نشریه آب و خاک در ارزیابی نشریات رتبه الف را کسب نمود.

نشریه آب و خاک در ارزیابی نشریات در کمیسیون نشریات رتبه الف کسب نمود.