ضریب تاثیر و رتبه نشریه آب و خاک در سال 1397

 

با توجه به اعلام ضریب تاثیر و سطح بندی نشریات از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC در سال 1397

 

ضریب تاثیر(IF)این نشریه 0.214 

 

و رتبه آن درچارک Q1 در موضوع علوم زیستی

 

ودر چارکQ2در موضوع علوم فیزیکی