نویسنده = ابراهیم ادهمی
مطالعه ژنتیکی ارتباط خاک و زمین‌نما در منطقه خشک فاریاب، استان کرمان

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 333-347

10.22067/jsw.v33i2.78434

زهرا مقبلی؛ حمیدرضا اولیایی؛ صالح سنجری؛ ابراهیم ادهمی


اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و زیستی خاک منطقه‌ سروک، شهرستان یاسوج

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 587-599

10.22067/jsw.v32i3.71746

فاطمه مهماندوست؛ حمیدرضا اولیایی؛ ابراهیم ادهمی؛ رضا نقی ها


مطالعه وضعیت پتاسیم و ارزیابی عصاره گیرهای شیمیایی برای استخراج پتاسیم قابل جذب در برخی خاک های زیتون کاری استان فارس

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 835-845

10.22067/jsw.v31i3.54445

مهری احراری؛ حمیدرضا اولیایی؛ ابراهیم ادهمی؛ مهدی نجفی قیری


مطالعه پذیرفتاری مغناطیسی خاک‏های یک ردیف پستی و بلندی مطالعه موردی: دشت بشار، استان کهگیلویه

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 478-489

10.22067/jsw.v31i2.53341

محمود انجوی نژاد؛ حمیدرضا اولیایی؛ ابراهیم ادهمی


تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر آفتابگردان در خاک آلوده تیمارشده با کلات کننده ها

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 509-521

10.22067/jsw.v31i2.53346

محمد رحمانیان؛ علیرضا حسین پور؛ ابراهیم ادهمی؛ حمیدرضا متقیان


تأثیر اسیدهای آلی و ورمی کمپوست بر تغییر شکل های مختلف پتاسیم در خاک های آهکی جنوب ایران

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1270-1281

10.22067/jsw.v30i4.49904

نیلوفر صدری؛ حمیدرضا اولیایی؛ ابراهیم ادهمی؛ مهدی نجفی قیری


ارتباط شکل‌های مختلف پتاسیم با کانی‌های رسی و تکامل خاک در برخی خاک های استان فارس

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 172-185

10.22067/jsw.v30i1.38048

نیلوفر صدری؛ حمیدرضا اولیایی؛ ابراهیم ادهمی؛ مهدی نجفی قیری