دوماه نامه
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر نوع خاک ها و کانی شناسی بخش رس در منطقه‌ی صفاشهر، استان فارس

رضا کریمی؛ محمد حسن صالحی؛ زهره مصلح

دوره 28، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 1261-1270

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.32739

چکیده
  در سال های اخیر، تغییر کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی و باغ معمول بوده است و هر ساله مساحت زیادی از مراتع کشور به اراضی کشاورزی و باغ تبدیل می شوند. به منظور بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر نوع خاک و کانی‌شناسی رس، چهار کاربری مرتع با پوشش گیاهی ضعیف، کشاورزی، باغ جدید و باغ قدیمی، در منطقه‌ی صفاشهر استان فارس انتخاب شدند. به‌منظور ...  بیشتر