نحوه پیوستن داوران به صفحه publons نشریه آب و خاک

 داوران ارجمند عضو publons،خواهشمند است با ورود به صفحه نشریه که لینک آن در اخر صفحه آمده است گزینه ENDORSE THIS JOURNAL انتخاب کنند تا اسمشان به لیست داوران نشریه آب و خاک اضافه شود.

https://publons.com/journal/83464/journal-of-water-and-soil/