نویسنده = حمید رضا مرادی
تخمین رسوب با استفاده از مؤلفه‌های مختلف فرسایش

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 365-378

10.22067/jsw.2021.69031.1029

حمزه سعیدیان؛ حمید رضا مرادی


ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 537-547

10.22067/jsw.v0i0.26051

محمود آذری مرادی؛ حمید رضا مرادی؛ بهرام ثقفیان؛ منیره فرامرزی


ارزیابی حساسیت مدل های نفوذ نسبت به تغییرپذیری رطوبت خاک

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1390

10.22067/jsw.v0i0.9387

علیرضا سپهوند؛ مجید طایی سمیرمی؛ خلاق میرنیا؛ حمید رضا مرادی