نویسنده = مهدی اکبری
اثر سه سیستم آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کارائی مصرف آب فلفل

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1390

10.22067/jsw.v0i0.9682

سید حسین صدرقاین؛ جواد باغانی؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مهدی اکبری


اثر سطوح مختلف آب بر کارایی مصرف آب رقم ذرت دانه ای زودرس 302 در روش آبیاری بارانی

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1389

10.22067/jsw.v0i0.7509

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ حسین دهقانی سانیج؛ مهدی اکبری؛ سید حسین صدرقاین


اثر سه روش آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی 1

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3628

سید حسین صدرقاین؛ مهدی اکبری؛ هادی افشار؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم