دوماه نامه
ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک اجرا شده در باغ‌های چای استان گیلان

کوروش مجد سلیمی؛ سید بابک صلواتیان؛ ابراهیم امیری

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 336-349

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.29497

چکیده
  دقت در طراحی سامانه‌های آبیاری بارانی و مدیریت صحیح آن‌ها از عوامل مهم در توسعه و بهبود عملکرد این سامانه‌ها است. در این پژوهش، شش سامانه آبیاری بارانی کلاسیک در باغ‌های چای‌ استان گیلان طی دو سال مورد ارزیابی فنی قرار گرفتند. سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک از نوع نیمه متحرک، تمام ثابت و ثابت‌‌ـ آبپاش متحرک به‌طور تصادفی انتخاب ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب در بادام‌زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن

علی عبدزاد گوهری؛ ابراهیم امیری؛ کوروش مجد سلیمی

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1390

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i--.11207

چکیده
  چکیده به‌منظور بررسی تاثیر آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد گیاه بادام‌زمینی و تعیین کارآیی مصرف آب، آزمایش کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در3 تکرار با تیمار اصلی آبیاری با دورهای 6 ، 12 و 18 روز و بدون آبیاری، و تیمار فرعی کود نیتروژن با مقادیر30، 60 و90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و بدون کود، در سال زراعی 1388 در ...  بیشتر

اثرات دور آبیاری در روش بارانی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب

کوروش مجد سلیمی؛ سید بابک صلواتیان؛ مجتبی رضایی

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.7496

چکیده
  چکیده کاهش میزان بارندگی در طول دوره رشد و پراکندگی نامناسب آن در شمال کشور، به عنوان مهم‌ترین عامل محدود کننده عملکرد چای به شمار می‌آید (4). شواهد نشان می‌دهد در نبود محدودیت‌های زراعی، آبیاری تکمیلی از طریق روش بارانی می‌تواند به طور چشم‌گیری تولید محصول چای را افزایش دهد (6). جهت تعیین بهترین دور آبیاری در روش بارانی و بررسی ...  بیشتر

تأثیر دورهای مختلف آبیاری بارانی بر بهره‌وری آب و خصوصیات کیفی گیاه چای و ارزیابی اقتصادی آن

کوروش مجد سلیمی؛ فرید باقری؛ سید بابک صلواتیان

دوره 24، شماره 5 ، آذر و دی 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.5276

چکیده
  چکیده در این پژوهش و طی یک دوره سه ساله (1381 تا 1383)، تغییرات عملکرد، خصوصیات کیفی و بهره‌وری آب گیاه چای و نتایج تحلیل اقتصادی حاصل از اعمال تیمارهای مختلف آبیاری تکمیلی در ایستگاه تحقیقاتی چای فومن (استان گیلان) مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل چهار سطح آبیاری بارانی با دور 4، 8، 12 و 16 روز و یک تیمار بدون آبیاری (شاهد) بودند. تجزیه و ...  بیشتر