نویسنده = کیوان خلیلی
بررسی روند و زمان تغییر روند بارش حوضه دریاچه ارومیه

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 644-659

10.22067/jsw.v31i2.55338

محمد ناظری تهرودی؛ فرشاد احمدی؛ کیوان خلیلی


بررسی تمرکز زمانی و روند بارش زمستانی ایستگاه های مرزی ایران طی نیم قرن اخیر

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1309-1321

10.22067/jsw.v30i4.45639

کیوان خلیلی؛ محمد ناظری تهرودی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ فرشاد احمدی


آنالیز خشکی رودخانه از دیدگاه هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه)

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1025-1042

10.22067/jsw.v30i4.45672

محمد ناظری تهرودی؛ کیوان خلیلی؛ جواد بهمنش؛ کامران زینال زاده


تحلیل روند تغییرات ایستگاهی و منطقه ای بارش نیم قرن اخیر کشور ایران

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 643-654

10.22067/jsw.v30i2.39130

محمد ناظری تهرودی؛ کیوان خلیلی؛ فرشاد احمدی


مقایسه تبدیل های نرمال ساز جهت نرمال کردن داده های بارندگی ماهانه مناطق مختلف ایران

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 365-372

10.22067/jsw.v0i0.24354

کیوان خلیلی؛ مرضیه عباس زاده افشار؛ زهرا ناظری تهرودی