جلد34 شماره5 نشریه آب و خاک منتشر شد.

نویسندگان و خوانندگان می توانند جهت دریافت فایل کامل مقالات به صفحه اصلی نشریه مراجعه نمایند.