نویسنده = مهدی اسمعیلی ورکی
شبیه‌سازی الگوی جریان اطراف گروه ‌پایه کج با استفاده از مدل عددی FLOW-3D

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1860-1873

10.22067/jsw.v30i6.47112

ملیحه سادات جعفری؛ سید علی ایوب زاده؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ محمد رستمی


مطالعه آزمایشگاهی تاثیر موقعیت کارگذاری آستانه بر مقدار آبشستگی اطراف گروه پایه کج با فونداسیون

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 406-419

10.22067/jsw.v0i0.25281

سیده سمیرا سعادتی پاچه‌کناری؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ رامین فضل اولی


بررسی کارایی حذف فسفر توسط زئولیت اصلاح شده در شرایط جریان زهاب در زهکش

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1166-1175

10.22067/jsw.v0i0.33124

فرشته زادجانعلی چوبری؛ مریم نوابیان؛ مجید وظیفه‌دوست؛ مهدی اسمعیلی ورکی


بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان بر روی سرریزهای کنگره‌ای با پلان نیم‌دایره‌ای

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 224-234

10.22067/jsw.v0i0.22234

مهدی اسمعیلی ورکی؛ میلاد صفررضوی‌زاده


مقایسه مدل‌های آشفتگی در شبیه‌سازی پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از نرم‌افزار Fluent

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 235-246

10.22067/jsw.v0i0.22236

فرزانه صاحبی وایقان؛ داوود فرسادی زاده؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ اکرم عباسپور؛ علی حسین زاده دلیر