarreh, A., Yadi, R., Ghorbannia Delavar, E., & Nasiri, A.R. (2012). Application of nitrogen and silicon rates on morphological and chemical lodging related characteristics in rice (Oryza sativa) North of Iran. Journal of Agricultural Science;4(6). https://doi.org/10.5539/jas.v4n6p12
 9. De Pinto, A., Cenacchi, N., Kwon, H.Y., Koo, J., & Dunston, S. (2020). Climate smart agriculture and global food-crop production. PLoS One, 15(4), e0231764. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231764
 10. De, D., Singh, R., & Chandra, H. (2001). Technological impact on energy consumption in rainfed soybean cultivation in Madhya Pradesh. Applied Energy, 70, 193-213. https://doi.org/10.1016/S0306-2619(01)00035-6
 11. Ghaderzadeh, H., & Pirmohamadyani, Z. (2019). Evaluation efficiencies of energy for potato production in Hamedan Province of Iran. Agricultural Economics Research11(42), 167-202. (In Persian). https://dorl.net/ dor/20.1001.1.20086407.1398.11.42.8.5
 12. Haghayeghi Moghaddam, S.A., Abbasi, F., Nasseri, A., Varjavand, P., Dehghanian, S.E., Ghasemi, M.M., Sepehri, S., KhosraVI, H., Karimi, M., Parchami-Araghi, F., Goodarzi, M., Miranzade, M., Farzamnia, M., Uossef Gomrokchi, A., Rezvani, M., Nikanfar, R., Mousavifazl, S.H., & Ghadami Firouzabadi, A. (2023). Determination of applied water in barley production in Iran. Water and Soil. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22067/jsw.2023.82302.1284
 13. Hasan, M.M., Mahmud, K., Islam, M.N., Sarkar, P.K., & Shariot-Ullah, M.S.U. (2017). Water productivity and yield performances of wheat under different irrigation and tillage treatments. Fundamental and Applied Agriculture2(1), 196-201.
 14. Hatirli, S.A., Ozkan, B., & Fert, C. (2006). Energy inputs and crop yield relationship in greenhouse tomato production. Renewable Energy, 31, 427-438. https://doi.org/10.1016/j.renene.2005.04.007
 15. Herrhz, J.L., Girth, V.S., & Cerisola, C. (1995). Long-term energy use and economic evaluation of three tillage systems for cereal and legume production in central Spain. Soil and Tillage Research, 35, 183-198. https://doi.org/ 10.1016/0167-1987(95)00490-4
 16. Heydari, F., Sharafi, S., & Mohammadi Ghaleni, M. (2023). The relationship between drought indicators and greenhouse gas emissions in Iran's agricultural sector. Iranian Journal of Irrigation & Drainage17(2), 261-275. (In Persian with English abstract). https://dorl.net/dor/20.1001.1.20087942.1402.17.2.6.2
 17. (1995). Climate change, the science of climate change. In: Houghton, J.T., Meira Filho, L.G., Callander, B.A., Harris, N., Kattenberg, A., and Maskell, K. (Eds). Intergovernmental panel on climate change. Cambridge: Cambridge University Press.
 18. Jäger, T., Mokos, A., Prasianakis, N.I., & Leyer, S. (2022). first_page settings Order Article Reprints Open AccessArticle Pore-Level Multiphase Simulations of Realistic Distillation Membranes for Water Desalination. Membranes. https://doi.org/10.3390/membranes12111112
 19. Kahramanoğlu, İ., Usanmaz, S., & Alas, T. (2020). Water footprint and irrigation use efficiency of important crops in Northern Cyprus from an environmental, economic and dietary perspective. Saudi Journal of Biological Sciences, 27(1), 134-141. https://doi.org/10.3390/membranes12111112
 20. Kitani, O. (1999). CIGR Handbook of Agricultural Engineering. American Society of Agricultural Engineers, United States of America.
 21. Kramer, K.J., Moll, H.C., & Nonhebel, S. (1999). Total greenhouse gas emissions related to the Dutch crop production system. Agriculture, Ecosystems and Environment, 72, 9-16. https://doi.org/10.1016/S0167-8809(98) 00158-3
 22. Lal, R. (2004). Carbon emission from farm operations. Environment International, 30, 981-990. https://doi.org/ 10.1016/j.envint.2004.03.005
 23. Manafi Dastjerdi, M., & Koohnavard, A. (2020). Evaluation and comparison of the energy consumption in Alfalfa production systems in different regions of Alborz province. Research Achievements for Field and Horticulture Crops8(2), 297-310. (In Persian). https://doi.org/10.22092/rafhc.2020.121524.1133
 24. Mandal, K., Saha, K., Ghosh, P., Hati, K., & Bandyopadhyay, K. (2002). Bioenergy and economic analysis of soybean-based crop production systems in central India. Biomass and Bioenergy, 23, 337-345. https://doi.org/ 10.1016/S0961-9534(02)00058-2
 25. Mansoori, H., Rezvani Moghaddam, P., & Moradi, R. (2012). Energy budget and economic analysis in conventional and organic rice production systems and organic scenarios in the transition period in Iran. Frontiers in Energy, 6(4), 341-350. https://doi.org/10.1007/s11708-012-0206-x
 26. Mohammadi, A., Rafiee, S., Jafari, A., Keyhani, A., Mousavi-Avval, S.H., & Nonhebel, S. (2014). Energy use efficiency and greenhouse gas emissions of farming systems in north Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 30, 724-733. https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.11.012
 27. Mohammadzadeh, A., Mahdavi Damghani, A., Vafabakhsh, J., & Deihimfard, R. (2017). Assessing energy efficiencies, economy, and global warming potential (GWP) effects of major crop production systems in Iran: a case study in East Azerbaijan province. Environmental Science and Pollution Research, 24(20), 16971-16984. https:// doi.org/10.1007/s11356-017-9253-5
 28. Nassi, O., Di Nasso, N., Bosco, B., Di Bene, C., Coli, A., Mazzoncini, M., & Bonari, E. (2011). Energy efficiency in long-term Mediterranean cropping systems with different management intensities. Energy, 36, 1924-1930. https://doi.org/10.1016/j.energy.2010.06.026
 29. Nouri-Khajehbolagh, R., Khaledian, M., & Kavoosi-Kalashami, M. (2020). Comparison of water productivity indicators for major crops in Ardabil Plain. Iranian Journal of Irrigation & Drainage14(3), 894-904. (In Persian with English abstract). https://dorl.net/dor/20.1001.1.20087942.1399.14.3.14.1
 30. Nouri-khjebelagh, R., Sefidkouhi, M.A.G., & Khoshravesh, M. (2023). Evaluation of energy indices and greenhouse gas emissions in major horticultural crops and paddy crops in Tajan Plain. Applied Water Science13(2), 39. https://doi.org/10.1007/s13201-022-01840-y
 31. Ojaghlou, H., Ojaghlou, F., Jafari, M.M., Misaghi, F., Nazari, B., & Karami Dehkordi, E. (2023). Effect of irrigation management on water productivity indicators of Alfalfa. Water and Soil37(2), 165-185. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22067/jsw.2023.79145.1211
 32. Pimentel, D. (1980). Handbook of energy utilization in agriculture. CRC Press, Boca Raton, FL.
 33. Platis, D.P., Anagnostopoulos, C.D., Tsaboula, A.D., Menexes, G.C., Kalburtji, K.L., & Mamolos, A.P. (2019). Energy analysis, and carbon and water footprint for environmentally friendly farming practices in agroecosystems and agroforestry. Sustainability, 11, 1664. https://doi.org/10.3390/su11061664
 34. Singh, S., & Mittal, J.P. (1992). Energy in production agriculture. Mittal Pub, New Delhi.
 35. Snyder, C., Bruulsema, T., Jensen, T., & Fixen, P. (2009). Review of greenhouse gas emissions from crop production systems and fertilizer management effects. Agriculture, Ecosystems and Environment, 133, 247-266. https://doi.org/ 10.1016/j.agee.2009.04.021
 36. Vahedi, A., & Zarifneshat, S. (2021). Evaluation energy flow and analysis of energy economy for irrigated wheat production in different geographical regions of Iran. Journal of Agricultural Machinery11(2), 505-523. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22067/jam.v11i2.81747
 37. Zhu, R., Zhao, R., Li, X., Hu, X., Jiao, S., Xiao, L., & Chuai, X. (2023). The impact of irrigation modes on agricultural water-energy‑carbon nexus. Science of The Total Environment, 860, 160493 https://doi.org/10.1016/ j.scitotenv.2022.160493.

 

CAPTCHA Image