ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب در بادام‌زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، ایران

3 لاهیجان

چکیده

چکیده
به‌منظور بررسی تاثیر آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد گیاه بادام‌زمینی و تعیین کارآیی مصرف آب، آزمایش کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در3 تکرار با تیمار اصلی آبیاری با دورهای 6 ، 12 و 18 روز و بدون آبیاری، و تیمار فرعی کود نیتروژن با مقادیر30، 60 و90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و بدون کود، در سال زراعی 1388 در شرق استان گیلان، در شهرستان آستانه اشرفیه اجرا شد. نتایج تحقیق نشان داد که در بین تیمارهای آبیاری، حداکثر عملکرد نیام و دانه مربوط به آبیاری 6 روز، به‌ترتیب با مقادیر 4093 و 2345 کیلوگرم در هکتار بود. در بین مقادیر کود نیتروژن، مقدار کودی60 کیلوگرم در هکتار با مقدار عملکرد نیام برابر 3376 کیلوگرم در هکتار و عملکرد دانه 1796 کیلوگرم در هکتار، دارای بیشترین مقدار عملکرد بود. مقدار کارایی مصرف آب بیوماس کل، دانه و نیام برای مدیریت آبیاری 6 روز به‌ترتیب 88/2، 71/0 و 24/1 کیلوگرم بر متر‌مکعب بود که نسبت به تیمارهای دیگر بیشترین مقدار را داشت. در بین تیمارهای کود نیتروژن، میزان کارآیی مصرف آب در مقدار کودی60 کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای بیوماس کل، دانه و نیام به‌ترتیب 58/2، 62/0 و 21/1 کیلوگرم بر متر‌مکعب بود که از سایر تیمارهای کودی بیشتر بود. هم‌چنین رژیم آبیاری 6 روز و بدون آبیاری، به‌ترتیب با مقدار 96 و 76 درصد، دارای بیشترین و کمترین مقدار آب نسبی برگ بود. تیمارهای آبیاری و کود نیتروژن بر بیوماس کل، وزن صد دانه و شاخص برداشت اثر معنی‌دار گذاشت.

واژه‌های کلیدی: آبیاری، بادام‌زمینی، عملکرد، کارایی مصرف آب، کود نیتروژن

عنوان مقاله [English]

Yield Evaluation and Water Use Efficiency in Peanut (Arachis hypogaea L.) Under Different Levels of Irrigation and Nitrogen Fertilizer

نویسندگان [English]

  • A. Abdzad Gohari 1
  • E. Amiri 2
  • K. Majd Salimi 3
1 Department of Water Engineering, Islamic Azad University, Lahijan Branch
2 Department of Water Engineering, Islamic Azad University, Lahijan Branch
3 Researcher of Tea Research Center, Lahijan
چکیده [English]

Abstract
In order to investigate the effect of irrigation and nitrogen fertilizer, on yield peanut plant, with furrow method of irrigation and water use efficiency (WUE) in management to create a proper and better production, split plot experiment was over taken as in complete randomize blocks with three replications and main plot with 6, 12 and 18 day interval irrigation and no irrigation and subplot of nitrogen Fertilizer with amount 0, 30, 60 and 90 (kgN/ha) in the year 2009 in Astaneh Ashrafiyeh in Guilan province. The results of this investigation showed that in irrigation management, the maximum yield for the seed are in 6 day interval irrigation with total water use 328 mm has the highest pod yield 4093 and seed yield 2345 (kg/ha) Among the amounts of nitrogen also, the fertilizer amount of 60 (kgN/ha) with pot yield of 3376 (kg/ha) and the seed yield of 1796 (kg/ha) were the highest. The WUE for peanut as for pod and seed yield under irrigation, with 6 day interval irrigation for seed, pod and biomass have 0.71, 1.24 and 2.88 (kg/m3) of other irrigation management more, the amount of nitrogen 60 (kgN/ha), for seed, pod and biomass have 0.62, 1.21 and 2.58 (kg/m3) of other management higher than. Also the 6 day irrigation and without irrigation, the amount of 96 and 76 percent, have the highest and the least amount of RWC. Also the management irrigation and nitrogen fertilizer was effect on total biomass, weight of 100 seeds and harvest Index.

Keywords: Peanut, Irrigation, Nitrogen fertilizer, Water use efficiency, Yield

CAPTCHA Image