نویسنده = شهاب عراقی نژاد
کاربرد روش های حل اختلاف در تخصیص استانی آب کشاورزی مطالعه موردی: حوضه آبریز اترک

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1820-1831

10.22067/jsw.v30i6.41396

پروانه کاظمی مرشت؛ شهاب عراقی نژاد


بررسی اثرتغییراقلیم بر میزان آبدهی سالانه رودخانه‌ها(مطالعه موردی: رودخانه گرگانرود)

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12152

فرشته مدرسی؛ شهاب عراقی نژاد؛ کیومرث ابراهیمی؛ مجید خلقی


ارزیابی عملکرد مدل تلفیقی ظرفیت نفوذ متغیر و روندیابی جریان در حوضه آبریز سفید رود

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1390

10.22067/jsw.v0i0.9684

لاله پرویز؛ مجید خلقی؛ پرویز ایرانژاد؛ شهاب عراقی نژاد؛ خلیل ولیزاده


تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی: بهشهر)

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1390

10.22067/jsw.v0i0.9485

مجید سلیمانی ننادگانی؛ مسعود پارسی نژاد؛ شهاب عراقی نژاد؛ علیرضا مساح بوانی


تعیین عمق بهینه آبیاری محصولات زراعی در شرایط شوری با استفاده از مدلSWAP

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3611

وحیدرضا وردی‌نژاد؛ تیمور سهرابی؛ نادر حیدری؛ شهاب عراقی نژاد؛ محمد فیضی