نویسنده = سیدمحمود کاشفی پور
بررسی تاثیر ضرایب غیرتعادلی روی انتقال رسوب در رودخانه‌ها با استفاده از مدل عددی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-11

10.22067/jsw.v32i1.65319

صباح محمدی؛ رسول قبادیان؛ سیدمحمود کاشفی پور


بررسی اثر عوامل محیطی و رسوب معلق در انتقال آلودگی کالیفرم به کمک مدل ریاضی

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 345-358

10.22067/jsw.v0i0.31744

جلیل جوادی اورته چشمه؛ سیدمحمود کاشفی پور


بررسی آزمایشگاهی ابعاد هندسی چاله آبشستگی در آبشکن‌های مختلف در قوس 90 درجه در شرایط غیر مستغرق

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 101-111

10.22067/jsw.v31i1.53009

سمیه رحیمی؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ محمود شفاعی بجستان؛ احمد فتحی


ارائه روابطی جهت محاسبه ضرایب جریان غیردارسی در محیط های سنگریزه ای

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1389

10.22067/jsw.v0i0.5277

علی روشنفکر؛ جواد ظهیری؛ سیدمحمود کاشفی پور


مدل سازی شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه به کمک شبکه‌ی عصبی مصنوعی ومقایسه با سایر روابط تجربی

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1389

10.22067/jsw.v0i0.3885

مهدی دریائی؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ جواد احدیان؛ رسول قبادیان


مدل پیش بینی بارکف در رودخانه فصلی

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.1020

کاظم اسماعیلی؛ محمود شفاعی بجستان؛ سیدمحمود کاشفی پور