نویسنده = خلاق میرنیا
تأثیر تندی و جهت شیب بر روان آب سطحی و رسوب از کرت های کوچک آزمایشی درحوزة آبخیز کجور

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1390

10.22067/jsw.v0i0.9686

سیدحمیدرضا صادقی؛ ملیحه سادات ظریف معظم؛ خلاق میرنیا


ارزیابی حساسیت مدل های نفوذ نسبت به تغییرپذیری رطوبت خاک

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1390

10.22067/jsw.v0i0.9387

علیرضا سپهوند؛ مجید طایی سمیرمی؛ خلاق میرنیا؛ حمید رضا مرادی


تأثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه ذرت

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3626

راضیه خلیلی‌راد؛ خلاق میرنیا؛ حسینعلی بهرامی