نویسنده = علی خلیلی
واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل COUP برای شبیه سازی دمای خاک در ایستگاه سینوپتیک همدان

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 928-939

10.22067/jsw.v0i0.31186

یونس خوشخو؛ پرویز ایرانژاد؛ علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ عبدالمجید لیاقت؛ پر اریک جانسن


مطالعه تطبیقی نمایه‌های هواشناسی خشکسالی SPI, SIAP به روش داده‌کاوی(مطالعه موردی استان کرمانشاه )

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3605

خلیل قربانی؛ علی خلیلی؛ سیدکاظم علوی نژاد؛ غلامرضا نخعی‌زاده


مقایسه تبخیرتعرق روزانه با مجموع ساعتی در ایستگاه هواشناسی مرجع کرمان

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1533

بهرام بختیاری؛ علی خلیلی؛ عبدالمجید لیاقت؛ محمد جواد خانجانی