نویسنده = محمود شفاعی بجستان
بررسی آزمایشگاهی ابعاد هندسی چاله آبشستگی در آبشکن‌های مختلف در قوس 90 درجه در شرایط غیر مستغرق

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 101-111

10.22067/jsw.v31i1.53009

سمیه رحیمی؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ محمود شفاعی بجستان؛ احمد فتحی


اثرات احداث سدهای بزرگ بر شرایط جریان و پارامترهای هیدرولیکی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کرخه پایین دست سد مخزنی)

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 11-27

10.22067/jsw.v31i1.48743

فرهنگ آذرنگ؛ عبدالرسول تلوری؛ حسین صدقی؛ محمود شفاعی بجستان


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر سرریز w بر کاهش آبشستگی بستر در قوس 90 درجه تند

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 392-404

10.22067/jsw.v30i2.39431

ویدا آتشی؛ محمود شفاعی بجستان؛ ایده گلرخ


خصوصیات پرش هیدرولیکی با پله معکوس تحت زبری‎های مصنوعی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 1236-1246

10.22067/jsw.v1391i0.17066

محمد جواد نصر اصفهانی؛ محمود شفاعی بجستان


بررسی آزمایشگاهی اثر شکل ذرات رسوبی بستر بر ضریب زبری مانینگ

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8506

محمد بهرامی یاراحمدی؛ محمود شفاعی بجستان


ارزیابی مدل‌های طراحی حوضچه‌های رسوبگیر آبیاری

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2289

سید محسن سجادی؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمود بینا


مدل پیش بینی بارکف در رودخانه فصلی

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.1020

کاظم اسماعیلی؛ محمود شفاعی بجستان؛ سیدمحمود کاشفی پور