نویسنده = محمدحسین نجفی مود
بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری‌های مختلف آب آبیاری

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 990-998

10.22067/jsw.v0i0.15303

محمدحسین نجفی مود؛ امین علیزاده؛ کامران داوری؛ محمد کافی؛ علی شهیدی


تعیین تابع برتر آب – شوری - عملکرد در دو رقم پنبه

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1391

10.22067/jsw.v0i0.14932

محمدحسین نجفی مود؛ امین علیزاده؛ کامران داوری؛ محمد کافی؛ علی شهیدی


تأثیر شوری آب در روش آبیاری بارانی بر روی برخی از پارامترهای رشد 3 رقم چمن

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2480

امین علیزاده؛ محمدحسین نجفی مود؛ جواد موسوی؛ بهداد علیزاده


بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و برآورد عمق یخبندان(مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.1044

محمدحسین نجفی مود؛ امین علیزاده؛ آزاده محمدیان؛ جواد موسوی