نویسنده = حسینعلی بهرامی
پی ریزی توابع انتقالی طیفی نقطه ای در برآورد فرسایش پذیری خاک در گستره VIS-NIR-SWIR

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 797-810

10.22067/jsw.v31i3.52932

یاسر استواری؛ شجاع قربانی دشتکی؛ حسینعلی بهرامی؛ مهدی نادری؛ مژگان عباسی


تأثیر آبیاری زیرسطحی با کپسول‎های رسی متخلخل بر ویژگی‎های کمی و کیفی گیاه انگور

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 58-66

10.22067/jsw.v0i0.28243

حجت قربانی واقعی؛ حسینعلی بهرامی؛ رضا مظهری؛ علی حشمت پور


تأثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه ذرت

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3626

راضیه خلیلی‌راد؛ خلاق میرنیا؛ حسینعلی بهرامی


تعیین خطای برآورد عامل فرسایش پذیری USLE در خاک های آهکی شمال‌غربی ایران

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.985

علیرضا واعظی؛ حسینعلی بهرامی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ محمدحسین مهدیان