بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری‌های مختلف آب آبیاری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به شکل، کرتهای خرد شده بصورت فاکتوریل و در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در اردیبهشت ماه 1389 به مرحله اجرا در آمده و در آن سطوح مختلف شوری (2/2، 5/5 و 3/8 دسی زیمنس بر متر)، به عنوان کرتهای اصلی و دو رقم پنبه (ورامین و خرداد) و چهار سطح عمق آب آبیاری (معادل 50 ، 75 ، 100 و 125 درصد عمق آب مورد نیاز گیاه) به صورت فاکتوریل، به عنوان کرتهای فرعی در سه تکرار در نظر گرفته شدند. جهت بررسی اثرات جداگانه و توأم شوری و کم آبی بر عملکرد ارقام پنبه از شاخصهای تولید نهایی6 (MP)، نسبت نهایی نرخ جایگزینی فنی7 (MRTS) و نیز ارزش تولید نهایی 8(VMP) نسبت به دو عامل کمیت و کیفیت آب آبیاری استفاده گردید. همچنین جهت تحلیل اقتصادی، مقادیر عمق بهینه آبیاری در شرایط محدودیت آب و عمق کامل آبیاری برای دو رقم پنبه تعیین شد. مقایسه ارقام شاخص تولید نهایی پنبه نسبت به عمق آب آبیاری (MPI) نشان می‌دهدکه در شرایط کم آبیاری، به ازای افزایش هر سانتی متر عمق آب آبیاری بکار برده شده، پنبه خرداد از عملکرد کمتری نسبت به پنبه ورامین برخوردار است، در حالی که در شرایط پر آبیاری، به ازای افزایش هر سانتی‌متر عمق آب آبیاری کاهش عملکرد بیشتری دارد. علاوه بر این، شاخص تولید نهایی پنبه نسبت به شوری آب آبیاری(MPECw) بیان می‌کند، در شوری 33/5 دسی زیمنس بر متر، با افزایش یک واحد شوری آب آبیاری متوسط عملکرد پنبه ورامین 8/31 و عملکرد پنبه خرداد 5/76 کیلوگرم در هکتار کاهش می‌یابد. نسبت نهایی نرخ جایگزینی فنی، نیز نشان می‌دهد برای اینکه عملکرد با افزایش یک واحد شوری آب آبیاری تغییر نکند ، باید عمق آب آبیاری، برای ارقام پنبه ورامین و خرداد به ترتیب 68/1 و 85/3 سانتی متر افزایش یابد. این مسئله بیانگر مصرف آب بیشتر توسط پنبه خرداد نسبت به پنبه ورامین، در شرایط شوری یکسان است. نتایج همچنین نشان دادند، با افزایش شوری آب آبیاری برای هر دو رقم پنبه عمق بهینه افزایش می‌یابد. ضمنأ در کلیه سطوح شوری، مقادیر عمق بهینه آب آبیاری برای پنبه خرداد بزرگتر از پنبه ورامین است. به عبارت دیگر پنبه ورامین در عمق آبیاری کمتر به عمق بهینه خود رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on The Yield Assesse Indexes and Determinate Optimum Depth Irrigation for Two Cultivars of Cotton on Different Level of Water Salinity

نویسندگان [English]

  • M.H. Najafi Mood
  • A. Alizadeh
  • K. Davari
  • M. Kafi
  • A. Shahidi
چکیده [English]

This experiment was conducted based upon a factorial split plot design consisting of three factors: salinity with three levels (2.2, 5.5 and 8.3 dS/m), irrigation with four levels (50%, 75%, 100% and 125%), cultivars with two levels (Varamin and Khordad). There were three replicates for each treatment combination. Salinity was considered as main plot while the other factors were arranged as sub plots in the experiment. Effects salinity and deficit irrigation on yield for cultivars of cotton studied with Marginal Production(MP), Marginal Rate of Technical Substitution(MRTS) and Value of Marginal Production(VMP) indexes. Also for economics analysis, optimum depth of irrigation for deficit irrigation and complete irrigation depth were determined for tow cultivar. MPI showed That in deficit irrigation condition, yield of Khordad less than Varamin, for 1 centimeter of irrigation depth. But in over irrigation level , decreasing yield of Khordad rather than Varamin. Also MPECw showed, That yield decreased 31.8 Kg/ha on Varamin and 76.5 Kg/ha on Khordad cultivars, by increasing 1 dS/m salinity of irrigation water. MRTS index showed for instant yield, when salinity of irrigation water decrease 1 dS/m, must be increase depth of irrigation, 1.68, 3.85 cm for Varamin and Khordad respectively. So that, in equal situation of irrigation water salinity, optimum irrigation depth for Khordad was rather than Varamin.Also in all of salinity levels, optimum irrigation depth, for Khordad was rather than Varamin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cotton
  • Deficit irrigation
  • salinity
  • Yield Assesse
CAPTCHA Image