نویسنده = محمد همتی
پیش‌بینی گوه‌ی آب شور تحت شرایط پیشروی و پسروی با استفاده از مدل‌های CTRAN/W و SEAWAT

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 13-27

10.22067/jsw.v32i1.68090

حجت احمدی؛ محمد همتی؛ مهدی مطلبیان


ارزیابی مدل فائو برای پیش بینی عملکرد محصول، بیلان آب و املاح تحت تنشهای محیطی (مطالعه موردی گندم زمستانه)

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 481-491

10.22067/jsw.v0i0.20745

وحید رضا وردی نژاد؛ محمد همتی؛ حجت احمدی؛ علی شهیدی؛ بهنام آبابایی


انتخاب شیبهای پایدار دیواره‌های جانبی کانالهای آبیاری

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 603-612

10.22067/jsw.v0i0.26088

حجت احمدی؛ وحیدرضا وردی نژاد؛ محمد همتی