اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا ولی زاده

استاد تغذیه نشخوارکنندگان گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/valizadeh
valizadehum.ac.ir
0000-0002-5912-4898

h-index: Scopus:18  

سردبیر

دکتر امیر فتوت

استاد علوم خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/afotovat
afotovatum.ac.ir
0000-0002-5551-7002

h-index: Scopus:19  

دکتر امیر فتوت استاد و عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد است. سوابق تحصیلی ایشان به شرح زیر می‌باشد:

1- کارشناسی: دانشگاه تهران

2- کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران

3- دکتری: دانشگاه Adelaide استرالیا

ایشان تاکنون حدود 77 مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 14 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 105 مقاله در نشریات داخلی و 62 مقاله در نشریات خارجی و دو کتاب منتشر کرده‌اند.

ایشان از سال 1391 سردبیری نشریه آب و خاک را به‌عهده داشته است.

Scopus Author ID: 6603642162 

Publons ID: P-6072-2015

Researcher ID: AAC-5527-2019

Orcid ID: 0000-0002-5551-7002

اعضای هیات تحریریه

دکتر شاهین اوستان

استاد علوم خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?oustan
oustanhotmail.com
0000-0002-4291-341X

h-index: Scopus:21  

دکتر جواد بذرافشان

دانشیار هواشناسی کشاورزی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

profile.ut.ac.ir/~jbazr
jbazrut.ac.ir
0000-0002-6721-8990

h-index: Scopus:13  

دکتر عبدالمجید لیاقت

استاد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری‌ و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~aliaghat
aliaghatut.ac.ir
0000-0002-3224-6529

h-index: Scopus:20  

دکتر فرهاد خرمالی

استاد علوم خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

gau.ac.ir/Professor/khormali
fkhormaligau.ac.ir
0000-0001-6805-7343

h-index: Scopus:25  

دکتر امین علیزاده

استاد آبیاری و زهکشی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/alizadeh
alizadehum.ac.ir
0000-0002-6139-3376

h-index: Scopus:15  

دکتر محمد موسوی بایگی

استاد هواشناسی کشاورزی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/mousavib
mousavibum.ac.ir
0000-0002-4446-4005

h-index: Scopus:11  

دکتر امیر لکزیان

استاد علوم خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
,

prof.um.ac.ir/lakzian
alakzianyahoo.com
0000-0003-3972-5802

h-index: 21: Scopus  

دکتر ابوالفضل مساعدی

استاد مهندسی عمران-هیدرولیک (منابع آب) گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/mosaedi
mosaedium.ac.ir
0000-0002-9698-5005

h-index: Scopus:6  

دکتر رضا خراسانی

دانشیار خاکشناسی گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/khorasani
khorasanium.ac.ir
0000-0003-3397-3987

h-index: Scopus:17  

دکتر صالح تقوائیان

دانشیار مهندسی آبیاری دانشگاه نبراسکا-لینکلن، لینکلن، ایالات متحده امریکا

bse.unl.edu/faculty/saleh-taghvaeian
saleh.taghvaeianokstate.edu
0000-0002-9438-6682

h-index: Scopus:18  

دکتر حسین قدیری

استاد علوم خاک دانشکده محیط زیست و علوم، دانشگاه گریفیت، کوئینزلند، استرالیا

app.secure.griffith.edu.au/phonebook/phone-details.php?id=14049776&string=Ghadiri
h.ghadirigriffith.edu.au
0000-0002-8127-7532

h-index: Scopus:27  

کارشناس نشریه

مهندس سمیه توانا

دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

jswa3um.ac.ir