نویسنده = مجید وظیفه‌دوست
توسعه یک چارچوب ریزمقیاس‌سازی به‌منظور برآورد تبخیر- تعرق مرجع زیرروزانه: 1- مقایسه عملکرد برخی مدل‌های ریزمقیاس‌سازی داده‌های هواشناسی روزانه

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 334-354

10.22067/jsw.v30i2.30628

فرزین پرچمی عراقی؛ سیدمجید میرلطیفی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ مجید وظیفه‌دوست؛ عدنان صادقی لاری


توسعه یک چارچوب ریز مقیاس ‌سازی به ‌منظور برآورد تبخیر-تعرق مرجع زیرروزانه: 2- برآورد تبخیر- تعرق زیرروزانه با استفاده از داده‌های هواشناسی روزانه ‌ریزمقیاس شده

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1721-1734

10.22067/jsw.v29i6.33601

فرزین پرچمی عراقی؛ سیدمجید میرلطیفی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ مجید وظیفه‌دوست؛ عدنان صادقی لاری


تحلیل عدم قطعیت در برآورد مؤلفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشک

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 909-917

10.22067/jsw.v0i0.29617

مجتبی شفیعی؛ بیژن قهرمان؛ بهرام ثقفیان؛ کامران داوری؛ مجید وظیفه دوست


تبخیر از دریاچه‌ها و مخازن سدها: تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی روش‌های موجود

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 350-373

10.22067/jsw.v0i0.33253

میثم مجیدی؛ امین علیزاده؛ مجید وظیفه دوست؛ علیرضا فریدحسینی


بررسی کارایی حذف فسفر توسط زئولیت اصلاح شده در شرایط جریان زهاب در زهکش

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1166-1175

10.22067/jsw.v0i0.33124

فرشته زادجانعلی چوبری؛ مریم نوابیان؛ مجید وظیفه‌دوست؛ مهدی اسمعیلی ورکی


ارائه رژیم بهینه آبیاری برنج تحت تنش شوری با استفاده از مدل SWAP

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12158

مریم نوابیان؛ محبوبه آقاجانی؛ مجید وظیفه‌دوست؛ مجتبی رضایی


بررسی سطح پوشش برف و تاثیر آن بر عملکرد گندم دیم در استان خراسان شمالی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12493

مرتضی کمالی؛ سهراب حجام؛ مجید وظیفه‌دوست


برآورد الگوی توزیع رطوبت خاک تحت آبیاری قطره ای در مزرعه پیاز

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1389

10.22067/jsw.v0i0.7503

حمید زارع ابیانه؛ الهام فرخی؛ مجید وظیفه دوست؛ خلیل اژدری


برآورد عملکرد گندم و ذرت علوفه ای در شرایط محدودیت توام آبیاری و شوری با استفاده از مدل آگروهیدرولوژیکی SWAP

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1389

10.22067/jsw.v0i0.7506

حمیده نوری؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد؛ مجید وظیفه دوست


افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.1046

مجید وظیفه دوست؛ امین علیزاده؛ غلامعلی کمالی؛ محمد فیضی