نویسنده = محمود شفاعی بجستان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشگاهی ابعاد هندسی چاله آبشستگی در آبشکن‌های مختلف در قوس 90 درجه در شرایط غیر مستغرق

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 101-111

10.22067/jsw.v31i1.53009

سمیه رحیمی؛ سید محمود کاشفی پور؛ محمود شفاعی بجستان؛ احمد فتحی


2. اثرات احداث سدهای بزرگ بر شرایط جریان و پارامترهای هیدرولیکی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کرخه پایین دست سد مخزنی)

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 11-27

10.22067/jsw.v31i1.48743

فرهنگ آذرنگ؛ عبدالرسول تلوری؛ حسین صدقی؛ محمود شفاعی بجستان


3. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر سرریز w بر کاهش آبشستگی بستر در قوس 90 درجه تند

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 392-404

10.22067/jsw.v30i2.39431

ویدا آتشی؛ محمود شفاعی بجستان؛ ایده گلرخ