ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

تربیت مدرس

چکیده

تغییر اقلیم یکی از مهمترین چالش هایی است که بخش های مختلف زندگی انسان را در روی زمین تحت تاثیر قرار داده است. شرایط اقلیمی گرمتر باعث تشدید چرخه آب، تغییر بارش و تغییر در مقدار و زمان ظهور رواناب می گردد. شمال ایران با توجه به شرایط خاص اقلیمی و اهمیت کشاورزی، یکی از آسیب پذیر ترین مناطق به تغییر اقلیم می باشد ازاین رو تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی حوضه گرگانرود با استفاده از مدل سازی هیدرولوژیکی می باشد. بدینمنظور مدل SWATبرای شبیه سازی رژیم هیدرولوژیکی حوضه و الگوریتم SUFI-2 در نرم افزارSWAT-CUP برای بهینه سازی پارامترهای مدل استفاده شد. سناریو های تغییر اقلیم از خروجی های سه مدل چرخش عمومی جو (CGCM1، HadCM3 و SCIRO) برای حد پایین و بالای انتشار گاز های گلخانه ای (B1 و A1F1) تعریف شد. نتایج مطالعه ضمن تایید کارایی مدل، نشان داد که در شرایط اقلیمی آینده برای دوره زمانی 2099-2070مقدار بارندگی سالانه حوضه به میزان 2/3 تا 7/6درصد کاهش خواهد یافت. نتیجه تغییرات اقلیمی در بخش آب، کاهش مقدار رواناب سطحی به میزان4/0 تا 7/7 درصد، کاهش آب خاک به میزان 2/5 تا 13 درصد، افزایش آبدهی حوضه به میزان 3/5 تا 2/10 درصد و افزایش تبخیر و تعرق بین6/3-6/1درصد خواهد بود. نتایج تحقیق ضمن بیان اهمیت تاثیرات تغییر اقلیم کاربرد آنها را در اتخاذ تدابیر لازم در جهت سازگاری با تغییر اقلیم در سیاست های آتی مدیریت حوضه گرگانرود تاکید می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Hydrological Effects of Climate Change in Gourganroud River Basin

نویسندگان [English]

  • M. Azari
  • Hamid Reza Moradi
  • B. Saghafian
  • M. Faramarzi
چکیده [English]

Climate change is one of the most significant challenges that all living matters on the Earth needs to face. A warmer climate will accelerate the hydrologic cycle, altering rainfall, magnitude and timing of runoff.Iran might become one of the most vulnerable areas in the world regarding climate change. To study the effects of climatic variations, the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model was implemented to simulate the hydrologic regime on Gorganroud basin. The SUFI-2 algorithm in the SWAT-CUP program was used for parameter optimization using the monthly river discharge. The climatechange scenarios were constructed using outcomes of three General Circulation Models (CGCM2, HadCM3 and SCIRO)for low and high levels of greenhouse gas emission scenarios (A1F1 and B1). The calibration andvalidation results of the SWAT model agreedwell with the observed data. The study result showed that Compared with the present climate, the climate models predicted a −3.2% to -6.5% changes in annual precipitation, 3 to 5.7°C rises in maximum temperature, and 2.8 to 5.2°C rises in minimum temperature. SWAT predicted a −0.4% to -7.7% changefor runoff, −5.2% to -13% change for soil water content, 5.3% to 10.2% change for water yield, and -1.6% to -3.6% decrease for evapotranspiration during 2010–2039 under all climate scenarios.These results highlight the strong impact of climate change in regional water resources and reflect the importance of incorporating these analysis into adaptive management in the future watershed management strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Hydrological Impacts Assessment
  • SWAT
  • Gourganroud
CAPTCHA Image