نویسنده = علی اکبر سبزی پرور
تعداد مقالات: 5
2. واکاوی تأثیر ابرناکی بر تابش فرابنفش تجمعی روزانه UVB در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 285-297

10.22067/jsw.2021.15010.0

علی اکبر سبزی پرور؛ علیرضا سیف زاده مومن سرایی


5. بررسی تغییرپذیری رژیم بارش در ایران

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12487

سعید موحدی؛ حسین عساکره؛ علی اکبر سبزی پرور؛ ابوالفضل مسعودیان؛ زهره مریانجی