نویسنده = ناصر برومند
ارزیابی اثر کاربری اراضی و برخی ویژگی‌های خاک بر هدایت هیدرولیکی اشباع

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1302-1312

10.22067/jsw.v31i5.52263

الهام افضلی مقدم؛ ناصر برومند؛ وحیدرضا جلالی؛ صالح سنجری


همدماهای جذب سطحی بور در خاک: اثرات نسبت جذب سطحی سدیم (SAR)، pHمحلول و قدرت یونی

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1954-1963

10.22067/jsw.v30i6.39015

مجتبی مقبلی؛ محسن فرحبخش؛ ناصر برومند