نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. شکل های معدنی فسفر و ارتباط آن با ویژگی های خاک در برخی خاک های آهکی استان فارس

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1288-1296

10.22067/jsw.v29i5.33487

ابوالفضل آزادی؛ مجید باقرنژاد؛ نجفعلی کریمیان؛ سید علی ابطحی