بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان بر روی سرریزهای کنگره‌ای با پلان نیم‌دایره‌ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سرریزها یکی از سازه‌های متداول برای تنظیم سطح آب و کنترل جریان در کانال‌های انتقال آب و سازه‌های هیدرویکی می‌باشند. یکی از راه‌کارهای موثر و اقتصادی جهت افزایش راندمان آنها، استفاده از سرریزهای کنگره‌ای بوده که با تغییر هندسه پلان و افزایش طول سرریزی در عرض ثابت از کانال، ظرفیت عبور جریان بیشتر می‌گردد. در این تحقیق ضریب دبی جریان و مقدار دبی واحد طول عبوری از سرریزهای کنگره‌ای با پلان نیم‌دایره‌ای-خطی و نیم‌دایره‌ای با شعاع‌های مختلف و تعداد سیکل‌های متفاوت بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه‌های بعمل آمده نشان داد که در کلیه سرریزهای کنگره‌ای مورد مطالعه، ضریب دبی جریان با افزایش (نسبت ارتفاع انرژی کل بالادست به ارتفاع سرریز) تا 37/0، روند افزایشی داشته و سپس به دلیل تداخل تیغه‌های ریزشی ضریب دبی جریان کاهش می‌یابد و بتدریج با استغراق نسبی سرریز، ضریب دبی جریان به سمت ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه پهن متمایل می‌گردد. ارزیابی‌های بعمل آمده حاکی از آن است که در محدوده‌ دبی‌های مورد آزمایش، سرریزهای کنگره‌ای با پلان نیم‌دایره‌ای دارای عملکرد مناسب‌تری نسبت به سرریز‌های کنگره‌ای با پلان نیم‌دایره‌ای-خطی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Hydraulic Features of Flow Over Labyrinth Weir with Semi-circular Plan form

نویسندگان [English]

  • M. Esmaeili Varak
  • M. Safarrazavi Zadeh
چکیده [English]

Weirs are common structure to regulate water surface and flow control in water conveyance channel and hydraulic structure. One of effective and economical method to increase the efficiency of weirs is utilization of labyrinth weirs which length of weirs increase with modification of plan form and therefore flow discharge will be increase. In this research, the discharge coefficient and the unit length discharge of labyrinth weir with liner-semi circular and semi circular with radius of 11, 16 and 20 cm and cycle of 2 to 6 was experimentally investigated. Comparison of results showed that in all labyrinth flow discharge coefficient had increasing trend with increase of relative effective head ( ) then decrease for due to collision of nape and with increasing , weir coefficient tend to broad crest weir because of local submergence. Comparison of results showed that the labyrinth weirs with circular plan have a better performance in comparison with liner-circular plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labyrinth weir
  • Circular pan form weir
  • Flow discharge coefficient
  • Hydraulic structure
CAPTCHA Image