بررسی میزان تأثیر جریان های غلیظ بر روند رسوبگذاری مخزن سد سفیدرود

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
جریان غلیظ از عوامل بسیار مهم بر نحوه توزیع رسوبات و همچنین انتقال و خروج آنها از مخزن سد می باشد. در این تحقیق، میزان تأثیر این جریان ها با استفاده از مدل TCM و در یک دوره 30 ساله در سد سفیدرود مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه بین حالتی که جریان های غلیظ، خود را به بدنه سد رسانده و از سد خارج شوند و حالتی که تأثیر این جریان ها نادیده گرفته شود و تقریباً کلیه رسوبات ورودی به مخزن درون آن ته نشین شوند، انجام شده است. نتایج نشان می دهد در صورت خروج جریان های غلیظ از سد، بازده تله اندازی شاخه قزل اوزن حدود 30 درصد نسبت به حالت دیگر کاهش می یابد. همچنین، برای شاخه شاهرود این کاهش حدود 20 درصد می باشد. مقایسه بین این دو حالت نشان می دهد در صورت خروج جریان های غلیظ از سد، متوسط کاهش حجم سالیانه مخزن در شاخه قزل اوزن از 07/1 به 73/0 درصد و در شاخه شاهرود از 55/0 به 43/0 درصد کاهش می یابد.

واژه های کلیدی: رسوبگذاری مخازن، جریان های غلیظ، بازده تله اندازی، سد سفیدرود، مدل TCM

عنوان مقاله [English]

Effect of Turbidity Currents on Sedimentation Process in Sefidroud Dam

نویسندگان [English]

  • Y. Ramezani 1
  • M. Ghomeshi 2
1 Birjand university
2 Department of Hydraulic Structures, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Abstract
Turbidity current is one of the most important factors that effect the sediments distribution and also their transportation and release from reservoir. In this study, effects of these currents on sedimentation process in Sefidroud dam were simulated by TCM model in 30 years period. Comparison between the case of turbidity currents that reach to the dam wall and release from the reservoir, and the case of neglecting the effects of these currents (all sediments deposit approximately) were conducted. The results show that in the case of releasing the turbidity currents from the reservoir, the trap efficiency of Ghazalozan branch would decrease about 30 percent in comparison with the other case. Also, this reduction would be about 20 percent in Shahroud branch. Comparison between the two cases of operations show that the average of annual volume reduction of the Ghazalozan branch would decrease from 1.07 to 0.73 and 0.55 to 0.43 in Shahroud branch, if Turbidity currents release from the reservoir.

Keywords: Reservoir Sedimentation, Turbidity Current, Trap Efficiency, Sefidroud Dam, TCM Model

CAPTCHA Image