دوماه نامه
بررسی و تعیین آستانه و طول فصل بارانی برای مکان‌های مختلف شمال شرقی ایران (استان خراسان)

احسان عیشی رضایی؛ رستم یزدانی بیوکی؛ محمد بنایان اول

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 1176-1189

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.20946

چکیده
  شناسایی خصوصیات بارندگی در مناطق خشک و نیمه‌خشک مانند شمال شرق ایران دارای نقش حیاتی در سازگاری و کاهش به اثرات خشکی است. هدف اصلی این مطالعه تعیین زمان شروع فصل بارانی و آستانه بارش روزانه با استفاده از مدل ارزیابی عدم قطعیت بارش بود. تاریخ شروع تجزیه و تحلیل (SAD) آغاز فصل بارش جدید در منطقه‌ای معین را مشخص می‌کند، درحالی‌که، تاریخ ...  بیشتر