نویسنده = رامین فضل اولی
بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر پارامترهای فیزیولوژیکی و فتوسنتزی ذرت علوفه ای

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 432-442

10.22067/jsw.v30i2.48803

نادر نادری؛ رامین فضل اولی؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ علی شاهنظری؛ سعید خاوری خراسانی


تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد محصول برنج (مطالعه موردی: دشت تجن)

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1284-1297

10.22067/jsw.v0i0.30563

مجید شیدائیان؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ رامین فضل اولی


بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی و کانال پایین دست در شرایط قوس محوری

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 874-885

10.22067/jsw.v0i0.27403

طاهره عشرتی؛ رامین فضل اولی؛ مجتبی صانعی؛ علیرضا عمادی


مطالعه آزمایشگاهی تاثیر موقعیت کارگذاری آستانه بر مقدار آبشستگی اطراف گروه پایه کج با فونداسیون

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 406-419

10.22067/jsw.v0i0.25281

سیده سمیرا سعادتی پاچه‌کناری؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ رامین فضل اولی