دوماه نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
عملکرد گیاه تابعی ‌از توزیع ریشه و فعالیت آن می‌باشد. با توسعه ریشه‌ در واحد حجم خاک، جذب آب و مواد غذایی تسهیل خواهد شد. از مهمترین عوامل مؤثر بر نحوه و میزان توسعه ریشه، مقدار و مدیریت مصرف آب می‌باشد. به‌ منظور تعیین مناسب‌ترین مقدار آب برای دستیابی به حداکثر رشد ریشه ذرت (Zea mays L.)، این تحقیق در سال 1385 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت. مقدار آب مصرفی 55، 70، 85، 100 و 110 درصد نیاز‌آبی بود. تیمار 100 درصد نیاز آبی به عنوان شاهد در نظر‌گرفته شد. نمونه‌برداری از ریشه‌ها در مراحل 9-8 برگی، تولید ابریشم و خمیری انجام گرفت. وزن مرطوب و خشک، طول، حجم، سطح ریشه در سه مرحله مذکور اندازه‌گیری شد. علاوه بر این نسبت وزن ریشه به شاخه نیز محاسبه گردید. وزن، حجم، سطح و طول ریشه‌ها با افزایش مقدار آب کاربردی تا تیمار 100 درصد نیاز آبی افزایش پیدا کرد. در مورد اکثر پارامترها، بین تیمارهای 85، 100 و 110 درصد نیاز آبی و تیمار 55 درصد نیاز‌آبی، تفاوت‌ها در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. با افزایش مقدار آب کاربردی، نسبت وزن ریشه به شاخه کاهش یافت. هر چه میزان آب مصرفی به آب مورد استفاده در تیمار شاهد نزدیک می‌شد، رشد ریشه‌ها افزایش، ولی باکاهش آب مصرفی، رشد ریشه‌ها کاهش ‌یافت. وقتی میزان آب مصرفی بیشتر از حد نیاز‌آبی ذرت بود عملکرد و شاخص‌های مربوط به آن کاهش یافتند. به دلیل معنی‌دار نبودن تفاوت پارامترهای ریشه‌‌‌ای تیمار 70 درصد با تیمار شاهد و به منظور صرفه‌جویی در مصرف آب استفاده از تیمار 70 درصد نیاز آبی به جای مقادیر بیشترتوصیه می‌‌گردد.

واژه‌های کلیدی: ذرت (Zea mays L.)، توسعه ریشه، نیاز‌آبی، تنش رطوبتی

عنوان مقاله [English]

Assessing Different Soil Water Contents on Corn Root Development

نویسندگان [English]

  • R. Khalili-Rad
  • Kh. Mirnia
  • H.A. Bahrami

Tarbiat Modares University, Tehran

چکیده [English]

Abstract
Plant roots absorb water and minerals from soil solution. Plant production is a function of root distribution and its activity in soil. By increasing root density in soil unit volume, roots absorb more water and minerals. This implies that knowledge of root development is an important factor for crop production. To determine the most suitable amount of water for the maximum development of corn (Zea mays L.) root, a greenhouse experiment was conducted in 2006-07. Water was applied in 55, 70, 85, 100 and 110 percent of water demand. The total corn roots were taken from the all pots in three stages: i.e. 8-9 leaves, the silk production and the dough. Wet and dry weights, volume, surface area and length of roots were measured in all three stages. In addition, ratio of root by dry matter of stem was calculated. The results revealed that weight, volume, surface area and length of roots were increased by increasing in the amount of water applied up to 100% water demand. A significant difference (5%) was found between treatments 85, 100, and 110% water demand with treatment 55% water demand, By an increase in the amount of water applied, the ratio of root to stem was decreased. It means, when water use is in optimum level, the root growth is stimulated, otherwise it is limited. It is concluded that optimum efficiency of water is taken with using 70 percent of water demand instead of 100 or 110 percent.

Keywords: Corn (Zea mays L.), Root development, Water demand, Water stress

CAPTCHA Image