دوماه نامه

مدیر مسئول


دکتر رضا ولی زاده گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

استاد تغذیه نشخوارکنندگان

سردبیر


دکتر امیر فتوت گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

استاد علوم خاک

اعضای هیات تحریریه


دکتر شاهین اوستان گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

استاد علوم خاک

اعضای هیات تحریریه


دکتر جواد بذرافشان گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

دانشیار هواشناسی کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالمجید لیاقت گروه مهندسی آبیاری‌ و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

استاد آبیاری و زهکشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرهاد خرمالی گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

استاد علوم خاک

اعضای هیات تحریریه


دکتر امین علیزاده گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

استاد آبیاری و زهکشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد موسوی بایگی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

استاد هواشناسی کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیر لکزیان گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
,

استاد علوم خاک

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالفضل مساعدی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

استاد مهندسی عمران-هیدرولیک (منابع آب)

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا خراسانی گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

دانشیار خاکشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر صالح تقوائیان دانشگاه نبراسکا-لینکلن، لینکلن، ایالات متحده امریکا

دانشیار مهندسی آبیاری

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین قدیری دانشکده محیط زیست و علوم، دانشگاه گریفیت، کوئینزلند، استرالیا

استاد علوم خاک

کارشناس نشریه


مهندس سمیه توانا دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

  • jswa3um.ac.ir