نویسنده = مهدی قمشی
تأثیر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تکیه گاه پل در مقطع مرکب

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 503-512

10.22067/jsw.v0i0.26239

یوسف رمضانی؛ مهدی قمشی؛ حسین خزیمه نژاد


شبیه سازی هیدرولیکی طرح های ساماندهی رودخانه با استفاده از مدل ریاضی Hec-Ras4 (مطالعه موردی رودخانه کارون)

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 802-811

10.22067/jsw.v0i0.28201

نوال آزم؛ مهدی قمشی؛ ژاله فایضی زاده؛ مهوش منصوری هفشجانی


بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری های مصنوعی برروی نوسانات لحظه ای سرعت در جریان غلیظ نمکی

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 839-849

10.22067/jsw.v0i0.28206

پیمان ورجاوند؛ علی حسین زاده دلیر؛ مهدی قمشی؛ داوود فرسادی زاده